หน้าแรก » soman » คอร์ดเพลง แฟนดีดี – soman

คอร์ดเพลง แฟนดีดี – soman


INTRO | Dm F | Bb C | ( 2 Times )

 
*  
Dm 
แฟนดี ดี มันหาไม่ยา
กหรอก
 
ถ้าเธ
Bb 
อเลือกมองที่ใ
 
เธ
Dm 
อลองลดมาตรฐานที่ตั้
Am 
งใว้
 
แล้
Gm 
วลองเปิดใจดูสั
กหน

 
**  
Dm 
คนรวยๆดีๆ 
 
มัน
มีน้อย
 
ถ้าร
Bb 
อก็คงต้องคอยหนึ่งในร้อ
ยคน
 
เปิ
Dm 
ดใจหาคนรักจริงดูสั
Am 
กหน
 
แล้วเ
Bb 
ธอจะไม่ต้อง
ทนเหง
าใจ

 
*** แฟนดี  
Bb 
ดี มันหา ไม่ย
ากหรอก
 
ถ้าเ
ธอได้ลองเปิดใ
 
คนที่พ
Bb 
ร้อมจะอยู่กับเธอ 
 
ไปจนถึ
Am 
งวันตาย
 
มี
Gm 
อยู่มากมายบนโลกใบ
นี้
 
แฟนดี  
Bb 
ดี 
 
มันหาไม่ย
ากหรอก
 
อยู่ที่เ
ธอเลือกมองแบบใ
หน
 
ที่หน้า
Bb 
ตาฐานะ 
 
หรือว่าควา
Am 
มจริงใจ
 
แฟนดี  
Gm 
ดี 
 
ที่เธอต้องการคือแบ
บใหน

( * , ** , *** )

 
คนเป็
Am 
นล้าน 
 
ต้องทนอยู่กับควา
Bb 
มเหงาใจ
 
เพียงเพราะคา
Dm 
ดหวังอะไรมากไป
 
สุ
Gm 
ดท้ายต้องมานอนเสี
ยใจ
 
แล้วเ
Bb 
ธอจะรออะไ
ร โว้..โว..โห โฮ..

INSTRU | F | Am | Dm | Bb | C | C |

( *** )

 
แฟนดี  
Gm 
ดี 
 
ที่เธออยากมียามเหง
Am 
าใจ
 
แฟนดี  
Gm 
ดี 
 
ที่เธอต้องการร่วม
ใช้
 
ชีวติกับเ
Bb 
ธอ.. 
 
 
จนถึงวันสุ
ดท้าย 
 

เนื้อเพลง
* แฟนดี ดี มันหาไม่ยากหรอก
ถ้าเธอเลือกมองที่ใจ
เธอลองลดมาตรฐานที่ตั้งใว้
แล้วลองเปิดใจดูสักหน

** คนรวยๆดีๆ มันมีน้อย
ถ้ารอก็คงต้องคอยหนึ่งในร้อยคน
เปิดใจหาคนรักจริงดูสักหน
แล้วเธอจะไม่ต้องทนเหงาใจ

*** แฟนดี ดี มันหา ไม่ยากหรอก
ถ้าเธอได้ลองเปิดใจ
คนที่พร้อมจะอยู่กับเธอ ไปจนถึงวันตาย
มีอยู่มากมายบนโลกใบนี้
แฟนดี ดี มันหาไม่ยากหรอก
อยู่ที่เธอเลือกมองแบบใหน
ที่หน้าตาฐานะ หรือว่าความจริงใจ
แฟนดี ดี ที่เธอต้องการคือแบบใหน

( * , ** , *** )

คนเป็นล้าน ต้องทนอยู่กับความเหงาใจ
เพียงเพราะคาดหวังอะไรมากไป
สุดท้ายต้องมานอนเสียใจ
แล้วเธอจะรออะไร โว้..โว..โห โฮ..

( ดนตรี )

( *** )

แฟนดี ดี ที่เธออยากมียามเหงาใจ
แฟนดี ดี ที่เธอต้องการร่วมใช้
ชีวติกับเธอ.. จนถึงวันสุดท้าย
เพลง แฟนดีดี
ศิลปิน Soman
สังกัด TMG RECORD
ติดต่องานแสดง โทร.08-1082-6999
 โฆษณา