คอร์ดเพลง หวานเกินไป Bonnadol

  
Text   


| Cmaj7 | Cmaj7 | Gmaj7 | Gmaj7 |
| Cmaj7 | Cmaj7 | Gmaj7 | Gmaj7 |

Cmaj7 
อาจจะไม่ได้เป็นคนนั้น
 
คนที่เคยแอบเอาไปฝันถึง
Gmaj7 
ทุกคืน.. 
 
เบบี้

Cmaj7 
แต่พอได้มีเธอวันนี้
 
ชีวิตฉันก็เหมือนได้เจอกับ
Gmaj7 
ฝันดี 
 
ทั้งที่ตื่น

Am 
ก็มีรอยยิ้มแบบ
Bm 
นี้ให้มองทุกวัน
 
มี
Am 
อ้อมกอดนั้นโอบ
Gmaj7 
ฉันไว้ทุกคืน
 
เธอ
Am 
คงไม่รู้ 
 
ตอน
Bm 
ฉันยืนข้างเธอ
 
ฉัน
Cmaj7 
ต้องฝืน.. 
 
ไม่ยิ้มจนมากไ
D 
ป..

 
เก็บอาการไว้แทบไม่อยู่แ
G 
ล้ว 
 
ก็รักเธอ
Bm 
มากเกิน 
 
แค่มองตาก็
Em 
เขิน
 
คลั่งรักจน เ
Dm 
สียดุลทางใ
G 
 
ช่วยเพ
C 
ลาๆ 
 
ความน่ารักลงหน่อย
 
ค่าความห
Bm 
วานมันพุ่งสูงเกินไป
 
ทะ
Am 
ลุเพดานของ
D 
ใจ

 
เก็บอาการไว้ซักหน่อยเหอะ พัก
G 
ก่อน
 
เดี๋ยวก่อน  
Bm 
รักเธอเกินไป
 
รักเธอจนไ
Em 
ม่หลับ 
 
ไม่นอน
Dm 
อีกแค่นิดเ
G 
ดียวคงล้นหั
C 
วใจ
 
ไม่ต้อง
Bm 
รีบ ไม่ต้องร้อน เกินไปนัก
 
ฉันมีเว
Am 
ลาให้เธออยู่น่า
D 
รักแบบนี้
 
จนตลอ
G 
ดไป

Cmaj7 
นี่จะเป็นโอกาสสุดท้าย
 
ถ้ายังไม่หนีไปไหนคงรักเธอ
Gmaj7 
จนตาย
 
เตือนไว้ก่อน
 

 
ถ้า
Cmaj7 
เธอยืนยันจะอยู่ตรงนี้
 
ฉันจะทำให้เธอต้องตกหลุมรัก
Gmaj7 
จน..
 
ต้องอ้อนวอน..
 

Am 
ก็มีรอยยิ้มแบบ
Bm 
นี้ให้มองทุกวัน
 
มี
Am 
อ้อมกอดนั้นโอบ
Gmaj7 
ฉันไว้ทุกคืน
 
เธอ
Am 
คงไม่รู้ 
 
ตอน
Bm 
ฉันยืนข้างเธอ
 
ฉัน
Cmaj7 
ต้องฝืน.. 
 
ไม่ยิ้มจนมากไ
D 
ป..

 
เก็บอาการไว้แทบไม่อยู่แ
G 
ล้ว 
 
ก็รักเธอ
Bm 
มากเกิน 
 
แค่มองตาก็
Em 
เขิน
 
คลั่งรักจน เ
Dm 
สียดุลทางใ
G 
 
ช่วยเพ
C 
ลาๆ 
 
ความน่ารักลงหน่อย
 
ค่าความห
Bm 
วานมันพุ่งสูงเกินไป
 
ทะ
Am 
ลุเพดานของ
D 
ใจ

 
เก็บอาการไว้ซักหน่อยเหอะ พัก
G 
ก่อน
 
เดี๋ยวก่อน  
Bm 
รักเธอเกินไป
 
รักเธอจนไ
Em 
ม่หลับ 
 
ไม่นอน
Dm 
อีกแค่นิดเ
G 
ดียวคงล้นหั
C 
วใจ..
 
