คอร์ดเพลง พื้นที่ของความเจ็บ เต็ม นาวา

  
Text   


INTRO | Em D | C | ( 2 Times )

Em 
  ต้องนั่งกอดเ
D 
ข่าอีกนานเท่าไ
C 
หร่
Em 
  เมื่อคนรักมัน
D 
ทิ้งไป 
 
มี
C 
คนอื่น
Em 
  คงเป็นเพราะ
D 
ฉันเอง 
 
ไม่อ
C 
าจทนฝืน
Em 
  จึงต้องทนก
D 
ล้ำกลืน 
 
อยู่
C 
คนเดียว

Em 
  ผิดที่รักใ
D 
ครแล้วให้หมด
C 
ใจ
Em 
  คาดหวังอะไ
 
รมากไป ไม่เ
C 
จียมตัว
Em 
  ทุ่มรัก 
 
ทุ่มเ
D 
ทให้ไป 
 
ไม่เคย
Bm 
คิดว่าเธอแค่
Em 
ลวง
 
  สุดท้
C 
ายจะเป็นอย่างไ
D 
รหนอตัว
Em 
เรา

Am 
  และไม่นานก็
Bm 
เริ่มกระจ่าง 
 
 
Am 
  กับการที่ไม่เ
Bm 
จียมใจ
Am 
  เมื่อคนรักที่เค
Bm 
ยไว้ใจ 
 
กลับ
C 
ทิ้งกันไป
 
  ไป
Bm 
หาคนใหม่ 
 
เพิ่งคิดไ
C 
ด้อะไรก็สายอีกแล้ว
D 
กู

 
เจียมตัวเจียมใจไว้เ
G 
ลย 
 
ว่าเ
D 
ธอกำลังจะ
Em 
ทิ้งไป
 
ว่าเ
D 
ธอกำลังมี
C 
รักใหม่ 
 
ต้องเจ็บและ
D 
ช้ำอีกนานเท่าไหร่
 
ก็เตรียมใจไว้บ้
G 
าง 
 
ก่อนที่อะไ
D 
รอะไรจะสา
Em 
ยไป
 
จะไม่ไ
D 
ด้มานั่งเสี
C 
ยใจ 
 
ให้มันเห
D 
ลือที่ว่างเอาไว้
 
พื้นที่ของควา
G 
มเจ็บ

Bm 
  ที่ผ่านมานั้น
Em 
มันคืออะไร
 
  ไม่เคย
C 
รักกันเลยใช่ไหมทิ้งไปง่ายอย่า
G 
งนี้
Bm 
  มันเจ็บช้ำ 
 
ทร
Em 
มานไม่มีชิ้นดี
 
  อยากจะถ
C 
ามเธอสักที 
 
D 
ว..
 
  หัวใจเธอทำด้วยอะไร
 

INSTRU | C | Bm | Am D | G |
INSTRU | Am | Bm | C D#dim | D |

Am 
  และไม่นานก็
Bm 
เริ่มกระจ่าง 
 
 
Am 
  กับการที่ไม่เ
Bm 
จียมใจ
Am 
  เมื่อคนรักที่เค
Bm 
ยไว้ใจ 
 
กลับ
C 
ทิ้งกันไป
 
  ไป
Bm 
หาคนใหม่ 
 
เพิ่งคิดไ
C 
ด้อะไรก็สายอีกแล้ว
D 
กู

 
เจียมตัวเจียมใจไว้เ
G 
ลย 
 
ว่าเ
D 
ธอกำลังจะ
Em 
ทิ้งไป
 
ว่าเ
D 
ธอกำลังมี
C 
รักใหม่ 
 
ต้องเจ็บและ
D 
ช้ำอีกนานเท่าไหร่
 
ก็เตรียมใจไว้บ้
G 
าง 
 
ก่อนที่อะไ
D 
รอะไรจะสา
Em 
ยไป
 
จะไม่ไ
D 
ด้มานั่งเสี
C 
ยใจ 
 
ให้มันเห
D 
ลือที่ว่างเอาไว้

 
เจียมตัวเจียมใจไว้เ
G 
ลย 
 
ว่าเ
D 
ธอกำลังจะ
Em 
ทิ้งไป
 
ว่าเ
D 
ธอกำลังมี
C 
รักใหม่ 
 
ต้องเจ็บและ
D 
ช้ำอีกนานเท่าไหร่
 
ก็เตรียมใจไว้บ้
G 
าง 
 
ก่อนที่อะไ
D/F# 
รอะไรจะสา
Em 
ยไป
 
จะไม่ไ
D 
ด้มานั่งเสี
C 
ยใจ 
 
ให้มันเห
D 
ลือที่ว่างเอาไว้
 
พื้นที่ของควา
G 
มเจ็บ

 
ให้มันเห
C 
ลือที่ว่างเอาไ
D 
ว้ 
 
พื้นที่ของควา
Em 
มเจ็บ
D 
 
C 
 
พื้นที่ของควา
Em 
มเจ็บ
D 
 
G 


ต้องนั่งกอดเข่าอีกนานเท่าไหร่
เมื่อคนรักมันทิ้งไป มีคนอื่น
คงเป็นเพราะฉันเองไม่อาจทนฝืน
จึงต้องทนกล้ำกลืน อยู่คนเดียว

ผิดที่รักใครแล้วให้หมดใจ
คาดหวังอะไรมากไป ไม่เจียมตัว
ทุ่มรัก ทุ่มเทให้ไป ไม่เคยคิดว่าเธอแค่ลวง
สุดท้ายจะเป็นอย่างไรหนอตัวเรา

และไม่นานก็เริ่มกระจ่าง กับการที่ไม่เจียมใจ
เมื่อคนรักที่เคยไว้ใจ กลับทิ้งกันไป
ไปหาคนใหม่ เพิ่งคิดได้อะไรก็สายอีกแล้วกู

เจียมตัวเจียมใจไว้เลย ว่าเธอกำลังจะทิ้งไป
ว่าเธอกำลังมีรักใหม่ ต้องเจ็บและช้ำอีกนานเท่าไหร่
ก็เตรียมใจไว้บ้าง ตอนที่อะไรอะไรจะสายไป
จะไม่ได้มานั่งเสียใจ ให้มันเหลือที่ว่างเอาไว้
พื้นที่ของความเจ็บ

ที่ผ่านมานั้นมันคืออะไร
ไม่เคยรักกันเลยใช่ไหมทิ้งไปง่ายอย่างนี้
มันเจ็บช้ำ ทรมานไม่มีชิ้นดี
อยากจะถามเธอสักที โว..
หัวใจเธอทำด้วยอะไร

ดนตรี

และไม่นานก็เริ่มกระจ่าง กับการที่ไม่เจียมใจ
เมื่อคนรักที่เคยไว้ใจ กลับทิ้งกันไป
ไปหาคนใหม่ เพิ่งคิดได้อะไรก็สายอีกแล้วกู

เจียมตัวเจียมใจไว้เลย ว่าเธอกำลังจะทิ้งไป
ว่าเธอกำลังมีรักใหม่ ต้องเจ็บและช้ำอีกนานเท่าไหร่
ก็เตรียมใจไว้บ้าง ตอนที่อะไรอะไรจะสายไป
จะไม่ได้มานั่งเสียใจ ให้มันเหลือที่ว่างเอาไว้

เจียมตัวเจียมใจไว้เลย ว่าเธอกำลังจะทิ้งไป
ว่าเธอกำลังมีรักใหม่ ต้องเจ็บและช้ำอีกนานเท่าไหร่
ก็เตรียมใจไว้บ้าง ตอนที่อะไรอะไรจะสายไป
จะไม่ได้มานั่งเสียใจ ให้มันเหลือที่ว่างเอาไว้
พื้นที่ของความเจ็บ

ให้มันเหลือที่ว่างเอาไว้ พื้นที่ของความเจ็บ
พื้นที่ของความเจ็บ

มิวสิควิดีโอ พื้นที่ของความเจ็บ เต็ม นาวา

เพลง : พื้นที่ของความเจ็บ
ศิลปิน : เต็ม นาวา
เนื้อร้อง/ทำนอง : เต็ม นาวา
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
ติดต่องานศิลปิน : 062-221 5900, 095 938 8696
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend