หน้าแรก » พี สะเดิด » คอร์ดเพลง รักคนโทรมาจังเลย – พี สะเดิด

คอร์ดเพลง รักคนโทรมาจังเลย – พี สะเดิด


INTRO | G | Em | Am | D | G | Bm | C Cm | D |

 
จากวันที่
รอ 
 
พ.
Bm 
ศ. 
 
ที่ใจคิด
Em 
ถึง
 
จากมุม ๆ ห
นึ่ง 
 
ของเ
Bm 
มืองใหญ่ไกล
Em 
บ้านเรา
 
จากคน
ๆ นี้ ที่
Bm 
มีเพื่อนคือค
Em 
วามเหงา
 
เฝ้าส่งข่าวค
Am 
ราว 
 
จากใ
Bm 
จฝากไป
Em 
ถึงเธอ 
 
 

 
กี่งานเงินน้
อย 
 
ที่
Bm 
คอยก้มหน้า
Em 
ฝ่าฟัน
 
หลายปี
พ้นผ่าน 
 
ก็
Bm 
ยังทุกยากเส
Em 
มอ
 
ยามเหนื่อยยามเ
หงา 
 
หัว
Bm 
ใจเฝ้าร้อง
Em 
ละเมอ
 
ก็มีแต่
Am 
เธอ 
 
ที่โ
ทรมาปลอบใ
จกัน

 
* รักคนโทร
มาจังเ
ลย
 
อยาก
Bm 
เอ่ยให้ฟัง
Em 
ทุกวัน
 
ณ  
เวลานี้เมื่อ
Am 
วานได้เอ่ย
คำนี้

 
** รักคนโทร
มาจังเ
ลย
 
ฝากใส่
Bm 
กลอนหัวใจใ
Em 
ห้ดี 
 
 
 
ไม่
Am 
นานจะพาทั้ง
ชีวิตนี้ 
 
กลับ
ไปดูแล

 
จากวันที่
รอ 
 
พ.
Bm 
ศ.ที่ใจเฝ้า
Em 
ฝัน 
 
 
 
เราจะก้าวผ่
าน 
 
ทุก
Bm 
วันด้วยใจรัก
Em 
แท้ 
 
 
 
ยามที่อยู่ไ
กล 
 
เกินเ
Bm 
อื้อมมือไปเ
Em 
ทคแคร์
 
ยังได้ด
Am 
ูแล 
 
ด้วยก
ารกดเบอร์
หากัน

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU | Em | Bm | Em | Am D | G Bm | Em E |
INSTRU | Am D | G |

( ซ้ำ * , ** )

 
ไม่
Am 
นานจะพาทั้ง
ชีวิตนี้ 
 
ลับไปดูแล

OUTRO | Am Cm | G | G |

เนื้อเพลง
จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจคิดถึง
จากมุม ๆ หนึ่ง ของเมืองใหญ่ไกลบ้านเรา
จากคนๆ นี้ ที่มีเพื่อนคือความเหงา
เฝ้าส่งข่าวคราว จากใจฝากไปถึงเธอ

กี่งานเงินน้อย ที่คอยก้มหน้าฝ่าฟัน
หลายปีพ้นผ่าน ก็ยังทุกยากเสมอ
ยามเหนื่อยยามเหงา หัวใจเฝ้าร้องละเมอ
ก็มีแต่เธอ ที่โทรมาปลอบใจกัน

* รักคนโทรมาจังเลย
อยากเอ่ยให้ฟังทุกวัน
ณ เวลานี้เมื่อวานได้เอ่ยคำนี้

** รักคนโทรมาจังเลย
ฝากใส่กลอนหัวใจให้ดี
ไม่นานจะพาทั้งชีวิตนี้ กลับไปดูแล

จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจเฝ้าฝัน
เราจะก้าวผ่าน ทุกวันด้วยใจรักแท้
ยามที่อยู่ไกล เกินเอื้อมมือไปเทคแคร์
ยังได้ดูแล ด้วยการกดเบอร์หากัน

( * , ** )

( ดนตรี )

( * , ** )

ไม่นานจะพาทั้งชีวิตนี้ กลับไปดูแล
ชื่อเพลง : รักคนโทรมาจังเลย
ศิลปิน : พี สะเดิด
อัลบั้ม : พี สะเดิด 04 จิ๊กโก๋นำเข้า
Digital Download : *123 1011307 3
พี สะเดิด - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา