คอร์ดเพลง คนที่ไร้ข้อแม้ – EBOLA (อีโบลา)

  
Text   

คอร์ดเพลง คนที่ไร้ข้อแม้
แนวเพลงสตริง

คีย์คอร์ดเพลง คนที่ไร้ข้อแม้ คอร์ดตามต้นฉบับ สามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | F#m | D | A | E |

F#m 
ใคร ใครสั
D 
กคน จะมีไ
A 
หม
 
ที่เขาต้องก
E 
ารฉัน
F#m 
ใคร ใครสั
D 
กคน จะมีไ
A 
หม
 
ที่มองเห็
E 
นแววตาที่อ่อนแอ
 
แค่ห
D 
นึ่งในล้านที่เ
E 
ดินสวนผ่าน
 
A 
ากกว่านี้ไ
F#m 
ม่เคยต้องการ
D 
..ก่อนฉันจะขาดใ
E 

A 
..อย่าปล่อยฉันไว้ลำ
E 
พัง
 
ตราบโลกนี้ยังมี
D 
คำว่าความหวัง
 
อยาก
E 
รู้ว่าเขาอยู่ไหน
A 
..คนที่เขาจะไม่แ
E 
คร์
 
คนที่ไร้ซึ่งข้อแ
D 
ม้ว่าฉันเป็นใคร
 
และ
E 
คนที่ไม่อายเมื่อโอบกอดฉัน

INSTRU | F#m | D | A | E |

F#m 
ปวด กลางหั
D 
วใจ ไม่เคยห
A 
าย
 
ที่ใครก็ใ
E 
ช้แววตาทิ่มแทงฉัน
 
แค่ห
D 
นึ่งในล้านที่เ
E 
ดินสวนผ่าน
 
A 
ากกว่านี้ไ
F#m 
ม่เคยต้องการ
D 
..ก่อนฉันจะห
E 
มดลมหายใจ

( * )

 
D 
จ็บกว่าแผลทุกรอยที่
A 
สัก
 
นั่นคือหัวใจที่ไ
Bm 
ม่เคยได้พัก
 
จากก
E 
ารดูถูกของใครต่อใคร

D 
..แค่หนึ่งในล้
E 
านที่เดินสวนผ่
A 
าน
 
หนึ่งค
F#m 
นนั้นที่ใจนั้นต้องก
D 
าร
 
ก่อนฉันจะห
E 
มดลมหายใจ

( * )

INSTRU | F#m | D |

 
ก่อนจะห
A 
มดหวัง ก่อนไร้กำ
E 
ลัง
 
หันมามองฉั
A 
นที..

เนื้อเพลง
ใคร ใครสักคน จะมีไหม
ที่เขาต้องการฉัน
ใคร ใครสักคน จะมีไหม
ที่มองเห็นแววตาที่อ่อนแอ
แค่หนึ่งในล้านที่เดินสวนผ่าน
มากกว่านี้ไม่เคยต้องการ
ก่อนฉันจะขาดใจ

อย่าปล่อยฉันไว้ลำพัง
ตราบโลกนี้ยังมีคำว่าความหวัง
อยากรู้ว่าเขาอยู่ไหน
คนที่เขาจะไม่แคร์
คนที่ไร้ซึ่งข้อแม้ว่าฉันเป็นใคร
และคนที่ไม่อายเมื่อโอบกอดฉัน

ปวด กลางหัวใจ ไม่เคยหาย
ที่ใครก็ใช้แววตาทิ่มแทงฉัน
แค่หนึ่งในล้านที่เดินสวนผ่าน
มากกว่านี้ไม่เคยต้องการ
ก่อนฉันจะหมดลมหายใจ

อย่าปล่อยฉันไว้ลำพัง
ตราบโลกนี้ยังมีคำว่าความหวัง
อยากรู้ว่าเขาอยู่ไหน
คนที่เขาจะไม่แคร์
คนที่ไร้ซึ่งข้อแม้ว่าฉันเป็นใคร
และคนที่ไม่อายเมื่อโอบกอดฉัน

เจ็บกว่าแผลทุกรอยที่สัก
นั่นคือหัวใจที่ไม่เคยได้พัก
จากการดูถูกของใครต่อใคร

แค่หนึ่งในล้านที่เดินสวนผ่าน
หนึ่งคนนั้นที่ใจนั้นต้องการ
ก่อนฉันจะหมดลมหายใจ

อย่าปล่อยฉันไว้ลำพัง
ตราบโลกนี้ยังมีคำว่าความหวัง
อยากรู้ว่าเขาอยู่ไหน
คนที่เขาจะไม่แคร์
คนที่ไร้ซึ่งข้อแม้ว่าฉันเป็นใคร
และคนที่ไม่อายเมื่อโอบกอดฉัน
ก่อนจะหมดหวัง ก่อนไร้กำลัง
หันมามองฉันที
เพลง คนที่ไร้ข้อแม้ คอร์ด เนื้อเพลง
ศิลปิน EBOLA (อีโบลา)
ติดต่องานจ้าง : 06-2494-9583
EBOLA

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend