คอร์ดเพลง จะอยู่ให้เธอรัก เชน มะยม

  
Text   


 
จะอยู่ให้เธอ
A 
รัก จนกว่า ฟ้า
E 
ดินจะสลาย
 
จะเป็นคนสุด
F#m 
ท้ายที่คอยปลอบโยนอยู่
C#m 
ข้างๆ 
 
เธอ
 
จะไม่โ
D 
ทษชะตาที่
Dm 
สองเรา 
 
ลำ
C#m 
บากกันมาเ
F#m 
สมอ
 
จากวั
Bm 
นนี้จนวันสุดท้ายจะอยู่ข้
E 
างๆ 
 
เธอ
 
ไม่ไปไห
A 
นไกล 
 
 
E 

INTRO | C#m | Bm F#sus4 F# | Bm | E |

 
หนื่อยกับก
A 
ารต้องเริ่มต้นใหม่กันกี่
C#m 
ครั้ง
 
ผิด
F#m 
หวังหกล้มกันมาตั้งเ
C#m 
ท่าไร
 
แม้ในใ
D 
จอาจท้อ 
 
แต่ยังเ
C#m 
ชื่อสักวันต้อง
F#m 
ดีขึ้นได้
Bm 
เพียงแค่ฉันมีเธอเท่า
E 
นั้น

 
จับมือ
A 
ฉัน 
 
และเชื่อใจกันเถอ
C#m 
ะนะ
 
อด
F#m 
ทนกันมาปัญหาจะกี่ร้อ
C#m 
ยพัน
 
เราเริ่ม
D 
ต้นจากศูนย์ 
 
ต้น
C#m 
ทุนที่แสนจ
F#m 
ะต่ำ
 
อาจยังไ
Bm 
กลจากฝันแต่มัน
E 
คงไม่นานเกิน
A 
ไป

 
แหงนมองด
D 
าวที่ยังส่องแสงเหมือนเดิม
 
ต่อให้
C#m 
ฟ้ามืดสักแ
F#m 
ค่ไหน
 
เจอเรื่อง
Bm 
ร้ายอะไรจำไว้ว่ายังจะ
E 
รัก

 
อยู่ด้วยค
D 
วามเข้าใ
E 
 
หนักแค่ไ
C#m 
หนก็พร้อม 
 
จะ
F#m 
ยอมลำบาก
D 
เพื่อสักวัน 
 
ที่มันจะเป็นของเ
E 
รา

 
จะอยู่ให้เธอ
A 
รัก จนกว่า ฟ้า
E 
ดินจะสลาย
 
จะเป็นคนสุด
F#m 
ท้ายที่คอยปลอบโยนอยู่
C#m 
ข้างๆ 
 
เธอ
 
ขอบคุณ
D 
ฟ้าที่พัดพา
Dm 
เธอเข้ามา
 
เป็น
C#m 
หนึ่งในใจขอ
F#m 
งฉัน
 
คนที่
Bm 
สมควรที่จะรักและฝาก
E 
ชีวิต

 
เหนื่อยก็อย่าได้
A 
ท้อเดินต่อ 
 
แม้ท
E 
างมันจะไกล
 
ไม่ว่าจะวันไ
F#m 
หนหันมาเมื่อไรจะยิ้มใ
C#m 
ห้เธอ
 
จะไม่โ
D 
ทษชะตาที่
Dm 
สองเรา 
 
ลำ
C#m 
บากกันมาเ
F#m 
สมอ
 
จากวั
Bm 
นนี้จนวันสุดท้ายจะอยู่ข้
E 
างๆ 
 
เธอ
 
ไม่ไปไห
A 
นไกล

INSTRU | D | C#m F#m | Bm | E | E |

 
แหงนมองด
D 
าวที่ยังส่องแสงเหมือนเดิม
 
ต่อให้
C#m 
ฟ้ามืดสักแ
F#m 
ค่ไหน
 
เจอเรื่อง
Bm 
ร้ายอะไรจำไว้ว่ายังจะ
E 
รัก

 
อยู่ด้วยค
D 
วามเข้าใ
E 
 
หนักแค่ไ
C#m 
หนก็พร้อม 
 
จะ
F#m 
ยอมลำบาก
D 
เพื่อสักวัน 
 
ที่มันจะเป็นของเ
E 
รา

 
จะอยู่ให้เธอ
A 
รัก จนกว่า ฟ้า
E 
ดินจะสลาย
 
จะเป็นคนสุด
F#m 
ท้ายที่คอยปลอบโยนอยู่
C#m 
ข้างๆ 
 
เธอ
 
ขอบคุณ
D 
ฟ้าที่พัดพา
Dm 
เธอเข้ามา
 
เป็น
C#m 
หนึ่งในใจขอ
F#m 
งฉัน
 
คนที่
Bm 
สมควรที่จะรักและฝาก
E 
ชีวิต

 
เหนื่อยก็อย่าได้
A 
ท้อเดินต่อ 
 
แม้ท
E 
างมันจะไกล
 
