หน้าแรก » เนย นฤมล » คอร์ดเพลง มักผู้บ่าวเขา – เนย นฤมล

คอร์ดเพลง มักผู้บ่าวเขา – เนย นฤมล

คอร์ดเพลง : มักผู้บ่าวเขา – เนย นฤมล

คอร์ดเพลง มักผู้บ่าวเขา - เนย นฤมล

เพลง : มักผู้บ่าวเขา (คอร์ด)

ศิลปิน : เนย นฤมล

แนวเพลง : #อีสาน

Single เนย นฤมล : มักผู้บ่าวเขา

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง มักผู้บ่าวเขา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Tune to Eb
INTRO | G D/F# | Em D | C Bm | Am D |
INTRO | G D/F# | Em D | C Bm | Am D | D |

 
อ้
ายกะจั่งแม่นหล่อ 
 
 
Bm 
หล่อๆ
Em 
น้องมีสิทธิ์ได้พ้อแค่หย่า
งกาย
 
บ่ก
ล้าแนมอ้ายห
ลาย 
 
 
Bm 
ย่านผู้สาวของอ้าย
Em 
สิว่า
 
บ่มีว
Am 
าสนา 
 
สิได้ห
ย่างเคียงคู่คือเขา

 
น้
องกะได้แต่หวัง 
 
 
Bm 
ลมๆ 
 
 
Em 
น้องก็ได้แต่หวัง 
 
ล้งๆ
ฮักแต่ว่าแส
ดง 
 
 
Bm 
ให้ไผฮู้บ่
Em 
ได้ 
 
ได้แต่
Am 
เก็บในใจ 
 
ย่านคน
ว่ามักผู้บ่าวเขา

 
บ่ชาติหน้ากะชา
ตินี้.
Bm 
 
จั่งสิ
Em 
มีโอกาสไ
Dm 
ด้ฮัก
 
ได้เ
ป็นของ
กัน 
 
ได้อยู่นำ
กัน 
 
คือฝันเอ
าไว้ 
 
 
 
บ่ชาติหน้ากะชาติ
นี้.
Bm 
.. 
 
ห้ามเจ้า
Em 
ของดี ๆ เด้
Dm 
อใจ
 
บ่แมนขอ
งเฮา 
 
ฮักเขา
บ่ได้ 
 
เขามีผู้สาวเขาอ
ยู่แล้ว 
 
 

 
อ้
ายกะจั่งแม่นหล่อ 
 
 
Bm 
หล่อๆๆ
 
ผู้
Em 
สาวของอ้ายกะง
ามๆ
 
เห
มาะสมกันสุอ
ย่าง 
 
 
Bm 
น้องนี้ได้แต่แอบ
Em 
อิจฉา
 
อ้ายอยู่เ
Am 
ทิ่งฟ้า.. 
 
น้
องนี้อยู่ขี้ดิน 
 
ปีนให้ฮอ
ดบ่ไหม..

INSTRU | G D/F# | Em D | C Bm | Am D |
INSTRU | G D/F# | Em D | C Bm | Am D |

 
น้
องกะได้แต่หวัง 
 
 
Bm 
ลมๆ 
 
 
Em 
น้องก็ได้แต่หวัง 
 
ล้งๆ
ฮักแต่ว่าแส
ดง 
 
 
Bm 
ให้ไผฮู้
Em 
บ่ได้ 
 
ได้แต่
Am 
เก็บในใจ 
 
ย่านคน
ว่ามักผู้บ่าวเขา

 
บ่ชาติหน้ากะชา
ตินี้.
Bm 
 
จั่งสิ
Em 
มีโอกาสไ
Dm 
ด้ฮัก
 
ได้เ
ป็นของ
กัน 
 
ได้อยู่นำ
กัน 
 
คือฝันเอ
าไว้ 
 
 
 
บ่ชาติหน้ากะชาติ
นี้.
Bm 
.. 
 
