หน้าแรก » ตาล ลายสยาม » คอร์ดเพลง จำไว้เด้อ – ตาล ลายสยาม

คอร์ดเพลง จำไว้เด้อ – ตาล ลายสยาม

คอร์ดเพลง จำไว้เด้อ
คอร์ด เนื้อเพลง
ศิลปิน ตาล ลายสยาม

คีย์คอร์ดเพลง จำไว้เด้อ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
 
ก็แ
Bm 
ค่คนใจร้
าย 
 
 
คนไม่รัก
ดี
 
ก็ไ
Bm 
อ้คนแบบ
นี้ 
 
ให้
จำเอาไ
ว้
 
อย่าไ
Bm 
ปรักอย่าไปแ
คร์ 
 
ย่าไปสนใ
 
ให้จำเอ
Bm 
าไว้
 
มันก็แค่แฟ
Bm 
นเก่า

INSTRU | Bm | Bm | G A | F#7 |

Bm 
ยังจดจำทุก
คำที่น้องบอก
 
อกว่าฮัก 
 
ว่า
ฮักอ้ายหลาย
Bm 
แล้วเป็นหยังคือเ
ฮ็ดกันได้
 
คือ
จั่งใจร้าย 
 
แท้
F#7 
น้อผู้สาว

 
* ก็ย้
Bm 
อนว่าฮัก 
 
อ้าย
ฮักน้องหล่า
 
เบิดใ
จก็ยังว่า 
 
บ่
คิดเปลี่ยนไป
 
Bm 
นมามื่อนี่น้อง
มีคนใหม่
 
ถิ่มอ้
าย 
 
ให้ช้ำใ
F#7 
จ 
 
อยู่คนเ
Bm 
ดียว

 
**  
Em 
กว่าจ
F#m 
ะรู้สึ
กตัวก็
Bm 
สาย
 
ต้องก
Em 
ลายเป็น
คนที่ถูก
ทิ้ง
Em 
เธอมันใ
F#m 
จร้าย 
 
แม่เ
สือผู้
Bm 
หญิง
(ก็ภาวนาให้เธอน่ะไม่เจอรักจริง)

 
*** ก็ขอให้เ
ธออกหัก 
 
รัก
คุดตุ๊ดเมิน
 
ก็ขอใ
Bm 
ห้เธอเจ็บหนัก 
 
เหมือ
F#7 
นที่ฉันเจอ
 
ก็ขอให้เ
ธอปวดร้าว 
 
ทุ
รนทุราย
 
ให้ผิดห
วังพังเพเกเรโดนเทถูกห
ลอกอยู่เรื่อยไป
 
ให้จำเอาไ
F#7 
ว้.. 
 
เนาะผู้สา
Bm 
วเก่า

INSTRU | G | A | Bm | F# |
INSTRU | G | A | Bm | Bm |
INSTRU | G | A | F# | F# | F#7 |

( *, ** )

 
ก็คืน
นี้อกหักรักคุดตุ๊ดเมิน
 
ก็คื
Bm 
นนี้เจ็บหนัก 
 
 
F#m 
กว่าที่เคยเจอ
 
ก็คืน
นี้ปวดร้าว 
 
ทุ
รนทุราย
 
มันผิดห
วังพังเพเกเร
 
โดนเทถูกห
ลอกอยู่เรื่อยไป
 
ให้จำเอาไ
F#7 
ว้ 
 
เนาะผู้สาวเก่า

OUTRO | Bm |

เนื้อเพลง จำไว้เด้อ
ก็แค่คนใจร้าย คนไม่รักดี
ก็ไอ้คนแบบนี้ ให้จำเอาไว้
อย่าไปรักอย่าไปแคร์ อย่าไปสนใจ
ให้จำเอาไว้ มันก็แค่แฟนเก่า

( ดนตรี )

ยังจดจำทุกคำที่น้องบอก
บอกว่าฮัก ว่าฮักอ้ายหลาย
แล้วเป็นหยังคือเฮ็ดกันได้
คือจั่งใจร้าย แท้น้อผู้สาว

* ก็ย้อนว่าฮัก อ้ายฮักน้องหล่า
เบิดใจก็ยังว่า บ่คิดเปลี่ยนไป
จนมามื่อนี่น้องมีคนใหม่
ถิ่มอ้าย ให้ช้ำใจ อยู่คนเดียว

** กว่าจะรู้สึกตัวก็สาย
ต้องกลายเป็นคนที่ถูกทิ้ง
เธอมันใจร้าย แม่เสือผู้หญิง
(ก็ภาวนาให้เธอน่ะไม่เจอรักจริง)

*** ก็ขอให้เธออกหัก รักคุดตุ๊ดเมิน
ก็ขอให้เธอเจ็บหนัก เหมือนที่ฉันเจอ
ก็ขอให้เธอปวดร้าว ทุรนทุราย
ให้ผิดหวังพังเพเกเรโดนเทถูกหลอกอยู่เรื่อยไป
ให้จำเอาไว้ เนาะผู้สาวเก่า

( ดนตรี )

( *, ** )

ก็คืนนี้อกหักรักคุดตุ๊ดเมิน
ก็คืนนี้เจ็บหนัก กว่าที่เคยเจอ
ก็คืนนี้ปวดร้าว ทุรนทุราย
มันผิดหวังพังเพเกเร
โดนเทถูกหลอกอยู่เรื่อยไป
ให้จำเอาไว้ เนาะผู้สาวเก่า

( ดนตรี )
เพลง : จำไว้เด้อ
ศิลปิน : วงลายสยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง :สุเทพ หะขุนทด
เรียบเรียง :สุเทพ หะขุนทด
Mixdown : kumpapan Recorder
Mastering : Stucools Mastering Studio
วงลายสยาม
 โฆษณา