หน้าแรก » เสถียร ทำมือ » คอร์ดเพลง ขอโทษที่ทำให้มันพัง – เสถียร ทำมือ

คอร์ดเพลง ขอโทษที่ทำให้มันพัง – เสถียร ทำมือ

คอร์ดเพลง ขอโทษที่ทำให้มันพัง
ศิลปิน เสถียร ทำมือ
อัลบั้ม เพลงใหม่

คีย์คอร์ด ขอโทษที่ทำให้มันพัง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Dm Gm | F Dm | Gm Am | Dm |

 
มันบ่คือ
Dm 
เก่า 
 
เฮ็ดจั่งไ
ด๋ 
 
กะบ่คือ
Dm 
เก่า
 
ในคำว่าเ
รา 
 
มันมีรอยร้
Gm 
าว 
 
มันมีรอ
Am 
ยร้าง
 
เผลอคิดขึ้นมาครั้
Dm 
งใด 
 
ก็
Am 
รู้สึกเสียใจทุ
Dm 
กครั้ง
 
อยากก
D7 
ลับไปแก้ความ
Gm 
หลัง 
 
เมื่อค
รั้งเผลอทำผิ
Dm 
ดไป

 
ผิดเพราะหั
Dm 
วใจ 
 
ที่หวั่นที่ไ
หว 
 
เมื่อใครเข้
Dm 
ามา
 
ผิดคำสัญ
ญา 
 
ผิดต่อความ
Gm 
ฝัน 
 
ที่วาดกั
Am 
นไว้
 
ทุกเจ็บที่เจ้าแบ
Dm 
กรับ 
 
คือ
Am 
บาปที่อ้ายทำไ
Dm 
 
สิแก้
D7 
ช้ำด้วยถ้อยคำ
Gm 
ใด 
 
ก็คงบ่ห
าย 
 
เข้าใ
Dm 
จดี

INSTRU | Gm Am | Dm |

 
* ขอโ
Bb 
ทษ… 
 
ที่
Am 
ทำให้มั
Gm 
นพัง
 
ทุกๆ อ
ย่างที่เราเคยหวัง 
 
ที่เราเค
Am 
ยมี
 
ขอโ
Bb 
ทษ.. 
 
ที่
ทำให้เป็นแบ
Dm 
บนี้
 
ยังเห
D7 
ลือบ่เน้อ
Gm 
วิธี 
 
ซ่อมแ
ซมฮั
Dm 
กเฮา

 
** อยากเป็นคื
Dm 
อเก่า 
 
เฮ็ดจั่งใ
ด๋ 
 
สิเซาเสี
Dm 
ยใจ
 
บอกว่าแล้วไ
ป 
 
เบิ่งตาครั้
Gm 
งใด 
 
ยังมีรอ
Am 
ยร้าว
 
ฮู้บ่น้ำตาอ้า
Dm 
ยพัง 
 
ทุก
Am 
ครั้งที่เห็นน้องเ
Dm 
หงา
 
คึด
D7 
ฮอดคำหวานเ
Gm 
ก่าๆ 
 
น้ำ
ตาเปียกใจทุ
Dm 
กที

INSTRU | Dm C | Dm | Dm Gm | Am |
INSTRU | Dm Am | Dm D7 | Gm C | Dm |

( * , * )

 
สิมีบ่น้อ
Gm 
วิธี 
 
สิกลับมา
ดีกันได้..คื
Dm 
อเก่า

OUTRO | Gm Am | Dm |
OUTRO | Dm | Dm | D7 | Dm |

เนื้อเพลง
มันบ่คือเก่า เฮ็ดจั่งได๋กะบ่คือเก่า
ในคำว่าเรา มันมีรอยร้าว มันมีรอยร้าง
เผลอคิดขึ้นมาครั้งใด ก็รู้สึกเสียใจทุกครั้ง
อยากกลับไปแก้ความหลัง เมื่อครั้งเผลอทำผิดไป

ผิดเพราะหัวใจ ที่หวั่นที่ไหว เมื่อใครเข้ามา
ผิดคำสัญญา ผิดต่อความฝัน ที่วาดกันไว้
ทุกเจ็บที่เจ้าแบกรับ คือบาปที่อ้ายทำไป
สิแก้ช้ำด้วยถ้อยคำใด ก็คงบ่หาย เข้าใจดี

(ดนตรี)

* ขอโทษ.. ที่ทำให้มันพัง
ทุกๆ อย่างที่เราเคยหวัง ที่เราเคยมี
ขอโทษ.. ที่ทำให้เป็นแบบนี้
ยังเหลือบ่เน้อวิธี ซ่อมแซมฮักเฮา

** อยากเป็นคือเก่า เฮ็ดจั่งใด๋สิเซาเสียใจ
บอกว่าแล้ว่าไป เบิ่งตาครั้งใด ยังมีรอยร้าว
ฮู้บ่น้ำตาอ้ายพัง ทุกครั้งที่เห็นน้องเหงา
คึดฮอดคำหวานเก่าๆ น้ำตาเปียกใจทุกที

(ดนตรี)

( * , ** )

คึดฮอดคำหวานเก่าๆ อยาให้หวนคืนอีกที
เพลง ขอโทษที่ทำให้มันพัง คอร์ด เนื้อเพลง
ศิลปิน เสถียร ทำมือ
เสียร ทำมือ - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา