หน้าแรก » เพชร สหรัตน์ » คอร์ดเพลง วันแช่ง (แห่งชาติ) – เพชร สหรัตน์

คอร์ดเพลง วันแช่ง (แห่งชาติ) – เพชร สหรัตน์

คอร์ดเพลง วันแช่ง (แห่งชาติ) – เพชร สหรัตน์

ตั๊ก บริบูรณ์

คอร์ดเพลง วันแช่ง (แห่งชาติ)

ศิลปิน : ตั๊ก บริบูรณ์

แนวเพลง : #ลูกทุ่ง

อัลบั้ม : Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง วันแช่ง (แห่งชาติ) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง วันแช่ง (แห่งชาติ) - ตั๊ก บริบูรณ์
คอร์ด

Capo #1
INTRO | Bb C | Am Dm | Gm C | F |
INTRO | F | Am | Bb | C | ( 2 Times )

วันนี้ฉันรู้ว่
Am 
าเธอไม่รัก 
 
 
Bb 
ฉันยังทำใ
จไม่
ได้
 
Dm 
ธอเคยหลอกให้ฉั
Am 
นทุ่มเทใจ
 
แต่สุ
Bb 
ดท้ายได้อะ
ไรใจ
พัง
 
เธ
Dm 
อเกิดโรงบาลอะไรทำไมเธอใ
Am 
จร้ายจัง
 
ถึงกล้า
Bb 
ฝังใ
จคนทั้ง
คน

วันนี้เธอมีใคร 
 
เธอจ
Am 
ะทิ้งฉัน
Bb 
ฉันยังทำใ
จไม่ไ
ด้
 
Dm 
ะตามหลอกหลอนเธอทุกชา
Am 
ติไป
 
ไม่ให้ใ
Bb 
ครให้เ
ธอได้สมห
วัง
 
Dm 
ะเป็นขวากหนามทิ่มแทงใ
Am 
ห้รักเธอพัง
 
ก็แ
Bb 
ค้นฝัง
หุ่นทุกชาติไ

 
* จะเข้าไป
Bb 
พังพิธีสู่
ขอ
 
จะเผาเรือ
Am 
นหอที่เธอสร้า
Dm 
งไว้
 
จะแช่งให้
Bb 
ไฟให้น้ำหยุดไ
หล
 
ในงานแต่งเ
ธอ
 
จะเล่นคุณ
Bb 
ไสยเสกของให้รั
กพัง
 
ร้องดั
Am 
งๆ 
 
ว่าฉันเคยเสี
Dm 
ยตัวให้เธอ
 
จะทำ
Bb 
ลายทุกอย่างของ
Am 
ชีวิตเขาและเธอ
 
ไม่ให้เ
Bb 
จอความสุข 
 
ให้มีแต่
ทุกข์
 
เหมือนฉันที่เคยโดนเธอ
ทิ้งไป

 
ทําไมเธอต้
Bb 
องมาหลอกกันล่ะ
 
ถ้าเธอไม่
Am 
รักก็ควรจะบอก
 
ละเสือกมาห
Bb 
ลอก
 
แล้วเธอก็หลบคบกั
Am 
บเขาคนนั้น
 
มาล้อเ
Bb 
ล่นกับความรู้สึก
 
จะต้องแช่งใ
Am 
ห้หนักให้รักพัง
 
ให้เ
Gm 
จอแต่ทุกขัง ทุกขัง ทุกขัง ทุกค
รั้ง..
 
ทุกชาติไ
ป…

INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb C | F |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb Am | Gm C | F |
INSTRU | Gm C | F |

( *, * )

INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb C | F |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb Am | Gm C |
INSTRU | Gm C | F |เนื้อเพลง
วันนี้ฉันรู้ว่าเธอไม่รัก ฉันยังทำใจไม่ได้
เธอเคยหลอกให้ฉันทุ่มเทใจ
แต่สุดท้ายได้อะไรใจพัง
เธอเกิดโรงบาลอะไรทำไมเธอใจร้ายจัง
ถึงกล้าฝังใจคนทั้งคน

วันนี้เธอมีใคร เธอจะทิ้งฉัน
ฉันยังทำใจไม่ได้
จะตามหลอกหลอนเธอทุกชาติไป
ไม่ให้ใครให้เธอได้สมหวัง
จะเป็นขวากหนามทิ่มแทงให้รักเธอพัง
ก็แค้นฝังหุ่นทุกชาติไป

* จะเข้าไปพังพิธีสู่ขอ
จะเผาเรือนหอที่เธอสร้างไว้
จะแช่งให้ไฟให้น้ำหยุดไหล
ในงานแต่งเธอ
จะเล่นคุณไสยเสกของให้รักพัง
ร้องดังๆ ว่าฉันเคยเสียตัวให้เธอ
จะทำลายทุกอย่างของชีวิตเขาและเธอ
ไม่ให้เจอความสุข ให้มีแต่ทุกข์
เหมือนฉันที่เคยโดนเธอทิ้งไป

ทําไมเธอต้องมาหลอกกันล่ะ
ถ้าเธอไม่รักก็ควรจะบอก
ละเสือกมาหลอก
แล้วเธอก็หลบคบกับเขาคนนั้น
มาล้อเล่นกับความรู้สึก
จะต้องแช่งให้หนักให้รักพัง
ให้เจอแต่ทุกขัง ทุกขัง ทุกขัง ทุกครั้ง..
ทุกชาติไป…

( ดนตรี )

( *, * )
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง วันแช่ง แห่งชาติ (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน เพชร สหรัตน์
คำร้อง/ทำนอง เพชร สหรัตน์
 โฆษณา