คอร์ดเพลง ตัวละครลับ – กระต่าย พรรณนิภา

  
Text   

คอร์ดเพลง ตัวละครลับ กระต่าย พรรณนิภา

คอร์ดเพลง ตัวละครลับ - กระต่าย พรรณนิภา

เพลง ตัวละครลับ (คอร์ด)

ศิลปิน : กระต่าย พรรณนิภา

แนวเพลง : #อีสาน

Single : กระต่าย พรรณนิภา ตัวละครลับ

คีย์คอร์ดเพลง ตัวละครลับ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


 
ตัวละครลับคนนั้นแม่นไผ
 
 
ที่มาเฮ็ดไห้ใจอ้ายบ่คือเก่า
 
 
มาเปลี่ยนบทฮัก ของสองเฮา
 
 
ให้มันเศร้ามันหมองมุ่นม้าง
 

 
ตัวละคร
Ab 
ลับที่อ้ายเสี่ย
Cm 
งไว้
 
มาเล่นบทย่ำ
Fm 
ใจน้องจนเ
Cm 
พพัง
 
หาก
Db 
อ้ายเบิ่ดฮักกะคือบ่
Cm 
บอกน้องบ้าง
Bbm 
คนที่มันใจ
Eb 
พัง 
 
สิไ
Ab 
ด้เฮ็ดใจ

INSTRU | Ab | Cm | Fm | Cm |
INSTRU | Db | Cm | Bbm | Eb | Ab |

 
ละครเรื่อง
Fm 
เก่า 
 
เรื่อง
Cm 
ราวมีเฮาสองคน
 
ฮัก
Db 
กันมาโดน 
 
บ่
Eb 
มีเรื่องได๋มาแ
Ab 
ผ้วพาล
 
แต่มื้อ
Db 
นี้ 
 
เป็นห
Eb 
ยัง 
 
อ้าย
Cm 
จังเฉยชาต่อ
Fm 
กัน
 
บ่ไ
Db 
ลน์มาหา 
 
บ่แ
Eb 
ชทมาหวาน 
 
คื
Ab 
อเก่า

 
หายไปซื่
Fm 
อ ๆ มิดไป
Cm 
ดื้อ ๆ งึดเด้งึดใจ
 
หรือ
Db 
มีคนใหม่ 
 
มาก
Eb 
ล้ำกลายฮักส
Ab 
องเฮา
 
บทละ
Db 
คร 
 
เลยเปลี่ยน
Eb 
ไป
 
อ้ายเ
Cm 
พิ่มฉากใหม่ที่
Fm 
มีเขา
 
ตัวละคร
Bbm 
ลับทีอ้าย
 
แอบเ
Eb 
อาเข้ามาแท
Ab 
รกกลาง 
 
 
Eb 

 
ตัวละคร
Ab 
ลับคนนั้นแม่น
Cm 
ไผ
 
ที่มาเฮ็ดให้
Fm 
ใจอ้ายบ่คื
Cmอเ 
ก่า
 
มาเป
Db 
ลี่ยนบทฮักของส
Cm 
องเฮา
 
ให้มันเ
Bbm 
ศร้ามันหมองหมุ่
Eb 
นม้าง
 
ตัวละคร
Ab 
ลับที่อ้ายเสี่ย
Cm 
งไว้
 
มาเล่นบทย่ำ
Fm 
ใจน้องจนเ
Cm 
พพัง
 
หาก
Db 
อ้ายเบิ่ดฮัก 
 
กะคือบ่
Cm 
บอกน้องบ้าง
Bbm 
คนที่มันใจ
Eb 
พัง 
 
สิได้เฮ็
Ab 
ดใจ 
 
 
Eb 

INSTRU | Ab Cm | Fm Cm |
INSTRU | Db Cm | Bbm Eb |
INSTRU | Ab Cm | Fm Cm |
INSTRU | Db Cm | Bbm Eb | Ab |

 
ฉาก
Bbm 
หวาน ๆ ที่น้องเค
Cm 
ยเล่น
Db 
ต่อจากนี้ 
 
คง
Eb 
ตกเป็นของ
Ab 
เขา
 
บทเจ้า
Bbm 
น้ำตา..
 
ฉากเดียว
Cm 
ดายเหงาใจ 
 
Fm 
มองเศร้า
Bbm 
น้องคงต้อง
Eb 
เอา 
 
มาแส
Ab 
ดงเอง 
 
 
Eb 

 
ตัวละคร
Ab 
ลับคนนั้นแม่น
Cm 
ไผ
 
ที่มาเฮ็ดให้
Fm 
ใจอ้ายบ่คื
Cmอเ 
ก่า
 
มาเป
Db 
ลี่ยนบทฮักของส
Cm 
องเฮา
 
ให้มันเ
Bbm 
ศร้ามันหมองหมุ่
Eb 
นม้าง
 
ตัวละคร
Ab 
ลับที่อ้ายเสี่ย
Cm 
งไว้
 
มาเล่นบทย่ำ
Fm 
ใจน้องจนเ
Cm 
พพัง
 
หาก
Db 
อ้ายเบิ่ดฮัก 
 
กะคือบ่
Cm 
บอกน้องบ้าง
Bbm 
คนที่มันใจ
Eb 
พัง 
 
สิได้เฮ็
Ab 
ดใจ 
 
 
Eb 

 
ตัวละครลับคนนั้นแม่นไผ  
 
 
ที่มาเฮ็ดให้ใจอ้ายบ่คือเก่า
 
 
มาเปลี่ยนบทฮักของสองเฮา
 
 
ให้มันเศร้ามันหมองหมุ่น
Eb 
ม้าง..

 
ตัวละคร
Ab 
ลับที่อ้ายเสี่ย
Cm 
งไว้
 
มาเล่นบทย่ำ
Fm 
ใจน้องจนเ
Cm 
พพัง
 
หาก
Db 
อ้ายเบิ่ดฮัก 
 
กะคือบ่
Cm 
บอกน้องบ้าง
Bbm 
คนที่มันใจ
Eb 
พัง 
 
สิได้เฮ็
Ab 
ดใจ 
 
 
Eb 

 
หาก
Db 
อ้ายเบิ่ดฮัก 
 
กะคือบ่
Cm 
บอกน้องบ้าง
Bbm 
คนที่มันใจ
Eb 
พัง.. 
 
โอ่โฮะโอ่โอ…
 
สิได้จากไป..
Ab 


ตัวละครลับคนนั้นแม่นไผ
ที่มาเฮ็ดไห้ใจอ้ายบ่คือเก่า
มาเปลี่ยนบทฮัก ของสองเฮา
ให้มันเศร้ามันหมองมุ่นม้าง

ตัวละครลับที่อ้ายเสี่ยงไว้
มาเล่นบทย่ำใจน้องจนเพพัง
หากอ้ายเบิ่ดฮักกะคือบ่บอกน้องบ้าง
คนที่มันใจพัง สิได้เฮ็ดใจ

( ดนตรี )

ละครเรื่องเก่า เรื่องราวมีเฮาสองคน
ฮักกันมาโดน บ่มีเรื่องได๋มาแผ้วพาล
แต่มื้อนี้ เป็นหยัง อ้ายจังเฉยชาต่อกัน
บ่ไลน์มาหา บ่แชทมาหวาน คือเก่า

หายไปซื่อ ๆ มิดไปดื้อ ๆ งึดเด้งึดใจ
หรือมีคนใหม่ มากล้ำกลายฮักสองเฮา
บทละคร เลยเปลี่ยนไป
อ้ายเพิ่มฉากใหม่ที่มีเขา
ตัวละครลับทีอ้าย
แอบเอาเข้ามาแทรกกลาง

ตัวละครลับคนนั้นแม่นไผ
ที่มาเฮ็ดให้ใจอ้ายบ่คือเก่า
มาเปลี่ยนบทฮักของสองเฮา
ให้มันเศร้ามันหมองหมุ่นม้าง
ตัวละครลับที่อ้ายเสี่ยงไว้
มาเล่นบทย่ำใจน้องจนเพพัง
หากอ้ายเบิ่ดฮัก กะคือบ่บอกน้องบ้าง
คนที่มันใจพัง สิได้เฮ็ดใจ

( ดนตรี )

ฉากหวาน ๆ ที่น้องเคยเล่น
ต่อจากนี้ คงตกเป็นของเขา
บทเจ้าน้ำตา..
ฉากเดียวดายเหงาใจ หมองเศร้า
น้องคงต้องเอา มาแสดงเอง

ตัวละครลับคนนั้นแม่นไผ
ที่มาเฮ็ดให้ใจอ้ายบ่คือเก่า
มาเปลี่ยนบทฮักของสองเฮา
ให้มันเศร้ามันหมองหมุ่นม้าง
ตัวละครลับที่อ้ายเสี่ยงไว้
มาเล่นบทย่ำใจน้องจนเพพัง
หากอ้ายเบิ่ดฮัก กะคือบ่บอกน้องบ้าง
คนที่มันใจพัง สิได้เฮ็ดใจ

ตัวละครลับคนนั้นแม่นไผ
ที่มาเฮ็ดให้ใจอ้ายบ่คือเก่า
มาเปลี่ยนบทฮักของสองเฮา
ให้มันเศร้ามันหมองหมุ่นม้าง..

ตัวละครลับที่อ้ายเสี่ยงไว้
มาเล่นบทย่ำใจน้องจนเพพัง
หากอ้ายเบิ่ดฮัก กะคือบ่บอกน้องบ้าง
คนที่มันใจพัง สิได้เฮ็ดใจ

หากอ้ายเบิ่ดฮัก กะคือบ่บอกน้องบ้าง
คนที่มันใจพัง.. โอ่โฮะโอ่โอ…
สิได้จากไป..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ตัวละครลับ (คอร์ด)
ศิลปิน กระต่าย พรรณนิภา
คำร้อง/ทำนอง : เกษม สีชมพู
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend