หน้าแรก » มนต์แคน แก่นคูน » คอร์ดเพลง แก้วตาขาร็อค มนต์แคน แก่นคูน

คอร์ดเพลง แก้วตาขาร็อค มนต์แคน แก่นคูน

คอร์ด เนื้อเพลง : แก้วตาขาร็อค มนต์แคน แก่นคูน

คอร์ดเพลง แก้วตาขาร็อค มนต์แคน แก่นคูน

เพลง :

ศิลปิน : มนต์แคน แก่นคูน

เนื้อร้อง/ทำนอง : นครินทร์ กิ่งศักดิ์

คอร์ดทั้งหมด : Em,D,G,C,Am,Bm


INTRO | Em | G | Em | Em | C D | G |

  เจ้าทิ้งพี่ไปไม่ลาสัก
Em 
คำ
 
  ทิ้งพี่ชาวนาตัว
ดำ 
 
ไป
ทำงานเมืองบา
งกอก
 
  เบื่อคนทา
Em 
งนี้ 
 
ไปคลั่งดนตรีเพล
Am 
งร็อค
 
  เพลง
Bm 
ลูกทุ่งบ้านน
อก 
 
เจ้า
Am 
บอกว่าเชยสิ้
นดี

Bm 
  แว่ว ๆ ข่าวมาว่าเจ้าหล
Em 
งไฟ
 
  แสงสีและศิวิไ
ลซ์ 
 
เจ้าไ
ปเที่ยวแทบทุก
ที่
 
  เข้าผับ เข้า
Em 
บาร์ 
 
งานการก็ลา
Am 
ทั้งปี
 
  ไป
Bm 
หลงดูวงดน
ตรี 
 
เล่นเพ
ลงร็อคที่ชอ
Em 
บใจ

 
ไปยืนกรีดร้
อง 
 
ไปเฝ้ามองหน้า
Bm 
เวที
 
วงร็อคหน้าตา
ดีๆ 
 
แบบ
นี้ที่เธอคลั่
งไคล้
 
ฟังคำพี่
นะ 
 
พี่
Bm 
เตือนแก้วตาจา
Am 
กใจ
 
พวก
Bm 
ขาร็อคอันต
ราย 
 
ส่วนใ
Am 
หญ่มีเมียหล
ายคน

Em 
  กลับบ้านเถิดหนาท้องนายัง
Em 
คอย
 
  พ่อแม่นั่งตาละห้
อย
 
  รอค
อยด้วยความหมอ
งหม่น
 
  พี่เป็นชาว
Em 
นา 
 
จะขอตั้งตาฝึ
Am 
กฝน
 
  อยาก
Bm 
ร้องเพลงร็อคด้วย
คน
 
  เผื่อหน้า
มนจะห
วนกลับมา

INSTRU | C | Bm Em | C D | G |
INSTRU | C Bm | Am Bm | C D | Em |

 
ไปยืนกรีดร้
อง 
 
ไปเฝ้ามองหน้า
Bm 
เวที
 
วงร็อคหน้าตา
ดีๆ 
 
แบบ
นี้ที่เธอคลั่
งไคล้
 
ฟังคำอ้ายเ
ด้อ 
 
อ้ายเ
Bm 
ตือนแก้วตาจา
Am 
กใจ
 
ว่าข
Bm 
าร็อคอันต
ราย 
 
ส่วนใ
Am 
หญ่มีเมียหล
ายคน

Em 
  เมือบ้านเถิดหนาท้องนายัง
Em 
คอย
 
  พ่อแม่นั่งตาละห้
อย
 
  รอค
อยด้วยความหมอ
งหม่น
 
  พี่เป็นชาว
Em 
นา 
 
จะขอตั้งตาฝึก
Am 
ฝน
 
  อยาก
Bm 
ร้องเพลงร็อคด้วย
คน
 
  เผื่อหน้า
มน.. 
 
จะหวนกลับมา..

OUTRO | Em | C D | G | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แก้วตาขาร็อค


เจ้าทิ้งพี่ไปไม่ลาสักคำ
ทิ้งพี่ชาวนาตัวดำ ไปทำงานเมืองบางกอก
เบื่อคนทางนี้ ไปคลั่งดนตรีเพลงร็อค
เพลงลูกทุ่งบ้านนอก เจ้าบอกว่าเชยสิ้นดี

แว่ว ๆ ข่าวมาว่าเจ้าหลงไฟ
แสงสีและศิวิไลซ์ เจ้าไปเที่ยวแทบทุกที่
เข้าผับ เข้าบาร์ งานการก็ลาทั้งปี
ไปหลงดูวงดนตรี เล่นเพลงร็อคที่ชอบใจ

ไปยืนกรีดร้อง ไปเฝ้ามองหน้าเวที
วงร็อคหน้าตาดีๆ แบบนี้ที่เธอคลั่งไคล้
ฟังคำพี่นะ พี่เตือนแก้วตาจากใจ
พวกขาร็อคอันตราย ส่วนใหญ่มีเมียหลายคน

กลับบ้านเถิดหนาท้องนายังคอย
พ่อแม่นั่งตาละห้อย
รอคอยด้วยความหมองหม่น
พี่เป็นชาวนา จะขอตั้งตาฝึกฝน
อยากร้องเพลงร็อคด้วยคน
เผื่อหน้ามนจะหวนกลับมา

( ดนตรี )

ไปยืนกรีดร้อง ไปเฝ้ามองหน้าเวที
วงร็อคหน้าตาดีๆ แบบนี้ที่เธอคลั่งไคล้
ฟังคำอ้ายเด้อ อ้ายเตือนแก้วตาจากใจ
ว่าขาร็อคอันตราย ส่วนใหญ่มีเมียหลายคน

เมือบ้านเถิดหนาท้องนายังคอย
พ่อแม่นั่งตาละห้อย
รอคอยด้วยความหมองหม่น
พี่เป็นชาวนา จะขอตั้งตาฝึกฝน
อยากร้องเพลงร็อคด้วยคน
เผื่อหน้ามน.. จะหวนกลับมา..

มิวสิควิดีโอ แก้วตาขาร็อค มนต์แคน แก่นคูน

เพลง แก้วตาขาร็อค
ศิลปิน : มนต์แคน แก่นคูน
ต้นแบบ : นครินทร์ กิ่งศักดิ์
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :