หน้าแรก » วุฒิ ป่าบอน » คอร์ดเพลง ก่อนวันสุดท้าย วุฒิ ป่าบอน

คอร์ดเพลง ก่อนวันสุดท้าย วุฒิ ป่าบอน

คอร์ด เนื้อเพลง : ก่อนวันสุดท้าย วุฒิ ป่าบอน

คอร์ดเพลง ก่อนวันสุดท้าย วุฒิ ป่าบอน

เพลง :

ศิลปิน : วุฒิ ป่าบอน

เนื้อร้อง/ทำนอง : สหายโตน แพรทอง

คอร์ดทั้งหมด : Am,Em,Dm,C,G,G/B


INTRO | Am | Em | Dm | Am | G |

 
ไม่
Am 
รู้ว่าวันพรุ่งนี้ 
 
จะ
Em 
มีอีกซักกี่วัน
 
ถ้า
Dm 
หากว่ายังรัก
กัน 
 
ก็ดู
Am 
แลกันเอาไว้

 
ก่อนที่
Dm 
ทุกอย่างมันจะ
สาย 
 
ไม่
มีโอ
G/B 
กาสแก้ไ
Am 
Dm 
อย่ารอให้ความเสี
ยใจ
Dm 
กลายเป็นความเจ็บสุดท้
าย
 
ก่อนจา
Am 
กกัน 
 
 

 
ถ้า
Am 
ยังรักกันอยู่วันนี้ 
 
อย่า
Em 
มัวคิดจะแข่งขัน
 
ทำ
Dm 
สิ่งที่ดีให้
กันดีกว่
าไหม
 
เพราะบาง
Dm 
คนเกิดมาเพื่
อพบ
 
แต่ต้อง
จบบน
G/B 
าความเสี
Am 
ยใจ
 
อย่
Dm 
ารอให้ถึงวันสุดท้
าย
Dm 
หากยังมีลมหา
ยใจ 
 
ก็ดูแลกันใ
Am 
ห้ดีๆ

 
อย่ารอ
Dm 
คอยวันเวลา 
 
ให้โชคชะ
Am 
ตามากำหนด
 
อย่า
รอให้ถึงตอน
จบ 
 
ก่อนพบเส้
นชัย
 
ถ้า
Am 
หากยังมีกันอยู่ 
 
ก็ดู
Em 
แลดี ๆ ด้วยหัวใจ
 
เพราะ
วันพรุ่งนี้ไม่
รู้มีอีก
กี่วัน  

 
อย่าบอกรัก
ฉันในวันที่
Em 
ฉันไม่ได้
Am 
ยิน
 
อย่ายิ้มให้
กัน 
 
อย่าทำใ
นสิ่ง
 
ที่
ฉันอ้อนวอนในต
อนที่มันสาย
 
อย่าปลอบ
ฉัน 
 
ให้ฉันรู้สึ
กดี
 
หากวัน
Em 
นี้ฉันตื่นกอดเธ
Am 
อไม่ได้
 
อย่า
ขอโทษฉัน 
 
กับสิ่งที่ทำให้ฉั
นเสียใจ
 
ใน
วันที่ฉันไม่รู้สึก 
 
ไม่รับ
รู้อะไร
 
ก็เพราะว่
Dm 
าฉัน 
 
คง
ตื่นอภัยให้เ
ธอไม่ได้ 
 
 

INSTRU | C Em | Am | F G | C |
INSTRU | F G | Em Am | F | G | G |

 
อย่ารอ
Dm 
คอยวันเวลา 
 
ให้โชคชะ
Am 
ตามากำหนด
 
อย่า
รอให้ถึงตอน
จบ 
 
ก่อนพบเส้
นชัย
 
ถ้า
Am 
หากยังมีกันอยู่ 
 
ก็ดู
Em 
แลดีๆ 
 
ด้วยหัวใจ
 
เพราะ
วันพรุ่งนี้ไม่
รู้มีอีก
กี่วัน  

 
อย่าบอกรัก
ฉันในวันที่
Em 
ฉันไม่ได้
Am 
ยิน
 
อย่ายิ้มให้
กัน 
 
อย่าทำใ
นสิ่ง
 
ที่
ฉันอ้อนวอนในต
อนที่มันสาย
 
อย่าปลอบ
ฉัน 
 
ให้ฉันรู้สึ
กดี
 
หากวัน
Em 
นี้ฉันตื่นกอดเธ
Am 
อไม่ได้
 
อย่า
ขอโทษฉัน 
 
กับสิ่งที่ทำให้ฉั
นเสียใจ
 
ใน
วันที่ฉันไม่รู้สึก 
 
ไม่รับ
รู้อะไร 
 
โอววว…

 
อย่าบอกรัก
ฉันในวันที่
Em 
ฉันไม่ได้
Am 
ยิน
 
อย่ายิ้มให้
กัน 
 
อย่าทำใ
นสิ่ง
 
ที่
ฉันอ้อนวอนในต
อนที่มันสาย
 
อย่าปลอบ
ฉันให้ฉันรู้สึ
กดี
 
หากวัน
Em 
นี้ฉันตื่นกอดเธ
Am 
อไม่ได้
 
อย่า
ขอโทษฉัน 
 
กับสิ่งที่ทำให้ฉั
นเสียใจ
 
ใน
วันที่ฉันไม่รู้สึก 
 
ไม่รับ
รู้อะไร
 
ก็เพราะว่
Dm 
าฉัน 
 
คง
ตื่นอภัยให้เ
ธอไม่ได้

 
อย่าปลอบ
ฉัน 
 
ให้ฉันรู้สึ
กดี
 
หากวัน
Em 
นี้ฉันตื่นกอดเธ
Am 
อไม่ได้
 
ก็เพราะว่
Dm 
าฉัน 
 
คง
ตื่นอภัยให้เ
ธอไม่ได้

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ก่อนวันสุดท้าย


ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ จะมีอีกซักกี่วัน
ถ้าหากว่ายังรักกัน ก็ดูแลกันเอาไว้

ก่อนที่ทุกอย่างมันจะสาย ไม่มีโอกาสแก้ไข
อย่ารอให้ความเสียใจ
กลายเป็นความเจ็บสุดท้าย
ก่อนจากกัน

ถ้ายังรักกันอยู่วันนี้ อย่ามัวคิดจะแข่งขัน
ทำสิ่งที่ดีให้กันดีกว่าไหม
เพราะบางคนเกิดมาเพื่อพบ
แต่ต้องจบบนาความเสียใจ
อย่ารอให้ถึงวันสุดท้าย
หากยังมีลมหายใจ ก็ดูแลกันให้ดีๆ

อย่ารอคอยวันเวลา ให้โชคชะตามากำหนด
อย่ารอให้ถึงตอนจบ ก่อนพบเส้นชัย
ถ้าหากยังมีกันอยู่ ก็ดูแลดี ๆ ด้วยหัวใจ
เพราะวันพรุ่งนี้ไม่รู้มีอีกกี่วัน

อย่าบอกรักฉันในวันที่ฉันไม่ได้ยิน
อย่ายิ้มให้กัน อย่าทำในสิ่ง
ที่ฉันอ้อนวอนในตอนที่มันสาย
อย่าปลอบฉัน ให้ฉันรู้สึกดี
หากวันนี้ฉันตื่นกอดเธอไม่ได้
อย่าขอโทษฉัน กับสิ่งที่ทำให้ฉันเสียใจ
ในวันที่ฉันไม่รู้สึก ไม่รับรู้อะไร
ก็เพราะว่าฉัน คงตื่นอภัยให้เธอไม่ได้

( ดนตรี )

อย่ารอคอยวันเวลา ให้โชคชะตามากำหนด
อย่ารอให้ถึงตอนจบ ก่อนพบเส้นชัย
ถ้าหากยังมีกันอยู่ ก็ดูแลดีๆ ด้วยหัวใจ
เพราะวันพรุ่งนี้ไม่รู้มีอีกกี่วัน

อย่าบอกรักฉันในวันที่ฉันไม่ได้ยิน
อย่ายิ้มให้กัน อย่าทำในสิ่ง
ที่ฉันอ้อนวอนในตอนที่มันสาย
อย่าปลอบฉัน ให้ฉันรู้สึกดี
หากวันนี้ฉันตื่นกอดเธอไม่ได้
อย่าขอโทษฉัน กับสิ่งที่ทำให้ฉันเสียใจ
ในวันที่ฉันไม่รู้สึก ไม่รับรู้อะไร โอววว…

อย่าบอกรักฉันในวันที่ฉันไม่ได้ยิน
อย่ายิ้มให้กัน อย่าทำในสิ่ง
ที่ฉันอ้อนวอนในตอนที่มันสาย
อย่าปลอบฉันให้ฉันรู้สึกดี
หากวันนี้ฉันตื่นกอดเธอไม่ได้
อย่าขอโทษฉัน กับสิ่งที่ทำให้ฉันเสียใจ
ในวันที่ฉันไม่รู้สึก ไม่รับรู้อะไร
ก็เพราะว่าฉัน คงตื่นอภัยให้เธอไม่ได้

อย่าปลอบฉัน ให้ฉันรู้สึกดี
หากวันนี้ฉันตื่นกอดเธอไม่ได้
ก็เพราะว่าฉัน คงตื่นอภัยให้เธอไม่ได้

มิวสิควิดีโอ ก่อนวันสุดท้าย วุฒิ ป่าบอน

เพลง ก่อนวันสุดท้าย
ศิลปิน : วุฒิ ป่าบอน
เรียบเรียง : พ็อก บิ๊กอาย
ติดต่อการแสดง : 088-4461269
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :