คอร์ดเพลง ถ้าเธอเข้าใจในฝัน SNOOPKING (Acoustic Version)

  
Text   


 
ก็อาจเป็นเ
C 
พราะว่าฉันนั้นเลือกทาง
Bm 
เดิม
 
แต่เธออยู่ใน
Am 
ใจ เป็นเรื่องในใจ
 
ให้ฉันพูดออกไ
G 
ปเพื่อเดินตรงไป
 
ก็ฉันพูดไม่เ
C 
พราะ 
 
เธอจึงเลือกทาง
Bm 
เดิน
 
แต่ตลอดเว
Am 
ลาที่มันเดินไป
 
เปลี่ยนเข็มนาฬิ
G 
กาให้เดินเกินใจจะไปถึง

 
ถ้าเธอเข้าใจใน
C 
ฝันนั้นคงจะมีความห
Bm 
มาย
 
ฉันแค่แต่งเพลงให้คนได้
Am 
ฟัง จากถิ่นดินแดนเจียงฮ
G 
าย
 
แค่ได้ขับรถไปในที่
C 
สูง 
 
เพื่อได้เสพหมอกยาม
Bm 
สาย
 
เพียงใจรับรู้และเธอได้
Am 
ยินจากถิ่นดินแดนเจียงฮ
G 
าย
 
เมื่อรู้สึกเหงาเดียวดาย
 

C 
  เวลาทำเพลงและมีคนร้องได้
 
คือ
Bm 
ความรู้สึกมันเกินกวีที่ได้ถูกเขียนไป
Am 
เหมือนกูยังเถียงกับตัวเอง
 
เหมือนร่างกูฝังอยู่ในเพ
G 
ลงดวงใจผมหายไปในเมรุ

 
เหมือนดวงใจ
C 
นั้นมันได้หายไปบนฟ้า
Bm 
มันยากเกินจะกลับมา
Am 
เหมือนว่าชีวิตกูติดในจิตนาการ
 
ทุกครั้งที้เ
G 
ดินไปตามทางไม่อาจจะทิ้งหรือควรวาง

 
และ
C 
ฉันควรจะมองออก
Bm 
ไป
 
ตราบใดมีแ
Am 
สงที่ยังนำทางเธอคงได้
G 
ยินจินตนาการ
 
แต่ใจก็
C 
รู้ฉันไม่เก่งกว่าใ
Bm 
คร
 
แต่คงไม่เ
Am 
กินความพยายาม
 
เดินทางตามใ
G 
จเล่าเรื่องนำทาง

 
ถ้าเธอเข้าใจใน
C 
ฝันนั้นคงจะมีความห
Bm 
มาย
 
ฉันแค่แต่งเพลงให้คนได้
Am 
ฟัง จากถิ่นดินแดนเจียงฮ
G 
าย
 
แค่ได้ขับรถไปในที่
C 
สูง 
 
เพื่อได้เสพหมอกยาม
Bm 
สาย
 
เพียงใจรับรู้และเธอได้
Am 
ยินจากถิ่นดินแดนเจียงฮ
G 
าย
 
เมื่อรู้สึกเหงาเดียวดาย
 

C 
  ตราบตะวันจะลับฟ้า
Bm 
  ตราบที่เธอยังได้ยินฉัน
Am 
  ตราบที่ดาวยังส่องแสง
G 
  ให้คนธรรมดาได้มองไปบนนั้น

C 
  มองที่ฟ้าไกล 
 
กูมองออกไปตรงที่ปลายฟ้า
Bm 
  มีชื่อเสียงเงินทอง 
 
บางทีก็เหนื่อยล้า
Am 
  กูยังเถียงกับตัวเอง 
 
เหมือนร่างกูฝังอยู่ในเพ
G 
ลง
 
  ดวงใจผมหายไปในเมรุ
 

 
ก็อาจเป็นเ
C 
พราะว่าฉันนั้นเลือกทาง
Bm 
เดิม
 
แต่เธออยู่ใน
Am 
ใจ เป็นเรื่องในใจ
 
ให้ฉันพูดออกไ
G 
ปเพื่อเดินตรงไป
 
ก็ฉันพูดไม่เ
C 
พราะ 
 
เธอจึงเลือกทาง
Bm 
เดิน
 
แต่ตลอดเว
Am 
ลาที่มันเดินไป
 
เปลี่ยนเข็มนาฬิ
G 
กาให้เดินเกินใจจะไปถึง

 
ถ้าเธอเข้าใจใน
C 
ฝันนั้นคงจะมีความห
Bm 
มาย
 
ฉันแค่แต่งเพลงให้คนได้
Am 
ฟัง จากถิ่นดินแดนเจียงฮ
G 
าย
 
แค่ได้ขับรถไปในที่
C 
สูง 
 
เพื่อได้เสพหมอกยาม
Bm 
สาย
 
เพียงใจรับรู้และเธอได้
Am 
ยินจากถิ่นดินแดนเจียงฮ
G 
าย
 
เมื่อรู้สึกเหงาเดียวดาย
 

 
ถ้าเธอเข้าใจใน
C 
ฝันนั้นคงจะมีความห
Bm 
มาย
 
ฉันแค่แต่งเพลงให้คนได้
Am 
ฟัง จากถิ่นดินแดนเจียงฮ
G 
าย
 
แค่ได้ขับรถไปในที่
C 
สูง 
 
เพื่อได้เสพหมอกยาม
Bm 
สาย
 
เพียงใจรับรู้และเธอได้
Am 
ยินจากถิ่นดินแดนเจียงฮ
G 
าย
 
เมื่อรู้สึกเหงาเดียวดาย
 

OUTRO | C | Bm | Am | G | ( 3 Times )


ก็อาจเป็นเพราะว่าฉันนั้นเลือกทางเดิม
แต่เธออยู่ในใจ เป็นเรื่องในใจ
ให้ฉันพูดออกไปเพื่อเดินตรงไป
ก็ฉันพูดไม่เพราะ เธอจึงเลือกทางเดิน
แต่ตลอดเวลาที่มันเดินไป
เปลี่ยนเข็มนาฬิกาให้เดินเกินใจจะไปถึง

ถ้าเธอเข้าใจในฝันนั้นคงจะมีความหมาย
ฉันแค่แต่งเพลงให้คนได้ฟัง จากถิ่นดินแดนเจียงฮาย
แค่ได้ขับรถไปในที่สูง เพื่อได้เสพหมอกยามสาย
เพียงใจรับรู้และเธอได้ยินจากถิ่นดินแดนเจียงฮาย
เมื่อรู้สึกเหงาเดียวดาย

เวลาทำเพลงและมีคนร้องได้
คือความรู้สึกมันเกินกวีที่ได้ถูกเขียนไป
เหมือนกูยังเถียงกับตัวเอง
เหมือนร่างกูฝังอยู่ในเพลงดวงใจผมหายไปในเมรุ

เหมือนดวงใจนั้นมันได้หายไปบนฟ้า
มันยากเกินจะกลับมา
เหมือนว่าชีวิตกูติดในจิตนาการ
ทุกครั้งที้เดินไปตามทางไม่อาจจะทิ้งหรือควรวาง

และฉันควรจะมองออกไป
ตราบใดมีแสงที่ยังนำทางเธอคงได้ยินจินตนาการ
แต่ใจก็รู้ฉันไม่เก่งกว่าใคร
แต่คงไม่นานเกินความพยายาม
เดินทางตามใจเล่าเรื่องนำทาง

ถ้าเธอเข้าใจในฝันนั้นคงจะมีความหมาย
ฉันแค่แต่งเพลงให้คนได้ฟัง จากถิ่นดินแดนเจียงฮาย
แค่ได้ขับรถไปในที่สูง เพื่อได้เสพหมอกยามสาย
เพียงใจรับรู้และเธอได้ยินจากถิ่นดินแดนเจียงฮาย
เมื่อรู้สึกเหงาเดียวดาย

ตราบตะวันจะลับฟ้า
ตราบที่เธอยังได้ยินฉัน
ตราบที่ดาวยังส่องแสง
ให้คนธรรมดาได้มองไปบนนั้น

มองที่ฟ้าไกล กูมองออกไปตรงที่ปลายฟ้า
มีชื่อเสียงเงินทอง บางทีก็เหนื่อยล้า
กูยังเถียงกับตัวเอง เหมือนร่างกูฝังอยู่ในเพลง
ดวงใจผมหายไปในเมรุ

ก็อาจเป็นเพราะว่าฉันนั้นเลือกทางเดิม
แต่เธออยู่ในใจ เป็นเรื่องในใจ
ให้ฉันพูดออกไปเพื่อเดินตรงไป
ก็ฉันพูดไม่เพราะ เธอจึงเลือกทางเดิน
แต่ตลอดเวลาที่มันเดินไป
เปลี่ยนเข็มนาฬิกาให้เดินเกินใจจะไปถึง

ถ้าเธอเข้าใจในฝันนั้นคงจะมีความหมาย
ฉันแค่แต่งเพลงให้คนได้ฟัง จากถิ่นดินแดนเจียงฮาย
แค่ได้ขับรถไปในที่สูง เพื่อได้เสพหมอกยามสาย
เพียงใจรับรู้และเธอได้ยินจากถิ่นดินแดนเจียงฮาย
เมื่อรู้สึกเหงาเดียวดาย

ถ้าเธอเข้าใจในฝันนั้นคงจะมีความหมาย
ฉันแค่แต่งเพลงให้คนได้ฟัง จากถิ่นดินแดนเจียงฮาย
แค่ได้ขับรถไปในที่สูง เพื่อได้เสพหมอกยามสาย
เพียงใจรับรู้และเธอได้ยินจากถิ่นดินแดนเจียงฮาย
เมื่อรู้สึกเหงาเดียวดาย

มิวสิควิดีโอ ถ้าเธอเข้าใจในฝัน SNOOPKING

เพลง : ถ้าเธอเข้าใจในฝัน (คอร์ด)
ศิลปิน : SNOOPKING
เนื้อร้อง/ทำนอง : SNOOPKING
Album : ของฝากจากเจียงฮาย 2
ติดต่องานศิลปิน : 080-2393779
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend