คอร์ดเพลง สัญญาหมาบ่แดก อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง : สัญญาหมาบ่แดก อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา

คอร์ดเพลง สัญญาหมาบ่แดก อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา

เพลง :

ศิลปิน : อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา

เนื้อร้อง/ทำนอง : เต๊ะ ตระกูลตอ

คอร์ดทั้งหมด : Bm,A,G,D,F#m,Em


Tune to Eb
INTRO | Bm A | G D | Bm A | G |

 
คำเว้า คำ
Bm 
จา 
 
คั่นเ
A 
ฮ็ดบ่ได้ 
 
 
F#m 
อ้ายกะอย่า
Bm 
เว้า
 
การกระ
G 
ทำกับคำเ
A 
ว้า 
 
ของ
F#m 
อ้ายมันสวนทา
Bm 
งกัน
 
คำเ
G 
ว้าอ้ายอยู่เทิ
A 
งฟ้า 
 
การกระ
F#m 
ทำหมา ๆ ทั้ง
Bm 
นั้น
 
จักเถื่อแ
G 
ล้วที่น้องไห้
A 
กั้น 
 
เพราะคำสั
D 
ญญา

 
กะบ่ได้
Bm 
ว่า 
 
อิห
A 
ยัง 
 
สิบ
F#m 
ขวางแม่นอ้ายสิไ
Bm 
 
แค่อ
G 
ยากให้อ้ายระ
A 
วังโตไว้
 
ถ้ามื้อใ
F#m 
ด๋อ้ายป่วยขึ้น
Bm 
มา
 
ย่านแต่อ้
G 
ายมีอันเป็
A 
นไป
 
ย่านแต่
F#m 
นอนไหลตายนี่
Bm 
หละ
 
จัก
G 
ว่าไปให้คำสัญ
A 
ญากับไผไ
D 
ว้แหน่

 
สัญ
A 
ญาหมา
D 
บ่แ
G 
ดก 
 
สัญ
A 
ญาหาสิแตก
F#m 
หยัง
 
สัญ
Bm 
ญาแล้วเฮ็ดบ่ได้จั
Em 
กอย่าง 
 
ฟ้าส่
A 
างบ่ผ่าหัว
D 
แท้
 
คำ
Em 
เว้าว่าฮักจั่ง
F#m 
ซั่นจั่ง
G 
ซี่ 
 
คำเ
A 
ว้าว่ามีผู้เดียวนี่
F#m 
แหม
 
คำ
Bm 
เว้าคือหลายกว่าถ้วยอยู่วัด
Em 
แท้
 
ตอแ
A 
หล 
 
บ่ต้องมาว่าสั
D 
ญญา 
 
 
Em 
 
F#m 

INSTRU| G A | F#m Bm | Em A | D Em F#m |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D |

 
คำสั
Em 
ญญา 
 
หมากะ
F#m 
เว้าได้
 
คั่นสิสั
Em 
ญญา.
A 
.. 
 
แล้วเฮ็
D 
ดบ่ได้
 
คำสั
Em 
ญญา 
 
คือคำขี้ตั๋วขอ
F#m 
งอ้าย
 
ที่สัญญา
G 
ไว้ 
 
เชื่อถือบ่ได้จั
A 
กอย่าง..
D 

 
สัญ
A 
ญาหมา
D 
บ่แ
G 
ดก 
 
สัญ
A 
ญาหาสิแตก
F#m 
หยัง
 
สัญ
Bm 
ญาแล้วเฮ็ดบ่ได้จั
Em 
กอย่าง 
 
ฟ้าส่
A 
างบ่ผ่าหัว
D 
แท้
 
คำ
Em 
เว้าว่าฮักจั่ง
F#m 
ซั่นจั่ง
G 
ซี่ 
 
คำเ
A 
ว้าว่ามีผู้เดียวนี่
F#m 
แหม
 
คำ
Bm 
เว้าคือหลายกว่าถ้วยอยู่วัด
Em 
แท้
 
ตอแ
A 
หล 
 
บ่ต้องมาว่าสั
D 
ญญา

 
สัญ
A 
ญาหมา
D 
บ่แ
G 
ดก 
 
สัญ
A 
ญาหาสิแตก
F#m 
หยัง
 
สัญ
Bm 
ญาแล้วเฮ็ดบ่ได้จั
Em 
กอย่าง 
 
ฟ้าส่
A 
างบ่ผ่าหัว
D 
แท้
 
คำ
Em 
เว้าว่าฮักจั่ง
F#m 
ซั่นจั่ง
G 
ซี่ 
 
คำเ
A 
ว้าว่ามีผู้เดียวนี่
F#m 
แหม
 
คำ
Bm 
เว้าคือหลายกว่าถ้วยอยู่วัด
Em 
แท้
 
ตอแ
A 
หล 
 
บ่ต้องมาว่าสั
D 
ญญา

 
พอแล้วบ่เชื่อแล้วคำสั
Em 
ญญา.
A 
ฮือ..
 
สัญญาหม
D 
าบ่แดก..

OUTRO | Bm A | G D | Bm A | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สัญญาหมาบ่แดก


คำเว้า คำจา คั่นเฮ็ดบ่ได้ อ้ายกะอย่าเว้า
การกระทำกับคำเว้า ของอ้ายมันสวนทางกัน
คำเว้าอ้ายอยู่เทิงฟ้า การกระทำหมา ๆ ทั้งนั้น
จักเถื่อแล้วที่น้องไห้กั้น เพราะคำสัญญา

กะบ่ได้ว่า อิหยัง สิบขวางแม่นอ้ายสิไป
แค่อยากให้อ้ายระวังโตไว้
ถ้ามื้อใด๋อ้ายป่วยขึ้นมา
ย่านแต่อ้ายมีอันเป็นไป
ย่านแต่นอนไหลตายนี่หละ
จักว่าไปให้คำสัญญากับไผไว้แหน่

สัญญาหมาบ่แดก สัญญาหาสิแตกหยัง
สัญญาแล้วเฮ็ดบ่ได้จักอย่าง ฟ้าส่างบ่ผ่าหัวแท้
คำเว้าว่าฮักจั่งซั่นจั่งซี่ คำเว้าว่ามีผู้เดียวนี่แหม
คำเว้าคือหลายกว่าถ้วยอยู่วัดแท้
ตอแหล บ่ต้องมาว่าสัญญา

( ดนตรี )

คำสัญญา หมากะเว้าได้
คั่นสิสัญญา… แล้วเฮ็ดบ่ได้
คำสัญญา คือคำขี้ตั๋วของอ้าย
ที่สัญญาไว้ เชื่อถือบ่ได้จักอย่าง..

สัญญาหมาบ่แดก สัญญาหาสิแตกหยัง
สัญญาแล้วเฮ็ดบ่ได้จักอย่าง ฟ้าส่างบ่ผ่าหัวแท้
คำเว้าว่าฮักจั่งซั่นจั่งซี่ คำเว้าว่ามีผู้เดียวนี่แหม
คำเว้าคือหลายกว่าถ้วยอยู่วัดแท้
ตอแหล บ่ต้องมาว่าสัญญา

สัญญาหมาบ่แดก สัญญาหาสิแตกหยัง
สัญญาแล้วเฮ็ดบ่ได้จักอย่าง ฟ้าส่างบ่ผ่าหัวแท้
คำเว้าว่าฮักจั่งซั่นจั่งซี่ คำเว้าว่ามีผู้เดียวนี่แหม
คำเว้าคือหลายกว่าถ้วยอยู่วัดแท้
ตอแหล บ่ต้องมาว่าสัญญา

พอแล้วบ่เชื่อแล้วคำสัญญา.ฮือ..
สัญญาหมาบ่แดก..

มิวสิควิดีโอ สัญญาหมาบ่แดก อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา

เพลง สัญญาหมาบ่แดก
ศิลปิน : อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานจ้างศิลปิน
Tel : 098-203-7796, 062-3697289
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend