หน้าแรก » ศิต โมทีฟ » คอร์ดเพลง เสียงสูง – ศิต โมทีฟ

คอร์ดเพลง เสียงสูง – ศิต โมทีฟ

คอร์ดเพลง เสียงสูง
ศิลปิน ศิต โมทีฟ
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง เสียงสูง สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Bm G | D A | ( 4 Times )

 
มี
Bm 
ไหม 
 
 
..กับคำที่เ
ธอพูดไว้
..มันเคยมีจริงคำ
Bm 
ไหน 
 
 
..มีบ้างไหม
 
ที่
ปากเธอตรงกั
บใจ 
 
ฉันเองก็ไ
Bm 
ม่รู้
..แต่ใจเธ
อเองที่รู้ 
 
 
..แอบปิดอ
Bm 
ะไรฉันอยู่
..เปิดใ
ห้ดูได้ไหม 
 
ฉั
นสงสัย

 
* ก็เห็นเธ
Bm 
อพูดแแห
ลงดังๆ
 
เหมือ
นเธอกำลังปิ
ดบังอะไร
 
ถ้าไม่โ
Bm 
กหก 
 
เสีย
งสูงทำไม
 
ทำใ
ห้ฉันสับสนเธ
อรู้ไหม

 
** พอเถอะไอ้คำว่
Bm 
าไม่ 
 
 
ไม่
ฉันได้ฟังทำไมมันเห
มือนยิ่งทำให้ฉัน
Bm 
รู้สึก
 
เหมือ
นมีอะไร 
 
ปิด
บังฉันเอ
าไว้
Bm 
ไม่ 
 
เอะอะ
ก็ไม่ 
 
ถ้าเ
ธอไม่ผิดก็อย่
าร้อนใจ
Bm 
เสียงสูงไปทำ
ไม
 
ถ้าคำที่
พูดมันออกมาจา
กใจ 
 
ขอ
Bm 
งเธอ(จริง)

 
จริ
Bm 
งไหม 
 
 
..ที่ฉันแอบไ
ปรู้มา
 
เธอมีใครอี
Bm 
กคนคบหา
..แล้วมาแสร้งมา
รยา 
 
ตบ
ตาฉัน
 
แล้วมันจริ
Bm 
งไหม 
 
 
..ถ้าไม่ก็อย่าห
ลบสายตา
.พูดกันตร
Bm 
งตรงเถิดหนา
..ต่างคนก็ต่างโ
ตโต 
 
กั
นแล้ว

( *, ** )

INSTRU | G | A |

( ** )

INSTRU | Bm G | D A | Bm G |

 
ถ้าคำที่
พูดมันออกจา
กใจ..ของเธอจริง

OUTRO | Bm G | D A | ( 2 Times )

เนื้อเพลง เสียงสูง
มีไหม กับคำที่เธอพูดไว้
มันเคยมีจริงคำไหน มีบ้างไหม
ที่ปากเธอตรงกับใจ ฉันเองก็ไม่รู้
แต่ใจเธอเองที่รู้ แอบปิดอะไรฉันอยู่
เปิดให้ดูได้ไหม ฉันสงสัย
ก็เห็นเธอพูดอะไรแรงชอบแรงดังๆ

* เหมือนเธอกำลังปิดบังอะไร
ถ้าไม่โกหก เสียงสูงทำไม
ทำให้ฉันสับสนเธอรู้ไหม

** พอเถอะไอ้คำว่าไม่ ไม่
ฉันได้ฟังทำไมมันเหมือนยิ่งทำให้ฉันรู้สึก
เหมือนมีอะไร ปิดบังฉันเอาไว้
ไม่ เอะอะก็ไม่ ถ้าเธอไม่ผิดก็อย่าร้อนใจ
เสียงสูงไปทำไม
ถ้าคำที่พูดมันออกมาจากใจของเธอ(จริง)

จริงไหม ที่ฉันแอบไปรู้มา
เธอมีใครอีกคนคบหา
แล้วมาแสร้งมารยา ตบตาฉัน
แล้วมันจริงไหม ถ้าไม่ก็อย่าหลบสายตา
พูดกันตรงตรงเถิดหนา
ต่างคนก็ต่างโตโต กันแล้ว
ก็เห็นเธอพูดแรงๆ ชอบแหลงดังๆ

( *, ** )

INSTRU |

( ** )

INSTRU |

ถ้าคำที่พูดมันออกจากใจของเธอจริง
เพลง เสียงสูง (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน ศิต โมทีฟ
ติดต่องานแสดง โทร 08-1082-6999

คอร์ดเพลง เสียงสูง - ศิต โมทีฟ
 โฆษณา