คอร์ดเพลง นกกระจาบ เก่ง สยาม

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง : นกกระจาบ เก่ง สยาม

คอร์ดเพลง นกกระจาบ เก่ง สยาม

เพลง :

ศิลปิน : เก่ง สยาม

เนื้อร้อง/ทำนอง : ทักษ์ดนัย แสงรส

คอร์ดทั้งหมด : C,Em,F,G,Am


INTRO | C | Em | F | G |

 
ตั้งแต่
C 
กี้เคยฟังนิทานเก่า
 
บอก
Em 
เล่าความฮักของใจนก
 
เข้าใจ
F 
ผิดว่าคู่ฮักโกหก
 
นอก
G 
อกปกปิดติดรังใหม่

 
จบชี
C 
วิตบ่ได้ฮู้ความจริง
 
บิน
Em 
ดิ่งทิ้งร่างลงกองไฟ
 
ต้องจบ
F 
สิ้นย้อนว่าบ่เชื่อใจ
 
บ่ใคร่ค
G 
รวญทบทวนด่วนตัดสิน

 
คือ
F 
จังเจ้า
G 
ถิ่มอ้ายไป
 
ต้องเสีย
Em 
ใจหัวสักปักจ
Am 
มดิน
 
ใจของเ
F 
จ้าบ่แกร่งคือจั่งหิน
 
ปักใจเ
G 
ชื่อคำบ่แม่นง่ายๆ

 
แค่ได้
C 
ยินคำเว้าเขาลือกัน
 
ว่าอ้าย
Em 
นั้นคิดฮักนอกใจ
 
มันเป็นห
F 
ยังเกิดขึ้นได้จังได๋
 
บ่ค้นเ
G 
หตุต้นสายปลายมา

 
ฮักให้เ
C 
จ้าบ่เคยลดน้อยลง
 
ซื่อ
Em 
ตรงมั่นคงเด้อแก้วตา
 
คำบ่จ
F 
ริงเจ้าก็ยังนำพา
 
เป็นปัญ
G 
หาหมางใจให้ร้างลา

 
จักแ
F 
ม่น 
 
อ้าย
G 
ผิดหยังหลาย
 
ทั้งเหยียบใ
Em 
จทำลายฮักหักสั
Am 
ญญา
 
บ่ใ
F 
ห้โอกาสเวลา 
 
G 
ด้อธิบาย

 
คือ
F 
นกกระจาบกลับ
G 
ฮังบ่เห็นคู่
 
โฉม
Em 
ตรูเจ้าไปลี้อยู่แ
Am 
จได๋
 
ใจสิข
F 
าดคิดฮอดเจ้าสิ
G 
บ้าตาย
 
ฮู้บ่ค
C 
นดี

 
สามมื้อจ
F 
ากนารีกลา
G 
ยเป็นอื่น
 
เจ็บทุก
Em 
คืนขื่นขมช้ำ
Am 
ตรมบ่ส่างเซา
 
ฮักของอ้
F 
ายกลายเป็นเรื่องเศ
G 
ร้า
 
เว้ายามใด๋ก็มี
C 
น้ำตา.. 
 
G 
อ…

 
แค่ได้
C 
ยินคำเว้าเขาลือกัน
 
ว่าอ้าย
Em 
นั้นคิดฮักนอกใจ
 
มันเป็นห
F 
ยังเกิดขึ้นได้จังได๋
 
บ่ค้นเ
G 
หตุต้นสายปลายมา

 
ฮักให้เ
C 
จ้าบ่เคยลดน้อยลง
 
ซื่อ
Em 
ตรงมั่นคงเด้อแก้วตา
 
คำบ่จ
F 
ริงเจ้าก็ยังนำพา
 
เป็นปัญ
G 
หาหมางใจให้ร้างลา

 
จักแ
F 
ม่น 
 
อ้าย
G 
ผิดหยังหลาย
 
ทั้งเหยียบใ
Em 
จทำลายฮักหักสั
Am 
ญญา
 
บ่ใ
F 
ห้โอกาสเวลา 
 
G 
ด้อธิบาย

 
คือ
F 
นกกระจาบกลับ
G 
ฮังบ่เห็นคู่
 
โฉม
Em 
ตรูเจ้าไปลี้อยู่แ
Am 
จได๋
 
ใจสิข
F 
าดคิดฮอดเจ้าสิ
G 
บ้าตาย
 
ฮู้บ่ค
C 
นดี

 
สามมื้อจ
F 
ากนารีกลา
G 
ยเป็นอื่น
 
เจ็บทุก
Em 
คืนขื่นขมช้ำ
Am 
ตรมบ่ส่างเซา
 
ฮักของอ้
F 
ายกลายเป็นเรื่องเศ
G 
ร้า
 
เว้ายามใด๋ก็มี
C 
น้ำตา..

 
ทั้งที่เ
F 
จ้าบ่ฮู้ควา
G 
มจริง
 
แต่
Em 
เจ้ากะถิ่มกั
Am 
นไป
 
เจ็บบ่
F 
จบกะยังอยู่หายใ
G 
 
สิเฮ็ดจั่งใ
C 
ด๋ดี..โ
G 
อ้ยยย…

INSTRU | F G | Em Am | F G | C | G |

 
คือ
F 
นกกระจาบกลับ
G 
ฮังบ่เห็นคู่
 
โฉม
Em 
ตรูเจ้าไปลี้อยู่แ
Am 
จได๋
 
ใจสิข
F 
าดคิดฮอดเจ้าสิ
G 
บ้าตาย
 
ฮู้บ่ค
C 
นดี

 
สามมื้อจ
F 
ากนารีกลา
G 
ยเป็นอื่น
 
เจ็บทุก
Em 
คืนขื่นขมช้ำ
Am 
ตรมบ่ส่างเซา
 
ฮักของอ้
F 
ายกลายเป็นเรื่องเศ
G 
ร้า
 
เว้ายามใด๋ก็มี
C 
น้ำตา..

 
เจ็บบ่
F 
จบกะยังอยู่หายใ
G 
 
เว้ายามใ
F 
ด๋ก็มีน้ำ
G 
ตา..
 
สิเฮ็ดจั่งใด๋ดี..
 

OUTRO | C | Em | F | G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง นกกระจาบ


ตั้งแต่กี้เคยฟังนิทานเก่า
บอกเล่าความฮักของใจนก
เข้าใจผิดว่าคู่ฮักโกหก
นอกอกปกปิดติดรังใหม่

จบชีวิตบ่ได้ฮู้ความจริง
บินดิ่งทิ้งร่างลงกองไฟ
ต้องจบสิ้นย้อนว่าบ่เชื่อใจ
บ่ใคร่ครวญทบทวนด่วนตัดสิน

คือจังเจ้าถิ่มอ้ายไป
ต้องเสียใจหัวสักปักจมดิน
ใจของเจ้าบ่แกร่งคือจั่งหิน
ปักใจเชื่อคำบ่แม่นง่ายๆ

แค่ได้ยินคำเว้าเขาลือกัน
ว่าอ้ายนั้นคิดฮักนอกใจ
มันเป็นหยังเกิดขึ้นได้จังได๋
บ่ค้นเหตุต้นสายปลายมา

ฮักให้เจ้าบ่เคยลดน้อยลง
ซื่อตรงมั่นคงเด้อแก้วตา
คำบ่จริงเจ้าก็ยังนำพา
เป็นปัญหาหมางใจให้ร้างลา

จักแม่น อ้ายผิดหยังหลาย
ทั้งเหยียบใจทำลายฮักหักสัญญา
บ่ให้โอกาสเวลา ได้อธิบาย

คือนกกระจาบกลับฮังบ่เห็นคู่
โฉมตรูเจ้าไปลี้อยู่แจได๋
ใจสิขาดคิดฮอดเจ้าสิบ้าตาย
ฮู้บ่คนดี

สามมื้อจากนารีกลายเป็นอื่น
เจ็บทุกคืนขื่นขมช้ำตรมบ่ส่างเซา
ฮักของอ้ายกลายเป็นเรื่องเศร้า
เว้ายามใด๋ก็มีน้ำตา.. โอ…

แค่ได้ยินคำเว้าเขาลือกัน
ว่าอ้ายนั้นคิดฮักนอกใจ
มันเป็นหยังเกิดขึ้นได้จังได๋
บ่ค้นเหตุต้นสายปลายมา

ฮักให้เจ้าบ่เคยลดน้อยลง
ซื่อตรงมั่นคงเด้อแก้วตา
คำบ่จริงเจ้าก็ยังนำพา
เป็นปัญหาหมางใจให้ร้างลา

จักแม่น อ้ายผิดหยังหลาย
ทั้งเหยียบใจทำลายฮักหักสัญญา
บ่ให้โอกาสเวลา ได้อธิบาย

คือนกกระจาบกลับฮังบ่เห็นคู่
โฉมตรูเจ้าไปลี้อยู่แจได๋
ใจสิขาดคิดฮอดเจ้าสิบ้าตาย
ฮู้บ่คนดี

สามมื้อจากนารีกลายเป็นอื่น
เจ็บทุกคืนขื่นขมช้ำตรมบ่ส่างเซา
ฮักของอ้ายกลายเป็นเรื่องเศร้า
เว้ายามใด๋ก็มีน้ำตา..

ทั้งที่เจ้าบ่ฮู้ความจริง
แต่เจ้ากะถิ่มกันไป
เจ็บบ่จบกะยังอยู่หายใจ
สิเฮ็ดจั่งใด๋ดี..โอ้ยยย…

( ดนตรี )

คือนกกระจาบกลับฮังบ่เห็นคู่
โฉมตรูเจ้าไปลี้อยู่แจได๋
ใจสิขาดคิดฮอดเจ้าสิบ้าตาย
ฮู้บ่คนดี

สามมื้อจากนารีกลายเป็นอื่น
เจ็บทุกคืนขื่นขมช้ำตรมบ่ส่างเซา
ฮักของอ้ายกลายเป็นเรื่องเศร้า
เว้ายามใด๋ก็มีน้ำตา..

เจ็บบ่จบกะยังอยู่หายใจ
เว้ายามใด๋ก็มีน้ำตา..
สิเฮ็ดจั่งใด๋ดี..

มิวสิควิดีโอ นกกระจาบ เก่ง สยาม

เพลง นกกระจาบ
ศิลปิน : เก่ง สยาม
เรียบเรียง : อ.วิทย์เด็กบ้านนอก
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend