คอร์ดเพลง ยังรักเด็กใต้หม้าย มอส ขจรจารุกุล

  
Text   


INTRO | G D | Em | C D | G D |

 
บายดีห
G 
ม้าย 
 
คิด
D 
ถึงอิตายแ
Em 
ล้วนิ
 
ตอใ
D 
ดได้หลบมา
C 
ที 
 
อยากก
D 
อดหอมแก้มสักค
G 
รั้ง
 
มานั่งกินข้
G 
าว 
 
พร้อมห
D 
น้าพร้อมตาสัก
Em 
ครั้ง
 
อย่าใ
D 
ห้คนรอหมดห
C 
วัง 
 
ส่งข่
D 
าวมามั้งค
G 
นดี 
 
 
D 

 
นั่งแลยอด
G 
ตอ 
 
หย่อนโ
D 
ม่งสุดโค้งไ
Em 
ม้ราว
 
ใจ
D 
พี่คำนึงถึงส
C 
าว 
 
ของช
D 
อบที่เจ้าเค
G 
ยกิน
 
ทุเรียนหมอนท
G 
อง 
 
ก็ของชอบน้
D 
องวันก่อนไ
Em 
ด้ชิม
 
ปี
D 
นี้พี่ไม่ได้ก
C 
ลิ่น 
 
เรือนร่
D 
างน้องนางในส
G 
วน

 
ติเลิก
Am 
กินลูกต่อ 
 
หรือว่าทิ้งคนรอ
 
ก็อย่า
Bm 
ลืมแม่พ่อ 
 
ที่รอที่บ้าน
 
พี่เ
C 
ป็นหนุ่มใต้ ต้องทรมาน อย่า
D 
ทิ้งให้เดียวดาย

 
ยังรักเด็กใ
C 
ต้คนนี้หม้ายน้
D 
อง
 
หรือเธอไม่
Bm 
มองคนตัว
Em 
ดำแล้ว
 
มี
Am 
ตาหาหม้ายแ
D 
วว 
 
ไม่เห็นควา
G 
มดี 
 
 
G7 
 
เราเคยจูง
C 
วัวไปกินห
D 
ญ้า
 
น้องเคยซ่อน
Bm 
ปลามาขบ
Em 
กับพี่
 
นก
Am 
กรงก็ยังเสีย
D 
งดี 
 
เรียกถึงแ
G 
ต่น้อง

INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G G7 |
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |

 
ติเลิก
Am 
กินลูกต่อ 
 
หรือว่าทิ้งคนรอ
 
ก็อย่า
Bm 
ลืมแม่พ่อ 
 
ที่รอที่บ้าน
 
พี่เ
C 
ป็นหนุ่มใต้ ต้องทรมาน อย่า
D 
ทิ้งให้เดียวดาย

 
ยังรักเด็กใ
C 
ต้คนนี้หม้ายน้
D 
อง
 
หรือเธอไม่
Bm 
มองคนตัว
Em 
ดำแล้ว
 
มี
Am 
ตาหาหม้ายแ
D 
วว 
 
ไม่เห็นควา
G 
มดี 
 
 
G7 
 
เราเคยจูง
C 
วัวไปกินห
D 
ญ้า
 
น้องเคยซ่อน
Bm 
ปลามาขบ
Em 
กับพี่
 
นก
Am 
กรงก็ยังเสีย
D 
งดี 
 
เรียกถึงแ
G 
ต่น้อง

 
ยังรักเด็กใ
C 
ต้คนนี้หม้ายน้
D 
อง
 
หรือเธอไม่
Bm 
มองคนตัว
Em 
ดำแล้ว
 
มี
Am 
ตาหาหม้ายแ
D 
วว 
 
ไม่เห็นควา
G 
มดี 
 
 
G7 
 
เราเคยจูง
C 
วัวไปกินห
D 
ญ้า
 
น้องเคยซ่อน
Bm 
ปลามาขบ
Em 
กับพี่
 
นก
Am 
กรงก็ยังเสีย
D 
งดี 
 
เรียกถึงแ
G 
ต่น้อง

 
และ
Am 
พี่คนนี้.
D 
.. 
 
คิดถึงแ
G 
ต่น้อง..
Gm 
 
G 


บายดีหม้าย คิดถึงอิตายแล้วนิ
ตอใดได้หลบมาที อยากกอดหอมแก้มสักครั้ง
มานั่งกินข้าว พร้อมหน้าพร้อมตาสักครั้ง
อย่าให้คนรอหมดหวัง ส่งข่าวมามั้งคนดี

นั่งแลยอดตอ หย่อนโม่งสุดโค้งไม้ราว
ใจพี่คำนึงถึงสาว ของชอบที่เจ้าเคยกิน
ทุเรียนหมอนทอง ก็ของชอบน้องวันก่อนได้ชิม
ปีนี้พี่ไม่ได้กลิ่น เรือนร่างน้องนางในสวน

ติเลิกกินลูกต่อ หรือว่าทิ้งคนรอ
ก็อย่าลืมแม่พ่อ ที่รอที่บ้าน
พี่เป็นหนุ่มใต้ ต้องทรมาน อย่าทิ้งให้เดียวดาย

ยังรักเด็กใต้คนนี้หม้ายน้อง
หรือเธอไม่มองคนตัวดำแล้ว
มีตาหาหม้ายแวว ไม่เห็นความดี
เราเคยจูงวัวไปกินหญ้า
น้องเคยซ่อนปลามาขบกับพี่
น้องกรงก็ยังเสียงดี เรียกถึงแต่น้อง

( ดนตรี )

ติเลิกกินลูกต่อ หรือว่าทิ้งคนรอ
ก็อย่าลืมแม่พ่อ ที่รอที่บ้าน
พี่เป็นหนุ่มใต้ ต้องทรมาน อย่าทิ้งให้เดียวดาย

ยังรักเด็กใต้คนนี้หม้ายน้อง
หรือเธอไม่มองคนตัวดำแล้ว
มีตาหาหม้ายแวว ไม่เห็นความดี
เราเคยจูงวัวไปกินหญ้า
น้องเคยซ่อนปลามาขบกับพี่
น้องกรงก็ยังเสียงดี เรียกถึงแต่น้อง

ยังรักเด็กใต้คนนี้หม้ายน้อง
หรือเธอไม่มองคนตัวดำแล้ว
มีตาหาหม้ายแวว ไม่เห็นความดี
เราเคยจูงวัวไปกินหญ้า
น้องเคยซ่อนปลามาขบกับพี่
น้องกรงก็ยังเสียงดี เรียกถึงแต่น้อง

และพี่คนนี้.. คิดถึงแต่น้อง…

มิวสิควิดีโอ ยังรักเด็กใต้หม้าย มอส ขจรจารุกุล

เพลง : ยังรักเด็กใต้หม้าย (คอร์ด)
ศิลปิน : มอส ขจรจารุกุล
เนื้อร้อง/ทำนอง : แม๊ค โฟล์คซอง
เรียบเรียง : ตันติกร พวงมาลา
ติดต่องานศิลปิน : 082-4244515, 0901701299

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend