หน้าแรก » เสก โลโซ (LOSO) » คอร์ดเพลง รอยยิ้มนักสู้ – เสก โลโซ (LOSO)

คอร์ดเพลง รอยยิ้มนักสู้ – เสก โลโซ (LOSO)

คอร์ดเพลง รอยยิ้มนักสู้
ศิลปิน เสก โลโซ (LOSO)
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง

คีย์คอร์ดเพลง รอยยิ้มนักสู้ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INSTRU | Gm | C | F | C |

 
หากเหนื่อย
นักขอ
จงหยุดพักเสีย
Dm 
ก่อน
 
อย่าใจ
Bb 
ร้อนรีบ
ไปเดี๋ยวไม่เข้า
ที
 
หยุดเรื่อง
Bb 
รักที่ทร
มาน
 
เรื่อง
Am 
งานเรื่องเงิน
Dm 
ก็ดี
 
พักซัก
Gm 
ทีเดี๋ยวค่อย
ไป

 
อย่าไป
คิดเรื่องเ
ดิมให้มันปวด
Dm 
ใจ
 
ซ่อนเอา
Bb 
ไว้ไม่ให้ใ
ครเห็นความพ่ายแ
พ้
 
เก็บให้
Bb 
ลึกลงข้าง
ใน 
 
หัว
Am 
ใจที่อ่อน
Dm 
แอ
 
เหลือเพียง
Gm 
แค่ 
 
รอยยิ้
มของนัก
สู้

 
* ฉันก็เ
Bb 
คยเสียใ
จไม่น้อยกว่าเ
ธอ
 
ฉันก็เ
Bb 
จอเรื่อง
ราวร้ายร้ายเข้า
มา
 
แต่ทุก
Bb 
ทุกทีฉันก็
ทำ 
 
ให้เ
ป็นเห
Am 
มือนดั
Dm 
งว่า
แข็งแรง
Gm 
กว่าไม่ย
อมพ่ายแพ้
มัน

INSTRU | Fm | Eb | Fm | Bb |
INSTRU | Fm | Eb | C# C | F |
INSTRU | Ab Bb F | Ab Bb C |

 
กว่าจะ
ถึงฝั่งฝั
นนั้นมันยาก
Dm 
เย็น
 
อย่าพึ่ง
Bb 
เห็นฉันเ
ดินเข้ามาง่า
ยง่าย
 
กว่าจะ
Bb 
ถึงที่ฉัน
ยืน 
 
กล้ำก
Am 
ลืนฝืนทนเกือบ
Dm 
ตาย
 
น้ำตาผู้
Gm 
ชายเคยไ
หลไม่ใช่เรื่องแป
ลก

( *,*,*,* )

เนื้อเพลง
หากเหนื่อยนักขอจงหยุดพักเสียก่อน
อย่าใจร้อนรีบไปเดี๋ยวไม่เข้าที
หยุดเรื่องรักที่ทรมาน
เรื่องงานเรื่องเงินก็ดี
พักซักทีเดี๋ยวค่อยไป

อย่าไปคิดเรื่องเดิมให้มันปวดใจ
ซ่อนเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นความพ่ายแพ้
เก็บให้ลึกลงข้างใน หัวใจที่อ่อนแอ
เหลือเพียงแค่ รอยยิ้มของนักสู้

* ฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอ
ฉันก็เจอเรื่องราวร้ายร้ายเข้ามา
แต่ทุกทุกทีฉันก็ทำ ให้เป็นเหมือนดังว่า
แข็งแรงกว่าไม่ยอมพ่ายแพ้มัน

( ดนตรี )

กว่าจะถึงฝั่งฝันนั้นมันยากเย็น
อย่าพึ่งเห็นฉันเดินเข้ามาง่ายง่าย
กว่าจะถึงที่ฉันยืน กล้ำกลืนฝืนทนเกือบตาย
น้ำตาผู้ชายเคยไหลไม่ใช่เรื่องแปลก

( *,*,*,* )
เพลง : รอยยิ้มนักสู้
ศิลปิน : LOSO
เนื้อร้อง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
ทำนอง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
เรียบเรียง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
Digital Download : *123 1007971 3
 โฆษณา