คอร์ดเพลง โหดเลวดี – ดอกอ้อ ทุ่งทอง

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง โหดเลวดี – ดอกอ้อ ทุ่งทอง


Tune to Eb

INTRO | Am Em | C Am | Dm G | C |

 
ถามเจ้าข
C 
องเป็นห
G 
ยังจั่งทนเข
Am 
าคัก
 
ย้อนเพราะ
F 
ฮัก 
 
 
G 
จั่งบ่หนีจา
C 
กไป
 
หรือเฮาเ
F 
ป็นคู่เวรคู่กรรม
 
แต่ชาติ
C 
นั้นหรือ
Em 
ชาติปา
Am 
งใด
 
เจ็บส่ำ
Dm 
ใด๋กะบ่ไปจา
G 
กกัน…

 
บางมุม
C 
นั้น 
 
G 
จ้ากะดีโพ
Am 
ดหลาย
 
เปรียบใส่
F 
ไผ 
 
 
G 
ยังบ่ส่ำเจ้
C 
านั้น
 
แต่มุม
F 
อ้ายกะร้ายเหลือแสน
 
คนเป็นแ
C 
ฟนเสี
Em 
ยใจ
Am 
บ่ทัน
 
นรกส
Dm 
วรรค์ 
 
 
G 
บ้อสร้างเฮ
C 
ามาคู่

 
* กะย้อนเ
Dm 
จ้านั้นโหดเล
G 
วดี
 
เฮาจั่ง
Em 
หนีกันไป
Am 
บ่พ้น
 
ฟ้าเบื้อง
F 
บน 
 
G 
ขาให้เฮาม
C 
าคู่ 
 
 
C7 
Dm 
ทางฮักเฮาอา
G 
จสิขลุกขลัก
Em 
กะจำเ
G 
ป็นต้อ
Am 
งอยู่
 
ย้อนฮั
Dm 
บฮู้ก้อนหั
G 
วใจว่ามั่
C 
นคง…

 
** ถามเจ้าข
C 
องเป็นห
G 
ยังจั่งทนเข
Am 
าหลาย
 
ตอบกั
F 
บใจเ
G 
ขามีครบให้หลง
C 
 
มีตบ
F 
จูบคือจั่งในหนัง
 
มีเบื้องห
C 
ลังบ่แ
Em 
ม่นโ
Am 
ตโกง
 
จั่งปล่อ
Dm 
ยปลง 
 
 
G 
คงเป็นคู่ขอ
C 
งเฮา…

INSTRU | Dm G | Em Am | F G | C |
INSTRU | Dm G | Em G Am | Dm G | C |

( *, **, * )

 
ย้อนฮั
Dm 
บฮู้ก้อนหั
G 
วใจ…ว่ามั่
C 
นคง

OUTRO | Dm G | C |

เนื้อเพลง
ถามเจ้าของเป็นหยังจั่งทนเขาคัก
ย้อนเพราะฮักจั่งบ่หนีจากไป
หรือเฮาเป็นคู่เวรคู่กรรม
แต่ชาตินั้นหรือชาติปางใด
เจ็บส่ำใด๋กะบ่ไปจากกัน…

บางมุมนั้นเจ้ากะดีโพดหลาย
เปรียบใส่ไผยังบ่ส่ำเจ้านั้น
แต่มุมอ้ายกะร้ายเหลือแสน
คนเป็นแฟนเสียใจบ่ทัน
นรกสวรรค์บ้อสร้างเฮามาคู่

*กะย้อนเจ้านั้นโหดเลวดี
เฮาจั่งหนีกันไปบ่พ้น
ฟ้าเบื้องบนเขาให้เฮามาคู่
ทางฮักเฮาอาจสิขลุกขลัก
กะจำเป็นต้องอยู่ย้อนฮับฮู้ก้อนหัวใจว่ามั่นคง…

**ถามเจ้าของเป็นหยังจั่งทนเขาหลาย
ตอบกับใจเขามีครบให้หลง
มีตบจูบคือจั่งในหนัง
มีเบื้องหลังบ่แม่นโตโกง
จั่งปล่อยปลงคงเป็นคู่ของเฮา…

( *,**,* )

ย้อนฮับฮู้ก้อนหัวใจว่ามั่นคง
คอร์ด เนื้อเพลง โหดเลวดี – ดอกอ้อ ทุ่งทอง
โหดเลวดี - ดอกอ้อ ทุ่งทอง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend