คอร์ดเพลง เวลาไม่เคยพาเธอไปจากใจฉัน เสถียร ทำมือ & ไม้เมือง

  
Text   


C#m 
นาน 
 
เนิ่นนานเหลือเ
B 
กิน
 
ที่ต้องเ
A 
ดินบนทางเงียบเ
E 
หงา
 
จบ
C#m 
ไปแล้วคำว่าเ
B 
รา 
 
ในใจ
C#m 
ก็รู้..

C#m 
ลืมไม่เคยคิด
B 
ลืม ก็ยัง
A 
รักยังคิดถึงเธ
E 
ออยู่
 
ทุก
F#m 
ลมหายใจ 
 
ทุกค
B 
รั้งที่หายใจ

 
พรุ่ง
C#m 
นี้.. 
 
กี่พรุ่ง
B 
นี้ 
 
เธอก็ไม่ก
A 
ลับมา
 
แต่ชี
E 
วิต.. 
 
 
B 
ฉันยังกอดเ
C#m 
ธอไว้..
 
พรุ่ง
A 
นี้.. 
 
อะไรมาก
G#m 
มายก็ต้องเปลี่ย
C#m 
นไป
 
ฉันเ
F#m 
ข้าใจ 
 
มันต้องเป็นไ
A 
ปตามวันเว
B 
ลา

 
แต่เว
E 
ลา 
 
แต่เว
G#m 
ลา..
 
ไม่เคย
C#m 
พาเธอไปจากใ
G#m 
จฉัน
A 
แม้เราไม่ได้
E 
พบกัน
 
แต่ใจ
F#m 
ฉันยังมองเห็นเ
B 
ธอ

 
เธอยัง
E 
ยิ้ม 
 
เสียงยัง
G#m 
หวาน..
 
อยู่ใ
C#m 
นใจของ
B 
ฉันเส
A 
มอ..
 
จะ
F#m 
มีสักวันไหมเ
B 
ธอ..
 
ที่เธอจะ
A 
รู้ว่า
B 
ฉันยังเหมือ
E 
นเดิม.. 
 
 
D 
 
E 

F#m 
นานยิ่งนานเท่า
E 
ไร
 
เรื่องของเ
D 
รายิ่งไกลเกินห
A 
วัง 
 
 
E/G# 
 
ไม่เ
F#m 
หลือแม้ฝันลา
E 
งลาง 
 
ให้พอไ
F#m 
ด้ฝัน
F#m 
เธอคงได้พบ
E 
คน 
 
ที่เธอ
D 
รักเอาไว้ดูแ
A 
ลกัน
 
ที่
Bm 
มันเป็นไป 
 
ก็ใ
E 
ห้มันเป็นไป

F#m 
พรุ่งนี้.. 
 
กี่พรุ่ง
E 
นี้เธอก็ไม่ก
D 
ลับมา
 
แต่ชี
A 
วิต.. 
 
 
E 
ฉันยังกอดเ
F#m 
ธอไว้
 
พรุ่ง
D 
นี้.. 
 
อะไรมาก
C#m 
มายก็ต้องเปลี่ย
F#m 
นไป
 
ฉันเข้
Bm 
าใจ 
 
มันต้องเป็นไ
D 
ปตามวันเว
E 
ลา

 
แต่เว
A 
ลา 
 
แต่
C#m 
เวลา
 
ไม่เคย
F#m 
พาเธอไปจา
C#m 
กใจฉัน
D 
แม้เราไม่ได้
A 
พบกัน
 
แต่ใจ
Bm 
ฉันยังมองเห็นเ
E 
ธอ

 
เธอยัง
A 
ยิ้ม 
 
เสียงยัง
C#m 
หวาน
 
อยู่ใ
F#m 
นใจ 
 
ของ
E 
ฉัน 
 
เส
D 
มอ
 
จะ
Bm 
มีสักวันไหมเ
E 
ธอ
 
ที่เธอจะ
D 
รู้ 
 
ว่า
E 
ฉัน 
 
ยังเหมือ
A 
นเดิม 
 
 
E 

INSTRU | F#m E | D A E/G# |
INSTRU | F#m E | D | E |

F#m 
พรุ่งนี้.. 
 
กี่พรุ่ง
E 
นี้เธอก็ไม่ก
D 
ลับมา
 
แต่ชี
A 
วิต.. 
 
 
E/G# 
ฉันยังกอดเ
F#m 
ธอไว้
 
พรุ่ง
D 
นี้.. 
 
อะไรมาก
C#m 
มายก็ต้องเปลี่ย
F#m 
นไป
 
ฉันเข้
Bm 
าใจ 
 
มันต้องเป็นไ
D 
ปตามวันเว
E 
ลา

 
แต่เว
A 
ลา 
 
แต่
C#m 
เวลา
 
ไม่เคย
F#m 
พาเธอไปจา
C#m 
กใจฉัน
D 
แม้เราไม่ได้
A 
พบกัน
 
แต่ใจ
Bm 
ฉันยังมองเห็นเ
E 
ธอ

 
เธอยัง
A 
ยิ้ม 
 
เสียงยัง
C#m 
หวาน
 
อยู่ใ
F#m 
นใจ 
 
ของ
E 
ฉัน 
 
เส
D 
มอ
 
จะ
Bm 
มีสักวันไหมเ
E 
ธอ
 
ที่เธอจะ
D 
รู้ 
 
ว่า
E 
ฉัน 
 
ยังเหมือ
A 
นเดิม 
 
 
E 

OUTRO | F#m E | D F#m E |
OUTRO | F#m E | D | E | D |


นาน เนิ่นนานเหลือเกิน
ที่ต้องเดินบนทางเงียบเหงา
จบไปแล้วคำว่าเรา ในใจก็รู้..

ลืมไม่เคยคิดลืมก็ยังรักยังคิดถึงเธออยู่
ทุกลมหายใจ ทุกครั้งที่หายใจ

พรุ่งนี้.. กี่พรุ่งนี้ เธอก็ไม่กลับมา
แต่ชีวิต.. ฉันยังกอดเธอไว้..
พรุ่งนี้.. อะไรมากมายก็ต้องเปลี่ยนไป
ฉันเข้าใจ มันต้องเป็นไปตามวันเวลา

แต่เวลา แต่เวลา..
ไม่เคยพาเธอไปจากใจฉัน
แม้เราไม่ได้พบกัน
แต่ใจฉันยังมองเห็นเธอ

เธอยังยิ้ม เสียงยังหวาน..
อยู่ในใจของฉันเสมอ..
จะมีสักวันไหมเธอ..
ที่เธอจะรู้ว่าฉันยังเหมือนเดิม..

นานยิ่งนานเท่าไร
เรื่องของเรายิ่งไกลเกินหวัง
ไม่เหลือแม้ฝันลางลาง ให้พอได้ฝัน
เธอคงได้พบคน ที่เธอรักเอาไว้ดูแลกัน
ที่มันเป็นไป ก็ให้มันเป็นไป

พรุ่งนี้.. กี่พรุ่งนี้เธอก็ไม่กลับมา
แต่ชีวิต.. ฉันยังกอดเธอไว้
พรุ่งนี้.. อะไรมากมายก็ต้องเปลี่ยนไป
ฉันเข้าใจ มันต้องเป็นไปตามวันเวลา

แต่เวลา แต่เวลา
ไม่เคยพาเธอไปจากใจฉัน
แม้เราไม่ได้พบกัน
แต่ใจฉันยังมองเห็นเธอ

เธอยังยิ้ม เสียงยังหวาน
อยู่ในใจ ของฉัน เสมอ
จะมีสักวันไหมเธอ
ที่เธอจะรู้ ว่าฉัน ยังเหมือนเดิม

( ดนตรี )

พรุ่งนี้.. กี่พรุ่งนี้เธอก็ไม่กลับมา
แต่ชีวิต.. ฉันยังกอดเธอไว้
พรุ่งนี้.. อะไรมากมายก็ต้องเปลี่ยนไป
ฉันเข้าใจ มันต้องเป็นไปตามวันเวลา

แต่เวลา แต่เวลา
ไม่เคยพาเธอไปจากใจฉัน
แม้เราไม่ได้พบกัน
แต่ใจฉันยังมองเห็นเธอ

เธอยังยิ้ม เสียงยังหวาน
อยู่ในใจ ของฉัน เสมอ
จะมีสักวันไหมเธอ
ที่เธอจะรู้ ว่าฉัน ยังเหมือนเดิม

มิวสิควิดีโอ เวลาไม่เคยพาเธอไปจากใจฉัน เสถียร ทำมือ & ไม้เมือง

เพลง : เวลาไม่เคยพาเธอไปจากใจฉัน (คอร์ด)
ศิลปิน : เสถียร ทำมือ & ไม้เมือง
เนื้อร้อง/ทำนอง : พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ
เรียบเรียง : พนา ณะวงค์วรรณ์
ติดต่องานศิลปิน : 085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend