หน้าแรก » ส้ม มารี » คอร์ดเพลง หรือฉันคิดไปเอง – ส้ม มารี

คอร์ดเพลง หรือฉันคิดไปเอง – ส้ม มารี

คอร์ดเพลง หรือฉันคิดไปเอง ส้ม มารี

ส้ม มารี

เพลง หรือฉันคิดไปเอง (คอร์ด)

ศิลปิน : ส้ม มารี

แนวเพลง : #สตริง

Single : ส้ม มารี หรือฉันคิดไปเอง

คีย์คอร์ดเพลง หรือฉันคิดไปเอง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Bbmaj7 Am7 | Gm Fmaj7 |
INTRO | Bbmaj7 Am7 | Gm Fmaj7 |

Fmaj7 
  อยู่คนเดียวมานานหลาย
Am 
ปี
 
  ไม่มีใครเข้ามาสั
Gm 
กที
 
  แต่ชี
วิตก็ยังเดินต่อไป

Fmaj7 
  จนเธอเข้ามาอยู่ในหัวใ
Am 
 
  แต่งเรื่องราว เติมสิ่งที่ห
Gm 
ายไป
 
  ให้ชี
วิตมีความหมาย

 
แต่สุด
Bb 
ท้ายแล้วเธอมาบอกกับฉันว่าเธอแค่หยอก
 
ไม่
Am 
มีอะไร 
 
เกินกว่าคนทั่วไป
 
ก็ขอให้
Gm 
หยุดไว้.. 
 
เป็นเพียงแค่คนคุ้นเ
คย

 
ที่ดูค
ล้าย ๆ ว่า
Am 
เธอนั้นรัก
 
คงเป็นเ
Dm 
พราะฉันคิดไป
Am 
เองทั้งนั้น
 
เธอไม่เ
Bb 
คยเอ่ย..คำ
Am 
ว่ารักกัน
 
มีแต่
Gm 
ฉันที่คิดไปฝ่ายเ
ดียว

 
ที่อยู่กับ
ฉัน 
 
ใช้เว
Am 
ลาด้วยกัน
 
นั่นเพียง
Dm 
ฉันแค่คิดไป
Am 
เองใช่ไหม
 
แล้วที่
Bb 
เธอกอด 
 
อุ่น
Am 
ไอที่ได้
 
บอก
Gm 
ฉันทีว่าจ
ริง 
 
หรือฉัน
คิดไปเอง..

Fmaj7 
  อยู่คนเดียวอย่างเคยก็
Am 
ดี
 
  ไม่น่าเอาใจไปให้ใคร
Gm 
เขาย่ำยี
 
  เจ็บคราว
นี้จำจนตาย

Fmaj7 
  อุตส่าห์เทใจว่าเธอนั้
Am 
นใช่
 
  เป็นคนสุดท้ายที่จะฝาก
Gm 
ไว้ทั้งใจ
 
  ก็ได้แค่ค
ล้ายเพียงเท่านั้น

 
แต่สุด
Bb 
ท้ายแล้วเธอมาบอกกับฉันว่าเธอแค่หยอก
 
ไม่
Am 
มีอะไร 
 
เกินกว่าคนทั่วไป
 
ก็ขอให้
Gm 
หยุดไว้.. 
 
เป็นเพียงแค่คนคุ้นเ
คย

 
ที่ดูค
ล้าย ๆ ว่า
Am 
เธอนั้นรัก
 
คงเป็นเ
Dm 
พราะฉันคิดไป
Am 
เองทั้งนั้น
 
เธอไม่เ
Bb 
คยเอ่ย..คำ
Am 
ว่ารักกัน
 
มีแต่
Gm 
ฉันที่คิดไปฝ่ายเ
ดียว

 
ที่อยู่กับ
ฉัน 
 
ใช้เว
Am 
ลาด้วยกัน
 
นั่นเพียง
Dm 
ฉันแค่คิดไป
Am 
เองใช่ไหม
 
แล้วที่
Bb 
เธอกอด 
 
อุ่น
Am 
ไอที่ได้
 
บอก
Gm 
ฉันทีว่าจ
ริง 
 
หรือฉันคิดไปเอง

INSTRU | Bbmaj7 Am7 | Gm Fmaj7 |
INSTRU | Bbmaj7 Am7 | Bbm C |

 
ที่ดูค
ล้าย ๆ ว่า
Am 
เธอนั้นรัก
 
คงเป็นเ
Dm 
พราะฉันคิดไป
Am 
เองทั้งนั้น
 
เธอไม่เ
Bb 
คยเอ่ย.. 
 
คำ
Am 
ว่ารักกัน
 
มีแต่
Gm 
ฉันที่คิดไปฝ่ายเ
ดียว

 
ที่อยู่กับ
ฉัน 
 
ใช้เว
Am 
ลาด้วยกัน
 
นั่นเพียง
Dm 
ฉันแค่คิดไป
Am 
เองใช่ไหม
 
แล้วที่
Bb 
เธอกอด 
 
อุ่น
Am 
ไอที่ได้
 
บอก
Gm 
ฉันทีว่าจ
ริง 
 
หรือฉัน
Bb 
คิดไปเอง 
 
 

 
บอก
Bb 
ฉันทีว่าจ
ริง.. หรือฉันคิดไปเอง…  


อยู่คนเดียวมานานหลายปี
ไม่มีใครเข้ามาสักที
แต่ชีวิตก็ยังเดินต่อไป

จนเธอเข้ามาอยู่ในหัวใจ
แต่งเรื่องราว เติมสิ่งที่หายไป
ให้ชีวิตมีความหมาย

แต่สุดท้ายแล้วเธอมาบอกกับฉันว่าเธอแค่หยอก
ไม่มีอะไร เกินกว่าคนทั่วไป
ก็ขอให้หยุดไว้.. เป็นเพียงแค่คนคุ้นเคย

ที่ดูคล้าย ๆ ว่าเธอนั้นรัก
คงเป็นเพราะฉันคิดไปเองทั้งนั้น
เธอไม่เคยเอ่ย..คำว่ารักกัน
มีแต่ฉันที่คิดไปฝ่ายเดียว

ที่อยู่กับฉัน ใช้เวลาด้วยกัน
นั่นเพียงฉันแค่คิดไปเองใช่ไหม
แล้วที่เธอกอด อุ่นไอที่ได้
บอกฉันทีว่าจริง หรือฉันคิดไปเอง..

อยู่คนเดียวอย่างเคยก็ดี
ไม่น่าเอาใจไปให้ใครเขาย่ำยี
เจ็บคราวนี้จำจนตาย

อุตส่าห์เทใจว่าเธอนั้นใช่
เป็นคนสุดท้ายที่จะฝากไว้ทั้งใจ
ก็ได้แค่คล้ายเพียงเท่านั้น

แต่สุดท้ายแล้วเธอมาบอกกับฉันว่าเธอแค่หยอก
ไม่มีอะไร เกินกว่าคนทั่วไป
ก็ขอให้หยุดไว้.. เป็นเพียงแค่คนคุ้นเคย

ที่ดูคล้าย ๆ ว่าเธอนั้นรัก
คงเป็นเพราะฉันคิดไปเองทั้งนั้น
เธอไม่เคยเอ่ย..คำว่ารักกัน
มีแต่ฉันที่คิดไปฝ่ายเดียว

ที่อยู่กับฉัน ใช้เวลาด้วยกัน
นั่นเพียงฉันแค่คิดไปเองใช่ไหม
แล้วที่เธอกอด อุ่นไอที่ได้
บอกฉันทีว่าจริง หรือฉันคิดไปเอง

( ดนตรี )

ที่ดูคล้าย ๆ ว่าเธอนั้นรัก
คงเป็นเพราะฉันคิดไปเองทั้งนั้น
เธอไม่เคยเอ่ย.. คำว่ารักกัน
มีแต่ฉันที่คิดไปฝ่ายเดียว

ที่อยู่กับฉัน ใช้เวลาด้วยกัน
นั่นเพียงฉันแค่คิดไปเองใช่ไหม
แล้วที่เธอกอด อุ่นไอที่ได้
บอกฉันทีว่าจริง หรือฉันคิดไปเอง

บอกฉันทีว่าจริง.. หรือฉันคิดไปเอง…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หรือฉันคิดไปเอง (คอร์ด)
ศิลปิน : ส้ม มารี
Writter and Composer : Sakdithat Tuwichian
Arranger : Pinmanus Lertsinudom
ติดต่องานศิลปิน : 094-966-6262, 093-669-7494
 โฆษณา