ห้ามเจ้า
Em 
ของดี ๆ เด้
Dm 
อใจ
 
บ่แมนขอ
งเฮา 
 
ฮักเขา
บ่ได้ 
 
เขามีผู้สาวเขาอ
ยู่แล้ว 
 
 

 
บ่ชาติหน้ากะชา
ตินี้.
Bm 
 
จั่งสิ
Em 
มีโอกาสไ
Dm 
ด้ฮัก
 
ได้เ
ป็นของ
กัน 
 
ได้อยู่นำ
กัน 
 
คือฝันเอ
าไว้ 
 
 
 
บ่ชาติหน้ากะชาติ
นี้.
Bm 
.. 
 
ห้ามเจ้า
Em 
ของดี ๆ เด้
Dm 
อใจ
 
บ่แมนขอ
งเฮา 
 
ฮักเขา
บ่ได้ 
 
เขามีผู้สาวเขาอ
ยู่แล้ว 
 
 
Bm 

 
บ่แม่นของ
Am 
เฮา 
 
ฮักของ
บ่ได้..
 
เขามีผู้สาวเขาอยู่แล้ว..  


อ้ายกะจั่งแม่นหล่อ หล่อๆ
น้องมีสิทธิ์ได้พ้อแค่หย่างกาย
บ่กล้าแนมอ้ายหลาย ย่านผู้สาวของอ้ายสิว่า
บ่มีวาสนา สิได้หย่างเคียงคู่คือเขา

น้องกะได้แต่หวัง ลมๆ น้องก็ได้แต่หวัง แล้งๆ
ฮักแต่ว่าแสดง ให้ไผฮู้บ่ได้ 
ได้แต่เก็บในใจ ย่านคนว่ามักผู้บ่าวเขา

บ่ชาติหน้ากะชาตินี้.. จั่งสิมีโอกาสได้ฮัก
ได้เป็นของกัน ได้อยู่นำกัน คือฝันเอาไว้
บ่ชาติหน้ากะชาตินี้… ห้ามเจ้าของดี ๆ เด้อใจ
บ่แมนของเฮา ฮักเขาบ่ได้ เขามีผู้สาวเขาอยู่แล้ว

อ้ายกะจั่งแม่นหล่อ หล่อๆๆ
ผู้สาวของอ้ายกะงามๆ
เหมาะสมกันสุอย่าง น้องนี้ได้แต่แอบอิจฉา
อ้ายอยู่เทิ่งฟ้า.. น้องนี้อยู่ขี้ดิน ปีนให้ฮอดบ่ไหม..

( ดนตรี )

น้องกะได้แต่หวัง ลมๆ น้องก็ได้แต่หวัง แล้งๆ
ฮักแต่ว่าแสดง ให้ไผฮู้บ่ได้ 
ได้แต่เก็บในใจ ย่านคนว่ามักผู้บ่าวเขา

บ่ชาติหน้ากะชาตินี้.. จั่งสิมีโอกาสได้ฮัก
ได้เป็นของกัน ได้อยู่นำกัน คือฝันเอาไว้
บ่ชาติหน้ากะชาตินี้… ห้ามเจ้าของดี ๆ เด้อใจ
บ่แมนของเฮา ฮักเขาบ่ได้ เขามีผู้สาวเขาอยู่แล้ว

บ่ชาติหน้ากะชาตินี้.. จั่งสิมีโอกาสได้ฮัก
ได้เป็นของกัน ได้อยู่นำกัน คือฝันเอาไว้
บ่ชาติหน้ากะชาตินี้… ห้ามเจ้าของดี ๆ เด้อใจ
บ่แมนของเฮา ฮักเขาบ่ได้ เขามีผู้สาวเขาอยู่แล้ว

บ่แม่นของเฮา ฮักของบ่ได้..
เขามีผู้สาวเขาอยู่แล้ว..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง มักผู้บ่าวเขา (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : จินนี่ ภูไท
เรียบเรียง : DJ JAIDAH
ติดต่องานศิลปิน : 0635591464
 โฆษณา