คอร์ดเพลง คนเย็นชา – สกายพาส (Sky Pass)

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง คนเย็นชา

INTRO | A B | G#m C#m | F#m B | E |

 
มันยากใช่ไ
E 
หม 
 
หากจะ
G#m 
ทิ้งใครสัก
C#m 
คน
 
ช่างสับ
A 
สน 
 
กับ
B 
คนใกล้เคียงหัว
E 
ใจ
 
มอบความ
A 
รักให้ทั้งก
B 
าย 
 
ให้เธอ
G#m 
ได้แม้ลม
C#m 
หายใจ
 
สุด
F#m 
ท้าย 
 
ออก
F# 
ลายไม่เหลือร่
B 
องรอย

 
เหนื่อยรู้ไ
E 
หม 
 
กับใ
B/D 
ครที่ไม่รัก
C#m 
จริง
 
อยากจะ
A 
ทิ้ง 
 
เบื่อจ
B 
ริงหัวใจสำอ
E 
อย
 
กี่สิบ
A 
ครั้งนั่งทบท
B 
วน 
 
ลมพัด
G#m 
หวนป่วนใจไม่
C#m 
น้อย
 
จะไม่
F#m 
คอย 
 
ไม่เค
B 
ลียร์ให้เสีย
E 
เวลา

 
* ให้โอก
A 
าสเธอมากี่ค
B 
รั้ง 
 
มันก็
E 
ยังไม่ดีขึ้น
C#m 
เลย
 
โธ่
F#m 
เอ๋ย 
 
อะ
B 
ไรกันนักกันห
E 
นา
 
ทำความ
A 
ดีไม่มีใครเ
B 
ห็น 
 
คนช
G#m 
าเย็นคนเย็
C#m 
นชา
 
สมน้ำห
A 
น้า 
 
แล้วอย่าว่าฉันไ
B 
ม่ดี

 
** จะยากอะ
E 
ไร 
 
หากจะ
G#m 
ทิ้งใครสัก
C#m 
คน
 
เมื่อเหตุ
A 
ผล 
 
ผ่าน
B 
มามากมายที่
E 
มี
 
ปล่อยมือ
A 
กันแล้วหันหลัง
B 
ไป 
 
สิ้นเยื่อ
G#m 
ใยขอให้โชค
C#m 
ดี
 
เจ็บคราว
F#m 
นี้ 
 
จะ
B 
จำไว้จนวันต
E 
าย

INSTRU | A B | G#m C#m | F#m B | E |

( *, ** )

 
ปล่อยมือ
A 
กันแล้วหันหลัง
B 
ไป 
 
สิ้นเยื่อ
G#m 
ใยขอให้โชค
C#m 
ดี
 
เจ็บคราว
F#m 
นี้ 
 
จะจำไว้จนวันต
E 
าย 
 
 
A 
 
B 
 
E 

เนื้อเพลง
มันยากใช่ไหม หากจะทิ้งใครสักคน
ช่างสับสน กับคนใกล้เคียงหัวใจ
มอบความรักให้ทั้งกาย ให้เธอได้แม้ลมหายใจ
สุดท้าย ออกลายไม่เหลือร่องรอย

เหนื่อยรู้ไหม กับใครที่ไม่รักจริง
อยากจะทิ้ง เบื่อจริงหัวใจสำออย
กี่สิบครั้งนั่งทบทวน ลมพัดหวนป่วนใจไม่น้อย
จะไม่คอย ไม่เคลียร์ให้เสียเวลา

* ให้โอกาสเธอมากี่ครั้ง มันก็ยังไม่ดีขึ้นเลย
โธ่เอ๋ย อะไรกันนักกันหนา
ทำความดีไม่มีใครเห็น คนชาเย็นคนเย็นชา
สมน้ำหน้า แล้วอย่าว่าฉันไม่ดี

** จะยากอะไร หากจะทิ้งใครสักคน
เมื่อเหตุผล ผ่านมามากมายที่มี
ปล่อยมือกันแล้วหันหลังไป สิ้นเยื่อใยขอให้โชคดี
เจ็บคราวนี้ จะจำไว้จนวันตาย

( ดนตรี )
( *, ** )

เจ็บคราวนี้ จะจำไว้จนวันตาย
คนเย็นชา คอร์ด ศิลปิน สกายพาส (Sky Pass)
SkyPass - สกายพาส
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend