คอร์ดเพลง แฟนดีดี – soman

  
Text   

INTRO | Dm F | Bb C | ( 2 Times )

 
*  
Dm 
แฟนดี ดี มันหาไม่ยา
F 
กหรอก
 
ถ้าเธ
Bb 
อเลือกมองที่ใ
F 
 
เธ
Dm 
อลองลดมาตรฐานที่ตั้
Am 
งใว้
 
แล้
Gm 
วลองเปิดใจดูสั
C 
กหน

 
**  
Dm 
คนรวยๆดีๆ 
 
มัน
F 
มีน้อย
 
ถ้าร
Bb 
อก็คงต้องคอยหนึ่งในร้อ
F 
ยคน
 
เปิ
Dm 
ดใจหาคนรักจริงดูสั
Am 
กหน
 
แล้วเ
Bb 
ธอจะไม่ต้อง
C 
ทนเหง
F 
าใจ

 
*** แฟนดี  
Bb 
ดี มันหา ไม่ย
F 
ากหรอก
 
ถ้าเ
C 
ธอได้ลองเปิดใ
F 
 
คนที่พ
Bb 
ร้อมจะอยู่กับเธอ 
 
ไปจนถึ
Am 
งวันตาย
 
มี
Gm 
อยู่มากมายบนโลกใบ
C 
นี้
 
แฟนดี  
Bb 
ดี 
 
มันหาไม่ย
F 
ากหรอก
 
อยู่ที่เ
C 
ธอเลือกมองแบบใ
F 
หน
 
ที่หน้า
Bb 
ตาฐานะ 
 
หรือว่าควา
Am 
มจริงใจ
 
แฟนดี  
Gm 
ดี 
 
ที่เธอต้องการคือแบ
C 
บใหน

( * , ** , *** )

 
คนเป็
Am 
นล้าน 
 
ต้องทนอยู่กับควา
Bb 
มเหงาใจ
 
เพียงเพราะคา
Dm 
ดหวังอะไรมากไป
 
สุ
Gm 
ดท้ายต้องมานอนเสี
C 
ยใจ
 
แล้วเ
Bb 
ธอจะรออะไ
C 
ร โว้..โว..โห โฮ..

INSTRU | F | Am | Dm | Bb | C | C |

( *** )

 
แฟนดี  
Gm 
ดี 
 
ที่เธออยากมียามเหง
Am 
าใจ
 
แฟนดี  
Gm 
ดี 
 
ที่เธอต้องการร่วม
C 
ใช้
 
ชีวติกับเ
Bb 
ธอ.. 
 
 
C 
จนถึงวันสุ
F 
ดท้าย 
 

เนื้อเพลง
* แฟนดี ดี มันหาไม่ยากหรอก
ถ้าเธอเลือกมองที่ใจ
เธอลองลดมาตรฐานที่ตั้งใว้
แล้วลองเปิดใจดูสักหน

** คนรวยๆดีๆ มันมีน้อย
ถ้ารอก็คงต้องคอยหนึ่งในร้อยคน
เปิดใจหาคนรักจริงดูสักหน
แล้วเธอจะไม่ต้องทนเหงาใจ

*** แฟนดี ดี มันหา ไม่ยากหรอก
ถ้าเธอได้ลองเปิดใจ
คนที่พร้อมจะอยู่กับเธอ ไปจนถึงวันตาย
มีอยู่มากมายบนโลกใบนี้
แฟนดี ดี มันหาไม่ยากหรอก
อยู่ที่เธอเลือกมองแบบใหน
ที่หน้าตาฐานะ หรือว่าความจริงใจ
แฟนดี ดี ที่เธอต้องการคือแบบใหน

( * , ** , *** )

คนเป็นล้าน ต้องทนอยู่กับความเหงาใจ
เพียงเพราะคาดหวังอะไรมากไป
สุดท้ายต้องมานอนเสียใจ
แล้วเธอจะรออะไร โว้..โว..โห โฮ..

( ดนตรี )

( *** )

แฟนดี ดี ที่เธออยากมียามเหงาใจ
แฟนดี ดี ที่เธอต้องการร่วมใช้
ชีวติกับเธอ.. จนถึงวันสุดท้าย
เพลง แฟนดีดี
ศิลปิน Soman
สังกัด TMG RECORD
ติดต่องานแสดง โทร.08-1082-6999
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend