หน้าแรก » ลำเพลิน วงศกร » คอร์ดเพลง โรคซึมเหล้า – ลำเพลิน วงศกร

คอร์ดเพลง โรคซึมเหล้า – ลำเพลิน วงศกร

คอร์ดเพลง โรคซึมเหล้า ลำเพลิน วงศกร

ลำเพลิน วงศกร

เพลง โรคซึมเหล้า (คอร์ด)

ศิลปิน : ลำเพลิน วงศกร

แนวเพลง : #อีสาน

Single : ลำเพลิน วงศกร โรคซึมเหล้า

คีย์คอร์ดเพลง โรคซึมเหล้า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


  ยังลืมแฟน
Bm 
เก่าบ่ได้
 
  กะเลยเข้า
Em 
ไป search ใน goo
Bm 
gle
  อยากสิลืมแฟน
Bm 
เก่าเหลือเกิน
 
  ต้อง search  
หาคำว่าจั่งใ
ด๋
Em 
  บ่อยากเหลือเศษซ
ากความฮัก
 
  ให้อุก
อังคาอยู่ในหัวใ
 
  ต้องเฮ็ดจั่ง
Am 
ใด๋ จั่งสิลืมเจ้าได้.. สั
กที..

  สิให้เมาดีกรี 
 
ไปอีก
กี่ไห
  สิให้นอนฮ้องไห้ 
 
ไปอีก
กี่หน
  คนบ่มีหัวใจ 
 
เมาให้
Bm 
ตายเจ้ากะบ่หลู
Em 
โตน
 
  ชี
วิตกว่าสิพ้น 
 
 
คืนแห่งความเหงา

 
จนอ้ายเป็นโรคซึมเห
ล้า
 
ขาดเหล้าแล้วมันสิเ
Bm 
หงา
 
เหงาแล้วเดี๋ยวมันสิเ
Em 
ศร้า
 
สาเ
หตุกะเป็นย้อ
นเจ้า
 
เอาหัวใ
จอ้ายไปย่ำยี

 
เป็นโรคซึมเห
ล้า 
 
อาการบ่ค่อย
Bm 
สู้ดี
 
บ่มีฮอดส
Em 
มาธิ 
 
สิหายใ
จให้ม้มคื
นนี้
 
ขั้นบ่
มีดีกรี 
 
คงสิตายไปแล้ว
ฮู้บ่.. 
 
 
 

  สิให้เมาดีกรี 
 
ไปอีก
กี่ไห
  สิให้นอนฮ้องไห้ 
 
ไปอีก
กี่หน
  คนบ่มีหัวใจ 
 
เมาให้
Bm 
ตายเจ้ากะบ่หลู
Em 
โตน
 
  ชี
วิตกว่าสิพ้น 
 
 
คืนแห่งความเหงา

 
จนอ้ายเป็นโรคซึมเห
ล้า
 
ขาดเหล้าแล้วมันสิเ
Bm 
หงา
 
เหงาแล้วเดี๋ยวมันสิเ
Em 
ศร้า
 
สาเ
หตุกะเป็นย้อ
นเจ้า
 
เอาหัวใ
จอ้ายไปย่ำยี

 
เป็นโรคซึมเห
ล้า 
 
อาการบ่ค่อย
Bm 
สู้ดี
 
บ่มีฮอดส
Em 
มาธิ 
 
สิหายใ
จให้ม้มคื
นนี้
 
ขั้นบ่
มีดีกรี 
 
คงสิตายไปแล้ว
ฮู้บ่..

 
ย้อนอ้าย
Am 
เมาดีกรี 
 
กะเลยก
ลาย..
 
เป็นโรคซึมเห
ล้า…


ยังลืมแฟนเก่าบ่ได้
กะเลยเข้าไป search ใน google
อยากสิลืมแฟนเก่าเหลือเกิน
ต้อง search หาคำว่าจั่งใด๋
บ่อยากเหลือเศษซากความฮัก
ให้อุกอังคาอยู่ในหัวใจ
ต้องเฮ็ดจั่งใด๋ จั่งสิลืมเจ้าได้.. สักที..

สิให้เมาดีกรี ไปอีกกี่ไห
สิให้นอนฮ้องไห้ ไปอีกกี่หน
คนบ่มีหัวใจ เมาให้ตายเจ้ากะบ่หลูโตน
ชีวิตกว่าสิพ้น คืนแห่งความเหงา

จนอ้ายเป็นโรคซึมเหล้า
ขาดเหล้าแล้วมันสิเหงา
เหงาแล้วเดี๋ยวมันสิเศร้า
สาเหตุกะเป็นย้อนเจ้า
เอาหัวใจอ้ายไปย่ำยี

เป็นโรคซึมเหล้า อาการบ่ค่อยสู้ดี
บ่มีฮอดสมาธิ สิหายใจให้ม้มคืนนี้
ขั้นบ่มีดีกรี คงสิตายไปแล้วฮู้บ่..

สิให้เมาดีกรี ไปอีกกี่ไห
สิให้นอนฮ้องไห้ ไปอีกกี่หน
คนบ่มีหัวใจ เมาให้ตายเจ้ากะบ่หลูโตน
ชีวิตกว่าสิพ้น คืนแห่งความเหงา

จนอ้ายเป็นโรคซึมเหล้า
ขาดเหล้าแล้วมันสิเหงา
เหงาแล้วเดี๋ยวมันสิเศร้า
สาเหตุกะเป็นย้อนเจ้า
เอาหัวใจอ้ายไปย่ำยี

เป็นโรคซึมเหล้า อาการบ่ค่อยสู้ดี
บ่มีฮอดสมาธิ สิหายใจให้ม้มคืนนี้
ขั้นบ่มีดีกรี คงสิตายไปแล้วฮู้บ่..

ย้อนอ้ายเมาดีกรี กะเลยกลาย..
เป็นโรคซึมเหล้า…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง โรคซึมเหล้า (คอร์ด)
ศิลปิน ลำเพลิน วงศกร
 โฆษณา