คอร์ดเพลง คนถิ่มกับคนอยู่ น้ำแข็งไส feat.แบม ไพลิน

  
Text   
คอร์ดเพลง คนถิ่มกับคนอยู่ น้ำแข็งไส feat.แบม ไพลิน

คอร์ด :

ศิลปิน : น้ำแข็งไส feat.แบม ไพลิน

เนื้อร้อง/ทำนอง : หวาย เนเวอร์ดาย

คอร์ดในเพลง : G,Bm,Em,D,C,Am


Tune to Eb
INTRO | G Bm | Em D | C Bm | Am D |

G 
คนหนึ่งยังฮักเ
Bm 
ดียว
 
ยังลืมบ่ลงก็
Em 
ใจมันยังยึดเห
D 
นี่ยว
C 
ความฮักนั้นยังหล่
Bm 
อเลี้ยง
 
ภาพเก่ายังวนเ
Am 
วียนให้ลืมเจ้านั้นบ่ไ
D 
ด้

G 
ใจยังคงฮัก
Bm 
เธอ
 
และแม้ว่าจะต้อง
Em 
เจอกับความเศร้
D 
าใจ
 
และยัง
C 
บ่มีใคร 
 
ยัง
Bm 
ปิดใจไว้
Am 
ไม่..ใ
D 
ห้ใครเ
G 
ปิด

G 
  เหมือนว่ากาลเว
Em 
ลา
 
  บ่อาจเปลี่ยน
Bm 
ใจเฮาได้
 
  เมื่อใ
C 
จทั้งใ
D 
จยังค
G 
อย
 
  ไผที่ว่าเว
Em 
ลามันจะรัก
Bm 
ษาแผลใจ
 
  สุด
C 
ท้ายบ่มีอิหยังดีขึ้นเ
D 
ลย

 
คนที่เขาถิ่มไ
G 
ป 
 
บ่ได้ใส่ใจคึดอิ
Bm 
หยั่ง
 
คนที่ยังเศร้า
Em 
ใจ 
 
ไปฮอดมื้อได๋เขาบ่กลั
D 
บมา
 
คนถิ่มไปอยู่หม่องใ
C 
หม่มีคนใส่ใจมันก็
Bm 
ดีกว่า
 
คนอยู่กะซั่วป่าน
Am 
หมา 
 
เขาไปบ่ลายังจะหั
D 
วซา

 
คนที่เขาถิ่ม
G 
ไป 
 
คงไปมีไผไปตั้งด่
Bm 
นแล้ว
 
คนที่บ่มี
Em 
ไผ 
 
คงมีแต่เฮาที่บ่ลื
D 
มเขา
 
คุณถิ่มไปอยู่หม่องใ
C 
หม่ 
 
คนบ่มีใครยังอยู่
Bm 
ที่เก่า
 
ที่ที่มีแต่
Am 
เราที่เคยบอกฮักกันอยู่ทุ
D 
กวัน
 
ในวันที่บ่มีไผ
 

INTRO | G Bm | Em D | C Bm | Am D |

G 
ใจยังคงฮัก
Bm 
เธอ
 
และแม้ว่าจะต้อง
Em 
เจอกับความเศร้
D 
าใจ
 
และยัง
C 
บ่มีใคร 
 
ยัง
Bm 
ปิดใจไว้
Am 
ไม่..ใ
D 
ห้ใครเ
G 
ปิด

G 
  เหมือนว่ากาลเว
Em 
ลา
 
  บ่อาจเปลี่ยน
Bm 
ใจเฮาได้
 
  เมื่อใ
C 
จทั้งใ
D 
จยังค
G 
อย
 
  ไผที่ว่าเว
Em 
ลามันจะรัก
Bm 
ษาแผลใจ
 
  สุด
C 
ท้ายบ่มีอิหยังดีขึ้นเ
D 
ลย

 
คนที่เขาถิ่มไ
G 
ป 
 
บ่ได้ใส่ใจคึดอิ
Bm 
หยั่ง
 
คนที่ยังเศร้า
Em 
ใจ 
 
ไปฮอดมื้อได๋เขาบ่กลั
D 
บมา
 
คนถิ่มไปอยู่หม่องใ
C 
หม่มีคนใส่ใจมันก็
Bm 
ดีกว่า
 
คนอยู่กะซั่วป่าน
Am 
หมา 
 
เขาไปบ่ลายังจะหั
D 
วซา

 
คนที่เขาถิ่ม
G 
ไป 
 
คงไปมีไผไปตั้งด่
Bm 
นแล้ว
 
คนที่บ่มี
Em 
ไผ 
 
คงมีแต่เฮาที่บ่ลื
D 
มเขา
 
คุณถิ่มไปอยู่หม่องใ
C 
หม่ 
 
คนบ่มีใครยังอยู่
Bm 
ที่เก่า
 
ที่ที่มีแต่
Am 
เราที่เคยบอกฮักกันอยู่ทุ
D 
กวัน
 
ในวันที่บ่มีไผ
 

 
คนที่เขาถิ่มไ
G 
ป 
 
บ่ได้ใส่ใจคึดอิ
Bm 
หยั่ง
 
คนที่ยังเศร้า
Em 
ใจ 
 
ไปฮอดมื้อได๋เขาบ่กลั
D 
บมา
 
คนถิ่มไปอยู่หม่องใ
C 
หม่มีคนใส่ใจมันก็
Bm 
ดีกว่า
 
คนอยู่กะซั่วป่าน
Am 
หมา 
 
เขาไปบ่ลายังจะหั
D 
วซา

 
คนที่เขาถิ่ม
G 
ไป 
 
คงไปมีไผไปตั้งด่
Bm 
นแล้ว
 
คนที่บ่มี
Em 
ไผ 
 
คงมีแต่เฮาที่บ่ลื
D 
มเขา
 
คุณถิ่มไปอยู่หม่องใ
C 
หม่ 
 
คนบ่มีใครยังอยู่
Bm 
ที่เก่า
 
ที่ที่มีแต่
Am 
เราที่เคยบอกฮักกันอยู่ทุ
D 
กวัน
 
ในวันที่บ่มีไ
G 
ผ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คนถิ่มกับคนอยู่


คนหนึ่งยังฮักเดียว
ยังลืมบ่ลงก็ใจมันยังยึดเหนี่ยว
ความฮักนั้นยังหล่อเลี้ยง
ภาพเก่ายังวนเวียนให้ลืมเจ้านั้นบ่ได้

ใจยังคงฮักเธอ
และแม้ว่าจะต้องเจอกับความเศร้าใจ
และยังบ่มีใคร ยังปิดใจไว้
ไม่..ให้ใครเปิด

เหมือนว่ากาลเวลา
บ่อาจเปลี่ยนใจเฮาได้
เมื่อใจทั้งใจยังคอย
ไผที่ว่าเวลามันจะรักษาแผลใจ
สุดท้ายบ่มีอิหยังดีขึ้นเลย

คนที่เขาถิ่มไป บ่ได้ใส่ใจคึดอิหยั่ง
คนที่ยังเศร้าใจ ไปฮอดมื้อได๋เขาบ่กลับมา
คนถิ่มไปอยู่หม่องใหม่มีคนใส่ใจมันก็ดีกว่า
คนอยู่กะซั่วป่านหมา เขาไปบ่ลายังจะหัวซา

คนที่เขาถิ่มไปคงไปมีไผไปตั้งด่นแล้ว
คนที่บ่มีไผ คงมีแต่เฮาที่บ่ลืมเขา
คุณถิ่มไปอยู่หม่องใหม่ คนบ่มีใครยังอยู่ที่เก่า
ที่ที่มีแต่เราที่เคยบอกฮักกันอยู่ทุกวัน
ในวันที่บ่มีไผ

ใจยังคงฮักเธอ
และแม้ว่าจะต้องเจอกับความเศร้าใจ
และยังบ่มีใคร ยังปิดใจไว้
ไม่..ให้ใครเปิด

เหมือนว่ากาลเวลา
บ่อาจเปลี่ยนใจเฮาได้
เมื่อใจทั้งใจยังคอย
ไผที่ว่าเวลามันจะรักษาแผลใจ
สุดท้ายบ่มีอิหยังดีขึ้นเลย

คนที่เขาถิ่มไป บ่ได้ใส่ใจคึดอิหยั่ง
คนที่ยังเศร้าใจ ไปฮอดมื้อได๋เขาบ่กลับมา
คนถิ่มไปอยู่หม่องใหม่มีคนใส่ใจมันก็ดีกว่า
คนอยู่กะซั่วป่านหมา เขาไปบ่ลายังจะหัวซา

คนที่เขาถิ่มไปคงไปมีไผไปตั้งด่นแล้ว
คนที่บ่มีไผ คงมีแต่เฮาที่บ่ลืมเขา
คุณถิ่มไปอยู่หม่องใหม่ คนบ่มีใครยังอยู่ที่เก่า
ที่ที่มีแต่เราที่เคยบอกฮักกันอยู่ทุกวัน
ในวันที่บ่มีไผ

คนที่เขาถิ่มไป บ่ได้ใส่ใจคึดอิหยั่ง
คนที่ยังเศร้าใจ ไปฮอดมื้อได๋เขาบ่กลับมา
คนถิ่มไปอยู่หม่องใหม่มีคนใส่ใจมันก็ดีกว่า
คนอยู่กะซั่วป่านหมา เขาไปบ่ลายังจะหัวซา

คนที่เขาถิ่มไปคงไปมีไผไปตั้งด่นแล้ว
คนที่บ่มีไผ คงมีแต่เฮาที่บ่ลืมเขา
คุณถิ่มไปอยู่หม่องใหม่ คนบ่มีใครยังอยู่ที่เก่า
ที่ที่มีแต่เราที่เคยบอกฮักกันอยู่ทุกวัน
ในวันที่บ่มีไผ..

มิวสิควิดีโอ คนถิ่มกับคนอยู่ น้ำแข็งไส feat.แบม ไพลิน

เพลง : คนถิ่มกับคนอยู่
ศิลปิน : น้ำแข็งไส feat.แบม ไพลิน
เรียบเรียง : หวาย เนเวอร์ดาย
ติดต่องานแสดง : 0655249655
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend