หน้าแรก » วิด ไฮเปอร์ » คอร์ดเพลง หล่อตอนเหงา – วิด ไฮเปอร์

คอร์ดเพลง หล่อตอนเหงา – วิด ไฮเปอร์

คอร์ดเพลง หล่อตอนเหงา
ศิลปิน วิด ไฮเปอร์
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง หล่อตอนเหงา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | G | Bm | Em | C D |
INTRO | G | Bm | Em | D |

ทำได้เพียงนั่ง
Bm 
ตรงมุมเดิมที่
Em 
ร้านเดิม 
 
เส
มอ 
 
 
 
องหาเธอคน
Bm 
เดิม 
 
ตรงที่
Em 
นั่งเก่า
 
ไม่
พบ 
 
ไม่เ
จอ 
 
หรือ
Bm 
เธอจะลืมเรื่องข
Em 
องเรา
 
หรือเป็นเพราะ
Am 
ฤทธิ์เหล้า 
 
และคืน
นั้น

คืนนั้นเธอบอ
Bm 
กฉันว่าเธอนั้น
Em 
หลงชอบ
ฉัน 
 
 
 
อนสบตาเหมือ
Bm 
นมันจะเป็นเรื่อง
Em 
จริง
 
แต่
พอ 
 
ข้าม
คืน 
 
ตอ
Bm 
นตื่นฉันคือคนโ
Em 
ดนทิ้ง
 
เหมือนมันไ
Am 
ม่มีจริง
พอเช้า
มา

 
* ทุกคืนได้แ
Am 
ต่รอเก้
Bm 
 
เฝ้ารอเพียงแ
Am 
ต่เธอ.. 
 
 
..เซ
มา

 
** หล่อเห
งา 
 
พอไม่เมาเธอก็ไ
Bm 
ม่มา
 
พอไม่ใช้เพื่อไร้ร
Am 
าคา
 
เหมือนเป็นอย่า
งว่าที่รอรับอา
รมณ์
 
จบเกม
รัก 
 
จากเคยหวานก็กลายเป็
Bm 
นขม
 
ต้องกลายเป็นผู้ชาย
Am 
ต่ำตม
 
พอหมดอา
รมณ์แล้วเธอก็จ
าก

INSTRU | D |

ทำได้เพียงนั่ง
Bm 
ตรงมุมเดิมที่
Em 
ร้านเดิม 
 
เส
มอ 
 
 
 
องหาเธอคน
Bm 
เดิม 
 
ตรง
Em 
ที่นั่งเก่า
 
ไม่
พบ 
 
ไม่เ
จอ 
 
หรือ
Bm 
เธอจะลืมเรื่องขอ
Em 
งเรา
 
หรือเป็นเพราะ
Am 
ฤทธิ์เหล้า
.. 
 
และคืนนั้น

INSTRU | C | Bm Em | Am D | G G7 |
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |

( * , ** , ** )

 
ไม่
พบ 
 
ไม่เ
จอ 
 
หรือ
Bm 
เธอจะลืมเรื่องข
Em 
องเรา
 
หรือเป็นเพราะ
Am 
ฤทธิ์เหล้า
.. 
 
และคืนนั้น

INSTRU | C | Bm Em |

 
หรือเป็นเพราะ
Am 
ฤทธิ์เหล้า
.. 
 
และคืน
นั้น

เนื้อเพลง หล่อตอนเหงา
ทำได้เพียงนั่งตรงมุมเดิมที่ร้านเดิม เสมอ
มองหาเธอคนเดิม ตรงที่นั่งเก่า
ไม่พบ ไม่เจอ หรือเธอจะลืมเรื่องของเรา
หรือเป็นเพราะฤทธิ์เหล้า และคืนนั้น

คืนนั้นเธอบอกฉันว่าเธอนั้นหลงชอบ ฉัน
ตอนสบตาเหมือนมันจะเป็นเรื่องจริง
แต่พอ ข้ามคืน ตอนตื่นฉันคือคนโดนทิ้ง
เหมือนมันไม่มีจริง พอเช้ามา

* ทุกคืนได้แต่รอเก้อ
เฝ้ารอเพียงแต่เธอ.. เซมา

** หล่อเหงา พอไม่เมาเธอก็ไม่มา
พอไม่ใช้เพื่อไร้ราคา
เหมือนเป็นอย่างว่าที่รอรับอารมณ์
จบเกมรัก จากเคยหวานก็กลายเป็นขม
ต้องกลายเป็นผู้ชายต่ำตม
พอหมดอารมณ์แล้วเธอก็จาก

ทำได้เพียงนั่งตรงมุมเดิมที่ร้านเดิม เสมอ
มองหาเธอคนเดิม ตรงที่นั่งเก่า
ไม่พบ ไม่เจอ หรือเธอจะลืมเรื่องของเรา
หรือเป็นเพราะฤทธิ์เหล้า และคืนนั้น

(ดนตรี)

( * , ** , ** )

ไม่พบ ไม่เจอ หรือเธอจะลืมเรื่องของเรา
หรือเป็นเพราะฤทธิ์เหล้า และคืนนั้น

(ดนตรี)

หรือเป็นเพราะฤทธิ์เหล้า และคืนนั้น
เพลง หล่อตอนเหงา
ศิลปิน วิด ไฮเปอร์ อาร์สยาม
คำร้อง/ทำนอง:ยศพันธ์ อนันต์พิทยานนท์
เรียบเรียง:สิทธิพร สิงห์ไทยสงค์
โหลดเสียงรอสาย : *223311
คอร์ดเพลง หล่อตอนเหงา - วิด ไฮเปอร์
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :