หน้าแรก » Tattoo colour » คอร์ดเพลง รถไฟ – Tattoo colour

คอร์ดเพลง รถไฟ – Tattoo colour

คอร์ดเพลง รถไฟ
ศิลปิน Tattoo colour
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คอร์ดเพลง รถไฟ สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Dm7 | G | C | A | ( 2 Times )

 
ทุกวัน
Dm7 
นี้ฉันรู้สึก 
 
อยู่ท้
ายขบวนรถไฟ
 
เร็วสั
กแค่ไหน 
 
ก็ตามไม่เค
Am 
ยทัน
 
ยิ่งเดินทางไ
Dm7 
กลเท่าไหร่ 
 
ยังเ
ห็นว่าเขายังอยู่
 
นใจเธอ 
 
ยังอยู่ใ
Am 
นนั้น

 
* จะผ่
านพ้นไปนานเท่าไหร่ 
 
 
Fm 
แต่รับรู้ดี
..เขายังคงเป็นเหมือนทุกสิ่ง 
 
 
..ที่เธอมี
 
บางครั้ง  
Dm 
ใจอยากยอมแพ้
..แต่จะลองอีกสัก
ครั้ง 
 
โปร
ดฟังหน่อยได้ไหม

 
** สิ่งเดียว
Dm7 
ที่ขอร้อง 
 
 
ต่อจากนี้ไป
 
ถ้าเธอยั
งรักกันอยู่ 
 
สิ่งเ
ดียวที่ต้องการ
 
แค่อยากจะ
ขอร้อง 
 
Fm 
ปรดเถอะเห็นใจกัน 
 
Em 
ค่สักครั้ง 
 
 
A7 
 
ขอเธอเพียงเรื่อ
Dm7 
งเดียว 
 
แค่เท่านั้น
..โปรดลืมเข
าไป 
 
 
A7 

 
รู้ดีว่าควา
Dm7 
มรู้สึก 
 
ลึ
กๆ 
 
บางอย่าง
 
ยั
งจดจำ 
 
ยังคงมีควา
Am 
มหมาย
 
แม้ลมพา
Dm7 
ยุกระหน่ำ 
 
ต้นไ
ม้จะเอนและสั่น
 
แต่รา
กยังคงฝัง 
 
ยังลึกอยู่ใ
Am 
นใจ

( * , ** )

INSTRU | Dm7 | G | C | A7 | ( 2 Times )

( ** )

 
ขอเธอเพียงเรื่องเ
Dm7 
ดียว 
 
แค่เท่านั้น
..โปรดลืมเขาไป

OUTRO | Dm7 | G7 | Cmaj7 |

เนื้อเพลง รถไฟ
ทุกวันนี้ฉันรู้สึก อยู่ท้ายขบวนรถไฟ
เร็วสักแค่ไหน ก็ตามไม่เคยทัน
ยิ่งเดินทางไกลเท่าไหร่ ยังเห็นว่าเขายังอยู่
ในใจเธอ ยังอยู่ในนั้น

* จะผ่านพ้นไปนานเท่าไหร่ แต่รับรู้ดี
เขายังคงเป็นเหมือนทุกสิ่ง ที่เธอมี
บางครั้ง ใจอยากยอมแพ้
แต่จะลองอีกสักครั้ง
โปรดฟังหน่อยได้ไหม

** สิ่งเดียวที่ขอร้อง ต่อจากนี้ไป
ถ้าเธอยังรักกันอยู่ สิ่งเดียวที่ต้องการ
แค่อยากจะขอร้อง
โปรดเถอะเห็นใจกัน แค่สักครั้ง
ขอเธอเพียงเรื่องเดียว แค่เท่านั้น
โปรดลืมเขาไป

รู้ดีว่าความรู้สึก ลึกๆ บางอย่าง
ยังจดจำ ยังคงมีความหมาย
แม้ลมพายุกระหน่ำ ต้นไม้จะเอนและสั่น
แต่รากยังคงฝัง ยังลึกอยู่ในใจ

( * , ** )

( ดนตรี )

( ** )

ขอเธอเพียงเรื่องเดียว แค่เท่านั้น
โปรดลืมเขาไป
เพลง รถไฟ (คอร์ด เนื้อเพลง)
คอร์ดเพลง รถไฟ - Tattoo colour
 โฆษณา