ไม่ต้อง
Bm 
รีบ ไม่ต้องร้อน เกินไปนัก
 
ฉันมีเว
Am 
ลา 
 
ให้เธออยู่น่า
D 
รักแบบนี้
 
จนตลอด
 
ไป

INSTRU | C | Bm | Am | G |
INSTRU | C | Bm | Am | D |

 
เก็บอาการไว้แทบไม่อยู่แ
G 
ล้ว
 
มันรักเธอ…โฮ
Bm 
 
จนเ
Dm 
สียดุลทางใ
G 
 
ช่วยเพ
C 
ลาๆ 
 
ความน่ารักลงหน่อย
 
ค่าความห
Bm 
วานมันพุ่งสูงเกินไป
 
ทะ
Am 
ลุเพดานของหัว
D 
ใจ

 
เก็บอาการไว้ซักหน่อยเหอะ พัก
G 
ก่อน
 
เดี๋ยวก่อน  
Bm 
รักเธอเกินไป
 
รักเธอจนไ
Em 
ม่หลับ 
 
ไม่นอน
Dm 
อีกแค่นิดเ
G 
ดียวคงล้นหั
C 
วใจ..
 
ไม่ต้อง
Bm 
รีบ ไม่ต้องร้อน เกินไปนัก
 
ฉันมีเว
Am 
ลา 
 
ให้เธออยู่น่า
D 
รักแบบนี้
 
จนตลอด
G 
ไป..


อาจจะไมได้เป็นคนนั้น
คนทีเคยแอบเอาไปฝันถึงทุกคืน.. เบบี้

แตพอได้มีเธอวันนี้
ชีวิตฉันก็เหมือนได้เจอกับฝันดี ทั้งทีตืน

ก็มีรอยยิ้มแบบนี้ให้มองทุกวัน
มีอ้อมกอดนั้นโอบฉันไว้ทุกคืน
เธอคงไมรู้ ตอนฉันยืนข้างเธอ
ฉันต้องฝืน.. ไมยิ้มจนมากไป..

เก็บอาการไว้แทบไมอยูแล้ว ก็รักเธอ
มากเกิน แคมองตาก็เขิน
คลังรักจน เสียดุลทางใจ
ชวยเพลาๆ ความนารักลงหนอย
คาความหวานมันพุงสูงเกินไป
ทะลุเพดานของใจ

เก็บอาการไว้ซักหนอยเหอะ พักกอน
เดี๋ยวกอน รักเธอเกินไป
รักเธอจนไมหลับ ไมนอน
อีกแคนิดเดียวคงล้นหัวใจ
ไมต้องรีบ ไมต้องร้อน เกินไปนัก
ฉันมีเวลาให้เธออยูนารักแบบนี้
จนตลอดไป

นีจะเป็นโอกาสสุดท้าย
ถ้ายังไมหนีไปไหนคงรักเธอจนตาย
เตือนไว้กอน

ถ้าเธอยืนยันจะอยูตรงนี้
ฉันจะทำให้เธอต้องตกหลุมรักจน..
ต้องอ้อนวอน..

ก็มีรอยยิ้มแบบนี้ให้มองทุกวัน
มีอ้อมกอดนั้นโอบฉันไว้ทุกคืน
เธอคงไมรู้ ตอนฉันยืนข้างเธอ
ฉันต้องฝืน.. ไมยิ้มจนมากไป..

เก็บอาการไว้แทบไมอยูแล้ว ก็รักเธอ
มากเกิน แคมองตาก็เขิน
คลังรักจน เสียดุลทางใจ
ชวยเพลาๆ ความนารักลงหนอย
คาความหวานมันพุงสูงเกินไป
ทะลุเพดานของใจ

เก็บอาการไว้ซักหนอยเหอะ พักกอน
เดี๋ยวกอน รักเธอเกินไป
รักเธอจนไมหลับ ไมนอน
อีกแคนิดเดียวคงล้นหัวใจ..
ไมต้องรีบ ไมต้องร้อน เกินไปนัก
ฉันมีเวลา ให้เธออยูนารักแบบนี้
จนตลอดไป

( ดนตรี )

เก็บอาการไว้แทบไมอยูแล้ว
มันรักเธอ…โฮ…
จนเสียดุลทางใจ
ชวยเพลาๆ ความนารักลงหนอย
คาความหวานมันพุงสูงเกินไป
ทะลุเพดานของหัวใจ

เก็บอาการไว้ซักหนอยเหอะ พักกอน
เดี๋ยวกอน รักเธอเกินไป
รักเธอจนไมหลับ ไมนอน
อีกแคนิดเดียวคงล้นหัวใจ..
ไมต้องรีบ ไมต้องร้อน เกินไปนัก
ฉันมีเวลา ให้เธออยูนารักแบบนี้
จนตลอดไป..

มิวสิควิดีโอ หวานเกินไป Bonnadol

เพลง : หวานเกินไป
ศิลปิน : Bonnadol
Arranged : Napapat Karnjanarat
For work: 082-296-5241
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend