คอร์ดเพลง ดอกจานไม่เคยบานในเมืองนี้ เสถียร ทำมือ

  
Text   


 
สายลมของโชคชะตา มันพัดมันพาเฮามาตั้งไกล
 
 
นี่บ่น้อเพิ่นเอิ้นศรีวิไล แต่จังได๋กะบ่คือบ้านเฮา
 

INSTRU | D F#m | G A | ( 2 Times ) | A |

 
มา
D 
อยู่กรุงเทพเมือง
A/C# 
เทวดา
 
ในฐา
G 
นะผู้ที่มาอา
D 
ศัย
 
เฮ็ดเ
D 
วียกแลกเงิน 
 
พอกุ้ม
A/C# 
มื้อเว็นไป
 
บ่ไปไ
G 
สมาไสคือเ
A 
ก่า
D 
คึดฮอดเด้ 
 
คึดฮอด
A/C# 
พ่อกับแม่
 
เป็นจังไ
G 
ด๋น้อทางบ้านเ
D 
ฮา
 
ลูก
D 
อยู่ทา
A/C# 
งนี้ฝันยังไ
Bm 
กลคือเก่า
 
บ่
Em 
ฮู้สิไปฮอดยามไ
A 
ด๋

 
สาย
G 
ลมของโชคชะตา
 
มันพัดมัน
D 
พาเฮามาตั้งไกล
 
นี่บ่
G 
น้อเพิ่นเอิ้นศรีวิไล
 
แต่จังไ
A 
ด๋กะบ่คือบ้านเฮา

 
เพราะดอกจ
D 
านมันบ่เคยบานในเ
A 
มือง
 
ความรุ่ง
Bm 
เรืองมันบ่ได้เป็นขอ
F#m 
งเฮา
G 
อยู่เมืองเพิ่นให้อดเ
D 
อาอดเอา
 
ใหญ่
Em 
แล้วให้อดเอาเด้อใ
A 

 
ดอกจ
D 
านมันบ่เคยบานในเมือ
A 
งนี้
 
แต่มื้
Bm 
อนี้ทางเมือบ้านเฮา
F#m 
ยังไกล
 
ได้แต่ห
G 
วังมื้อนึง 
 
ฝันสิเ
D 
ป็นคือใจ
 
สิพาชี
Em 
วิตอ่วย
F#m 
กลับคืนไ
A 
 
คืนเมือบ้านเฮา..
 

INSTRU | D A/C# | G A |

 
มัน
D 
ทุกข์มันยากเลยบาก
F#m 
หน้ามาอยู่
 
ทน
G 
สู้ไปย่อนเฮา
D 
บ่มี
 
เบิ่ง
D 
ปฏิทิน 
 
มันผ่าน
F#m 
เดือนผ่านปี
 
แต่ที่ห
G 
วังกะยังบ่
A 
พ้อ
D 
คึดฮอดเด้ 
 
เจ้าผู้
F#m 
แก้มอ่ำถ่ำ
 
เจ้าคึดฮ
G 
อดกันอยู่บ่
D 
น้อ
D 
คนอยู่ไ
A/C# 
กลยังสำ
Bm 
คัญอยู่บ่
 
จัก
Em 
มื้อคงได้พ้อกันเด้
A 
อใจ

 
สาย
G 
ลมของโชคชะตา
 
มันพัดมัน
D 
พาเฮามาตั้งไกล
 
นี่บ่
G 
น้อเพิ่นเอิ้นศรีวิไล
 
แต่จังไ
A 
ด๋กะบ่คือบ้านเฮา

 
เพราะดอกจ
D 
านมันบ่เคยบานในเ
A 
มือง
 
ความรุ่ง
Bm 
เรืองมันบ่ได้เป็นขอ
F#m 
งเฮา
G 
อยู่เมืองเพิ่นให้อดเ
D 
อาอดเอา
 
ใหญ่
Em 
แล้วให้อดเอาเด้อใ
A 

 
ดอกจ
D 
านมันบ่เคยบานในเมือ
A 
งนี้
 
แต่มื้
Bm 
อนี้ทางเมือบ้านเฮา
F#m 
ยังไกล
 
ได้แต่ห
G 
วังมื้อนึง 
 
ฝันสิเ
D 
ป็นคือใจ
 
สิพาชี
Em 
วิตอ่วย
F#m 
กลับคืนไ
A 
 
คืนเมือบ้านเฮา..
 

INSTRU | D A | G D | ( 2 Times )
INSTRU | G | F#m | Em F#m G A | D |

 
สาย
G 
ลมของโชคชะตา
 
มันพัดมัน
D 
พาเฮามาตั้งไกล
 
นี่บ่
G 
น้อเพิ่นเอิ้นศรีวิไล
 
แต่จังไ
A 
ด๋กะบ่คือบ้านเฮา

INSTRU | A Bm C D | B |

 
เพราะดอกจ
E 
านมันบ่เคยบานในเ
B 
มือง
 
ความรุ่ง
C#m 
เรืองมันบ่ได้เป็นขอ
G#m 
งเฮา
A 
อยู่เมืองเพิ่นให้อดเ
E 
อาอดเอา
 
ใหญ่
F#m 
แล้วให้อดเอาเด้อใ
B 

 
ดอกจ
E 
านมันบ่เคยบานในเมือ
B 
งนี้
 
แต่มื้
C#m 
อนี้ทางเมือบ้านเฮายั
G#m 
งไกล
 
ได้แต่ห
A 
วังมื้อนึง 
 
ฝันสิเ
E 
ป็นคือใจ
 
สิพา
F#m 
ชีวิตอ่วย
G#m 
กลับคืนไ
B 
 
คืนเมือบ้านเฮา..
 

OUTRO | E G#m | A B | E |


สายลมของโชคชะตา มันพัดมันพาเฮามาตั้งไกล
นี่บ่น้อเพิ่นเอิ้นศรีวิไล แต่จังได๋กะบ่คือบ้านเฮา

( ดนตรี )

มาอยู่กรุงเทพเมืองเทวดา
ในฐานะผู้ที่มาอาศัย
เฮ็ดเวียกแลกเงิน พอกุ้มมื้อเว็นไป
บ่ไปไสมาไสคือเก่า
คึดฮอดเด้ คึดฮอดพ่อกับแม่
เป็นจังได๋น้อทางบ้านเฮา
ลูกอยู่ทางนี้ฝันยังไกลคือเก่า
บ่ฮู้สิไปฮอดยามได๋

สายลมของโชคชะตา
มันพัดมันพาเฮามาตั้งไกล
นี่บ่น้อเพิ่นเอิ้นศรีวิไล
แต่จังได๋กะบ่คือบ้านเฮา

เพราะดอกจานมันบ่เคยบานในเมือง
ความรุ่งเรืองมันบ่ได้เป็นของเฮา
อยู่เมืองเพิ่นให้อดเอาอดเอา
ใหญ่แล้วให้อดเอาเด้อใจ

ดอกจานมันบ่เคยบานในเมืองนี้
แต่มื้อนี้ทางเมือบ้านเฮายังไกล
ได้แต่หวังมื้อนึง ฝันสิเป็นคือใจ
สิพาชีวิตอ่วยกลับคืนไป
คืนเมือบ้านเฮา..

( ดนตรี )

มันทุกข์มันยากเลยบากหน้ามาอยู่
ทนสู้ไปย่อนเฮาบ่มี
เบิ่งปฏิทิน มันผ่านเดือนผ่านปี
แต่ที่หวังกะยังบ่พ้อ
คึดฮอดเด้ เจ้าผู้แก้มอ่ำถ่ำ
เจ้าคึดฮอดกันอยู่บ่น้อ
คนอยู่ไกลยังสำคัญอยู่บ่
จักมื้อคงได้พ้อกันเด้อใจ

สายลมของโชคชะตา
มันพัดมันพาเฮามาตั้งไกล
นี่บ่น้อเพิ่นเอิ้นศรีวิไล
แต่จังได๋กะบ่คือบ้านเฮา

เพราะดอกจานมันบ่เคยบานในเมือง
ความรุ่งเรืองมันบ่ได้เป็นของเฮา
อยู่เมืองเพิ่นให้อดเอาอดเอา
ใหญ่แล้วให้อดเอาเด้อใจ

ดอกจานมันบ่เคยบานในเมืองนี้
แต่มื้อนี้ทางเมือบ้านเฮายังไกล
ได้แต่หวังมื้อนึง ฝันสิเป็นคือใจ
สิพาชีวิตอ่วยกลับคืนไป
คืนเมือบ้านเฮา..

( ดนตรี )

สายลมของโชคชะตา
มันพัดมันพาเฮามาตั้งไกล
นี่บ่น้อเพิ่นเอิ้นศรีวิไล
แต่จังได๋กะบ่คือบ้านเฮา

( ดนตรี )

เพราะดอกจานมันบ่เคยบานในเมือง
ความรุ่งเรืองมันบ่ได้เป็นของเฮา
อยู่เมืองเพิ่นให้อดเอาอดเอา
ใหญ่แล้วให้อดเอาเด้อใจ

ดอกจานมันบ่เคยบานในเมืองนี้
แต่มื้อนี้ทางเมือบ้านเฮายังไกล
ได้แต่หวังมื้อนึง ฝันสิเป็นคือใจ
สิพาชีวิตอ่วยกลับคืนไป
คืนเมือบ้านเฮา…

มิวสิควิดีโอ ดอกจานไม่เคยบานในเมืองนี้ เสถียร ทำมือ

เพลง : ดอกจานไม่เคยบานในเมืองนี้
ศิลปิน : เสถียร ทำมือ
เนื้อร้อง/ทำนอง : พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ
เรียบเรียง : บรรจง เวียงพล
ติดต่องานแสดง : 085-484-7345
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend