คอร์ดเพลง จะรักซะให้บ้า Am Seatwo (แอมป์ ซีทู) x บ่าววี

  
Text   


 
จะให้รักให้บ้
F#m 
าบอๆ 
 
ให้เธ
C#m 
อเห็นใจ
 
จะกลา
ยคนธร
รมด
 
และมีแต่คว
F#m 
ามจริงใจให้เธ
C#m 
อทุกครา
 
แต่เธ
อไม่เอาใช่หม้า
ย.. 
 
ใช่หม้าย

 
อยากจะรู้
ใจของเธอ 
 
อยากจะเจ
C#m 
อใครแน่นอน
 
จะข
ออ้อนวอ
นสักที
 
ก็เป็นตัว
คนดำๆ 
 
แต่ก็ทำ
C#m 
แต่ความดี
 
ใจอยากจะเจ
อแต่ตาคมผมยา

 
จะให้รักให้บ้
F#m 
าบอๆ 
 
ให้เธ
C#m 
อเห็นใจ
 
จะกลา
ยคนธร
รมด
 
และมีแต่คว
F#m 
ามจริงใจให้เธ
C#m 
อทุกครา
 
แต่เธ
อไม่เอาใช่หม้า
ย.. 
 
ใช่หม้าย

 
ก็ไม่รัก
กันจริงๆ 
 
ชอบจะทิ้
C#m 
งกันไปจัง
 
นิยา
ยความหลั
งเมื่อครั้ง
ก่อน
 
ก็ถูกทิ้
F#m 
งมาจนชิน 
 
ช่างถูกทิ้
C#m 
งนิรันดร
 
ทำ
ทำกันพันนั้
น.. 
 
โอ
.. 
 
 

 
ก็อยากจะเจ
อมาตั้งนาน 
 
กับค
C#m 
นที่รักเราจริงๆ
 
อเฝ้าร
อทุกครา
 
ก็อยากจะเจ
อมันสักที 
 
ไอ้เรื่องแบบนี้
C#m 
จะบ้าตาย
 
แต่ไม่
เคยเจอสักคร
า..

 
จะให้รักให้บ้
F#m 
าบอๆ 
 
ให้เธ
C#m 
อเห็นใจ
 
จะกลา
ยคนธร
รมด
 
และมีแต่คว
F#m 
ามจริงใจให้เธ
C#m 
อทุกครา
 
แต่เธ
อไม่เอาใช่หม้า
ย.. 
 
ใช่หม้าย

 
ก็ไม่รัก
กันจริงๆ 
 
ชอบจะทิ้
C#m 
งกันไปจัง
 
นิยา
ยความหลั
งเมื่อครั้ง
ก่อน
 
ก็ถูกทิ้
F#m 
งมาจนชิน 
 
ช่างถูกทิ้
C#m 
งนิรันดร
 
ทำ
ทำกันพันนั้
น.. 
 
โอ
.. 
 
 

INSTRU | A | C#m | D E | A |
INSTRU | F#m | C#m | D | E | E |

 
จะให้รักให้บ้
F#m 
าบอๆ 
 
ให้เธ
C#m 
อเห็นใจ
 
จะกลา
ยคนธร
รมด
 
และมีแต่คว
F#m 
ามจริงใจให้เธ
C#m 
อทุกครา
 
แต่เธ
อไม่เอาใช่หม้า
ย.. 
 
ใช่หม้าย

 
ก็ไม่รัก
กันจริงๆ 
 
ชอบจะทิ้
C#m 
งกันไปจัง
 
นิยา
ยความหลั
งเมื่อครั้ง
ก่อน
 
ก็ถูกทิ้
F#m 
งมาจนชิน 
 
ช่างถูกทิ้
C#m 
งนิรันดร
 
ทำ
ทำกันพันนั้
น..

 
ก็ไม่รัก
กันจริงๆ 
 
ชอบจะทิ้
C#m 
งกันไปจัง
 
นิยา
ยความหลั
งเมื่อครั้ง
ก่อน
 
ก็ถูกทิ้
F#m 
งมาจนชิน 
 
ช่างถูกทิ้
C#m 
งนิรันดร
 
ทำ
ทำกันพันนั้
น.. 
 
โอ
 
..

OUTRO | D | Dm | A G F#m | A | A |


จะให้รักให้บ้าบอๆ ให้เธอเห็นใจ
จะกลายคนธรรมดา
และมีแต่ความจริงใจให้เธอทุกครา
แต่เธอไม่เอาใช่หม้าย.. ใช่หม้าย

อยากจะรู้ใจของเธอ อยากจะเจอใครแน่นอน
จะขออ้อนวอนสักที
ก็เป็นตัวคนดำๆ แต่ก็ทำแต่ความดี
ใจอยากจะเจอแต่ตาคมผมยาว

จะให้รักให้บ้าบอๆ ให้เธอเห็นใจ
จะกลายคนธรรมดา
และมีแต่ความจริงใจให้เธอทุกครา
แต่เธอไม่เอาใช่หม้าย.. ใช่หม้าย

ก็ไม่รักกันจริงๆ ชอบจะทิ้งกันไปจัง
นิยายความหลังเมื่อครั้งก่อน
ก็ถูกทิ้งมาจนชิน ช่างถูกทิ้งนิรันดร
ทำทำกันพันนั้น.. โอ..

ก็อยากจะเจอมาตั้งนาน กับคนที่รักเราจริงๆ
รอเฝ้ารอทุกคราว
ก็อยากจะเจอมันสักที ไอ้เรื่องแบบนี้จะบ้าตาย
แต่ไม่เคยเจอสักครา..

จะให้รักให้บ้าบอๆ ให้เธอเห็นใจ
จะกลายคนธรรมดา
และมีแต่ความจริงใจให้เธอทุกครา
แต่เธอไม่เอาใช่หม้าย.. ใช่หม้าย

ก็ไม่รักกันจริงๆ ชอบจะทิ้งกันไปจัง
นิยายความหลังเมื่อครั้งก่อน
ก็ถูกทิ้งมาจนชิน ช่างถูกทิ้งนิรันดร
ทำทำกันพันนั้น.. โอ..

( ดนตรี )

จะให้รักให้บ้าบอๆ ให้เธอเห็นใจ
จะกลายคนธรรมดา
และมีแต่ความจริงใจให้เธอทุกครา
แต่เธอไม่เอาใช่หม้าย.. ใช่หม้าย

ก็ไม่รักกันจริงๆ ชอบจะทิ้งกันไปจัง
นิยายความหลังเมื่อครั้งก่อน
ก็ถูกทิ้งมาจนชิน ช่างถูกทิ้งนิรันดร
ทำทำกันพันนั้น..

ก็ไม่รักกันจริงๆ ชอบจะทิ้งกันไปจัง
นิยายความหลังเมื่อครั้งก่อน
ก็ถูกทิ้งมาจนชิน ช่างถูกทิ้งนิรันดร
ทำทำกันพันนั้น.. โอ..

มิวสิควิดีโอ จะรักซะให้บ้า Am Seatwo x บ่าววี

เพลง : จะรักซะให้บ้า
ศิลปิน : Am Seatwo x บ่าววี
ติดต่องาน : 085-1935454
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend