หน้าแรก » ตาโอ๋ วงเซอร์ » คอร์ดเพลง ครั้งสุดท้าย – ตาโอ๋ วงเซอร์

คอร์ดเพลง ครั้งสุดท้าย – ตาโอ๋ วงเซอร์

คอร์ดเพลง ครั้งสุดท้าย
ตาโอ๋ วงเซอร์
เพลงใหม่ 2017/2560


..ครั้งนี้จะเป็นครั้
งสุดท้าย
Am 
..ที่จะขอให้เธ
ออภัยใ
ห้ฉัน
 
หากมั
Dm 
นทำเธอเจ็บอี
กครั้ง
 
ก็จะไม่รั้งให้เธ
ออยู่ 
 
 

INSTRU | C Em | Am G | F | G |

..ไม่เคยจะมีอะไรดีใ
Em 
ห้เห็น
 
ไม่เคยจะเป็นแบบที่เธอนั้นตั้
งใจ
 
ทำตัวเหล
วไหลไปวันๆ
..ทำเธอเจ็บช้ำมาเท่าไรไ
Em 
ม่รู้
 
ไม่เคยจะดูแล ดีแต่จะ
Dm 
ทำร้าย
 
ไม่เค
ยเห็นเธอสำคัญ
 
เธอต้องผิ
Am 
ดหวังมา
Em 
กี่ครั้ง
 
แล้
วกับไอ้คำว่าเริ่
มใหม่
 
ให้โ
Dm 
อกาสมาตั้
Em 
งเท่าไหร่
 
แต่สุ
ดท้าย 
 
ก็ทำเธอร้องไห้ทุ
กที

 
* ครั้งนี้จะ
ขอ 
 
 
Em 
เธอเป็นครั้งสุ
Am 
ดท้าย
 
หากมั
นยังเอาดีไ
ม่ได้
 
ก็ทิ้งกั
Dm 
นไปเลย 
 
จะไ
ม่ขวาง
 
ให้มัน
รู้ว่าจ
Em 
ะดีไม่ได้สั
Am 
กครั้ง
 
อเธอให้โอกา
สคนอย่างฉัน
 
Dm 
ด้ทำเพื่อเธอสั
กครั้ง 
 
ได้ไห
มเธอ

INSTRU | Am | Em | F | C |
INSTRU | Am | Em | F | G | G |

( * )

 
จา
กใจไอ้คนที่ไม่
ได้ความ
 
ขอ
ทำเพื่อเธอสักค
รั้ง..ได้ไหมเธอ

OUTRO | Am | Em | F | G | C |

เนื้อเพลง
ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย
ที่จะขอให้เธออภัยให้ฉัน
หากมันทำเธอเจ็บอีกครั้ง
ก็จะไม่รั้งให้เธออยู่

ดนตรี

ไม่เคยจะมีอะไรดีให้เห็น
ไม่เคยจะเป็นแบบที่เธอนั้นตั้งใจ
ทำตัวเหลวไหลไปวันๆ
ทำเธอเจ็บช้ำมาเท่าไรไม่รู้
ไม่เคยจะดูแล ดีแต่จะทำร้าย
ไม่เคยเห็นเธอสำคัญ
เธอต้องผิดหวังมากี่ครั้ง
แล้วกับไอ้คำว่าเริ่มใหม่
ให้โอกาสมาตั้งเท่าไหร่
แต่สุดท้าย ก็ทำเธอร้องไห้ทุกที

* ครั้งนี้จะขอเธอเป็นครั้งสุดท้าย
หากมันยังเอาดีไม่ได้
ก็ทิ้งกันไปเลย จะไม่ขวาง
ให้มันรู้ว่าจะดีไม่ได้สักครั้ง
ขอเธอให้โอกาสคนอย่างฉัน
ได้ทำเพื่อเธอสักครั้ง ได้ไหมเธอ

ดนตรี

( * )

จากใจไอ้คนที่ไม่ได้ความ
ขอทำเพื่อเธอสักครั้งได้ไหมเธอ
เพลง ครั้งสุดท้าย
ศิลปิน ตาโอ๋ วงเซอร์
คำร้อง/ทำนอง วิชัย ไชยราช
เรียบเรียง A2HOME STUDIO
ติดต่องานแสดง โทร.08-1082-6999
ตาโอ๋ วงเซอร์ - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา