หน้าแรก » ดอกอ้อ ทุ่งทอง » คอร์ดเพลง โหดเลวดี – ดอกอ้อ ทุ่งทอง

คอร์ดเพลง โหดเลวดี – ดอกอ้อ ทุ่งทอง

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง โหดเลวดี – ดอกอ้อ ทุ่งทอง


Tune to Eb

INTRO | Am Em | C Am | Dm G | C |

 
ถามเจ้าข
องเป็นห
ยังจั่งทนเข
Am 
าคัก
 
ย้อนเพราะ
ฮัก 
 
 
จั่งบ่หนีจา
กไป
 
หรือเฮาเ
ป็นคู่เวรคู่กรรม
 
แต่ชาติ
นั้นหรือ
Em 
ชาติปา
Am 
งใด
 
เจ็บส่ำ
Dm 
ใด๋กะบ่ไปจา
กกัน…

 
บางมุม
นั้น 
 
จ้ากะดีโพ
Am 
ดหลาย
 
เปรียบใส่
ไผ 
 
 
ยังบ่ส่ำเจ้
านั้น
 
แต่มุม
อ้ายกะร้ายเหลือแสน
 
คนเป็นแ
ฟนเสี
Em 
ยใจ
Am 
บ่ทัน
 
นรกส
Dm 
วรรค์ 
 
 
บ้อสร้างเฮ
ามาคู่

 
* กะย้อนเ
Dm 
จ้านั้นโหดเล
วดี
 
เฮาจั่ง
Em 
หนีกันไป
Am 
บ่พ้น
 
ฟ้าเบื้อง
บน 
 
ขาให้เฮาม
าคู่ 
 
 
C7 
Dm 
ทางฮักเฮาอา
จสิขลุกขลัก
Em 
กะจำเ
ป็นต้อ
Am 
งอยู่
 
ย้อนฮั
Dm 
บฮู้ก้อนหั
วใจว่ามั่
นคง…

 
** ถามเจ้าข
องเป็นห
ยังจั่งทนเข
Am 
าหลาย
 
ตอบกั
บใจเ
ขามีครบให้หลง
 
มีตบ
จูบคือจั่งในหนัง
 
มีเบื้องห
ลังบ่แ
Em 
ม่นโ
Am 
ตโกง
 
จั่งปล่อ
Dm 
ยปลง 
 
 
คงเป็นคู่ขอ
งเฮา…

INSTRU | Dm G | Em Am | F G | C |
INSTRU | Dm G | Em G Am | Dm G | C |

( *, **, * )

 
ย้อนฮั
Dm 
บฮู้ก้อนหั
วใจ…ว่ามั่
นคง

OUTRO | Dm G | C |

เนื้อเพลง
ถามเจ้าของเป็นหยังจั่งทนเขาคัก
ย้อนเพราะฮักจั่งบ่หนีจากไป
หรือเฮาเป็นคู่เวรคู่กรรม
แต่ชาตินั้นหรือชาติปางใด
เจ็บส่ำใด๋กะบ่ไปจากกัน…

บางมุมนั้นเจ้ากะดีโพดหลาย
เปรียบใส่ไผยังบ่ส่ำเจ้านั้น
แต่มุมอ้ายกะร้ายเหลือแสน
คนเป็นแฟนเสียใจบ่ทัน
นรกสวรรค์บ้อสร้างเฮามาคู่

*กะย้อนเจ้านั้นโหดเลวดี
เฮาจั่งหนีกันไปบ่พ้น
ฟ้าเบื้องบนเขาให้เฮามาคู่
ทางฮักเฮาอาจสิขลุกขลัก
กะจำเป็นต้องอยู่ย้อนฮับฮู้ก้อนหัวใจว่ามั่นคง…

**ถามเจ้าของเป็นหยังจั่งทนเขาหลาย
ตอบกับใจเขามีครบให้หลง
มีตบจูบคือจั่งในหนัง
มีเบื้องหลังบ่แม่นโตโกง
จั่งปล่อยปลงคงเป็นคู่ของเฮา…

( *,**,* )

ย้อนฮับฮู้ก้อนหัวใจว่ามั่นคง
คอร์ด เนื้อเพลง โหดเลวดี – ดอกอ้อ ทุ่งทอง
โหดเลวดี - ดอกอ้อ ทุ่งทอง
 โฆษณา