ไม่ว่าจะวันไ
F#m 
หนหันมาเมื่อไรจะยิ้มใ
C#m 
ห้เธอ
 
จะไม่โ
D 
ทษชะตาที่
Dm 
สองเรา 
 
ลำ
C#m 
บากกันมาเ
F#m 
สมอ
 
จากวั
Bm 
นนี้จนวันสุดท้ายจะอยู่ข้
E 
างๆ 
 
เธอ
 
ไม่ไปไห
D 
นไกล 
 
 
C#m 
F#m 

 
จากวั
Bm 
นนี้จนวันสุดท้ายจะอยู่ข้
E 
างๆ 
 
เธอ..
 
ตราบสิ้นลมห
A 
ายใจ..


จะอยู่ให้เธอรัก จนกว่า ฟ้าดินจะสลาย
จะเป็นคนสุดท้ายที่คอยปลอบโยนอยู่ข้างๆ เธอ
จะไม่โทษชะตาที่สองเราลำบากกันมาเสมอ
จากวันนี้จนวันสุดท้ายจะอยู่ข้างๆ เธอ
ไม่ไปไหนไกล

ดนตรี

หนื่อยกับการต้องเริ่มต้นใหม่กันกี่ครั้ง
ผิดหวังหกล้มกันมาตั้งเท่าไร
แม้ในใจอาจท้อ แต่ยังเชื่อสักวันต้องดีขึ้นได้
เพียงแค่ฉันมีเธอเท่านั้น

จับมือฉัน และเชื่อใจกันเถอะนะ
อดทนกันมาปัญหาจะกี่ร้อยพัน
เราเริ่มต้นจากศูนย์ ต้นทุนที่แสนจะต่ำ
อาจยังไกลจากฝันแต่มันคงไม่นานเกินไป

แหงนมองดาวที่ยังส่องแสงเหมือนเดิม
ต่อให้ฟ้ามืดสักแค่ไหน
เจอเรื่องร้ายอะไรจำไว้ว่ายังจะรัก

อยู่ด้วยความเข้าใจ
หนักแค่ไหนก็พร้อม จะยอมลำบาก
เพื่อสักวัน ที่มันจะเป็นของเรา

จะอยู่ให้เธอรัก จนกว่า ฟ้าดินจะสลาย
จะเป็นคนสุดท้ายที่คอยปลอบโยนอยู่ข้างๆ เธอ
ขอบคุณฟ้าที่พัดพาเธอเข้ามา เป็นหนึ่งในใจของฉัน
คนที่สมควรที่จะรักและฝากชีวิต

เหนื่อยก็อย่าได้ท้อเดินต่อ แม้ทางมันจะไกล
ไม่ว่าจะวันไหนหันมาเมื่อไรจะยิ้มให้เธอ
จะไม่โทษชะตาที่สองเราลำบากกันมาเสมอ
จากวันนี้จนวันสุดท้ายจะอยู่ข้างๆ เธอ
ไม่ไปไหนไกล

ดนตรี

แหงนมองดาวที่ยังส่องแสงเหมือนเดิม
ต่อให้ฟ้ามืดสักแค่ไหน
เจอเรื่องร้ายอะไรจำไว้ว่ายังจะรัก

อยู่ด้วยความเข้าใจ
หนักแค่ไหนก็พร้อม จะยอมลำบาก
เพื่อสักวัน ที่มันจะเป็นของเรา

จะอยู่ให้เธอรัก จนกว่า ฟ้าดินจะสลาย
จะเป็นคนสุดท้ายที่คอยปลอบโยนอยู่ข้างๆ เธอ
ขอบคุณฟ้าที่พัดพาเธอเข้ามา เป็นหนึ่งในใจของฉัน
คนที่สมควรที่จะรักและฝากชีวิต

เหนื่อยก็อย่าได้ท้อเดินต่อ แม้ทางมันจะไกล
ไม่ว่าจะวันไหนหันมาเมื่อไรจะยิ้มให้เธอ
จะไม่โทษชะตาที่สองเราลำบากกันมาเสมอ
จากวันนี้จนวันสุดท้ายจะอยู่ข้างๆ เธอ
ไม่ไปไหนไกล

จากวันนี้จนวันสุดท้ายจะอยู่ข้างๆ เธอ
ตราบสิ้นลมหายใจ

มิวสิควิดีโอ จะอยู่ให้เธอรัก เชน มะยม

เพลง : จะอยู่ให้เธอรัก
ศิลปิน : เชน มะยม
เนื้อร้อง/ทำนอง : แบงค์ โมเดิร์น
เรียบเรียง : ปริทัศน์ ระฆังทอง
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend