คอร์ดเพลง ลืมตาในความมืด EBOLA (อีโบลา)

  
Text   


 
เมื่อตะ
Am 
วันอำลา
 
เมื่อ
G 
ฟ้าพลันดับแสง
Am 
ไป 
 
 
G 
 
เริ่มจากค
Am 
วามเลือนราง
 
สุดท้
F 
ายทุกอย่างลับ
Am 
หาย 
 
 
G 

 
การเดินทางยังเห
F 
ลือให้ต้องรอนแ
G 
รม
 
แต่ไม่รู้
Am 
เลยจะดีจะร้าย
 
วินาทีที่
F 
ฟ้ามืดลง 
 
ชี
G 
วิตคงอันต
C 
ราย

 
ในความมืด
C 
มิด 
 
ไม่เห็นสักอย่างรอบก
F 
าย
 
เสียงที่ได้ยินจาก
Am 
หัวใจ 
 
มัน
F 
สั่งให้ฉันลืม
G 
ตา
 
ต่อให้มองไม่เห็นอ
Am 
ะไร

 
ได้เรียน
Am 
รู้ความกลัว
 
ที่แ
G 
ฝงในความมืด
Am 
มน 
 
 
G 
(มืดมน)
 
ได้ซึม
Am 
ซับความจริง
 
ยอม
F 
รับในเหตุแล
Am 
ะผล 
 
 
G 
(จะร้ายดี)

 
แม้จะเคยมีแ
F 
สงที่ส่องนำท
G 
าง
 
ไม่ว่าช้า
Am 
เร็วก็ต้องดับไป
 
ช่วงชีวิตที่
F 
ทรมาน 
 
จะ
G 
รับมือมันยัง
C 
ไง

 
ต่อให้มืด
C 
มิด 
 
ไม่เห็นสักอย่างรอบก
F 
าย
 
เสียงที่ได้ยินจาก
Am 
หัวใจ 
 
ยัง
F 
สั่งให้ฉันลืม
G 
ตา
 
เพื่อมองความจริงที่ปวดร้
C 
าว 
 
ยอมรับในความเป็นไ
F 
 
แม้มืดมนสักเ
Am 
ท่าไร 
 
ก็
F 
ยังจะขอลืม
G 
ตา
 
ต่อให้มองไม่เห็นอะไร
 

INSTRU | F | G | Am | Am | ( 2 Times )

Am 
ขอแค่ได้มองมันด้วยสอ
F 
งตา 
 
(สองตา)
 
ใน
Am 
ทุกความโหดร้ายที่ต้อง
G 
รับมา 
 
(รับมา)
 
เมื่อ
Am 
แสงของชีวิต 
 
ฉันได้หา
F 
ยไป 
 
(ดับไป)
 
มืด
Am 
มนสักเท่าไร 
 
จะเหน็บห
G 
นาวสักเพียงใด

 
ต่อให้มืด
C 
มิด 
 
ไม่เห็นสักอย่างรอบก
F 
าย
 
เสียงที่ได้ยินจาก
Am 
หัวใจ 
 
ยัง
F 
สั่งให้ฉันลืม
G 
ตา
 
เพื่อมองความจริงที่ปวดร้
C 
าว 
 
ยอมรับในความเป็นไ
F 
 
แม้มืดมนสักเ
Am 
ท่าไร 
 
ก็
F 
ยังจะขอลืม
G 
ตา
 
ต่อให้มองไม่เห็นอะไร
 

Am 
ขอแค่ได้มองมันด้วยสอ
F 
งตา 
 
(น้ำตา)
 
ใน
Am 
ทุกความโหดร้ายที่ต้อง
G 
รับมา 
 
(กอดไว้)
 
เมื่อ
Am 
แสงของชีวิต 
 
ฉันได้หา
F 
ยไป 
 
(ความจริง)
 
มืด
Am 
มนสักเท่าไร 
 
จะเหน็บห
G 
นาวแค่ไหน
 
คงไม่ต
C 
าย…


เมื่อตะวันอำลา
เมื่อฟ้าพลันดับแสงไป
เริ่มจากความเลือนราง
สุดท้ายทุกอย่างลับหาย

การเดินทางยังเหลือให้ต้องรอนแรม
แต่ไม่รู้เลยจะดีจะร้าย
วินาทีที่ฟ้ามืดลง ชีวิตคงอันตราย

ในความมืดมิด ไม่เห็นสักอย่างรอบกาย
เสียงที่ได้ยินจากหัวใจ มันสั่งให้ฉันลืมตา
ต่อให้มองไม่เห็นอะไร

ได้เรียนรู้ความกลัว
ที่แฝงในความมืดมน(มืดมน)
ได้ซึมซับความจริง
ยอมรับในเหตุและผล(จะร้ายดี)

แม้จะเคยมีแสงที่ส่องนำทาง
ไม่ว่าช้าเร็วก็ต้องดับไป
ช่วงชีวิตที่ทรมาน จะรับมือมันยังไง

ต่อให้มืดมิด ไม่เห็นสักอย่างรอบกาย
เสียงที่ได้ยินจากหัวใจ ยังสั่งให้ฉันลืมตา
เพื่อมองความจริงที่ปวดร้าว ยอมรับในความเป็นไป
แม้มืดมนสักเท่าไร ก็ยังจะขอลืมตา
ต่อให้มองไม่เห็นอะไร

( ดนตรี )(

ขอแค่ได้มองมันด้วยสองตา (สองตา)
ในทุกความโหดร้ายที่ต้องรับมา (รับมา)
เมื่อแสงของชีวิต ฉันได้หายไป (ดับไป)
มืดมนสักเท่าไร จะเหน็บหนาวสักเพียงใด

ต่อให้มืดมิด ไม่เห็นสักอย่างรอบกาย
เสียงที่ได้ยินจากหัวใจ ยังสั่งให้ฉันลืมตา
เพื่อมองความจริงที่ปวดร้าว ยอมรับในความเป็นไป
แม้มืดมนสักเท่าไร ก็ยังจะขอลืมตา
ต่อให้มองไม่เห็นอะไร

ขอแค่ได้มองมันด้วยสองตา (น้ำตา)
ในทุกความโหดร้ายที่ต้องรับมา (กอดไว้)
เมื่อแสงของชีวิต ฉันได้หายไป (ความจริง)
มืดมนสักเท่าไร จะเหน็บหนาวแค่ไหน
คงไม่ตาย…

มิวสิควิดีโอ ลืมตาในความมืด EBOLA (อีโบลา)

เพลง : ลืมตาในความมืด
ศิลปิน : EBOLA (อีโบลา)
เรียบเรียง : Ebola
ติดต่องานแสดง : 06 2494 9583
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend