หน้าแรก » ลำเพลิน วงศกร » คอร์ดเพลง คบซ้อนซ่อนคม ลำเพลิน วงศกร, แซ็ค ชุมแพ

คอร์ดเพลง คบซ้อนซ่อนคม ลำเพลิน วงศกร, แซ็ค ชุมแพ

คอร์ดเพลง : คบซ้อนซ่อนคม ลำเพลิน วงศกร, แซ็ค ชุมแพ

คอร์ดเพลง คบซ้อนซ่อนคม ลำเพลิน วงศกร, แซ็ค ชุมแพ

เพลง :

ศิลปิน : ลำเพลิน วงศกร, แซ็ค ชุมแพ

เนื้อร้อง/ทำนอง : ต้นฮัก พรมจันทร์

คอร์ดทั้งหมด : A,C#m,F#m,D,E


 
ขอมือคนโ
สด.. 
 
 
แน..
 
ขอมือคน
C#m 
แพ้ในคื
F#m 
นนี้
 
หากว่าเ
ชื่อคำหมู่ตะ
กี้
 
เฮาสิบ่ต้
องนอนปวดใจ

 
ขอบ
คุณหลายๆ 
 
เด้อเ
สี่ยว
 
ที่พาเฮา
C#m 
เที่ยวกอดคอฮ้อ
F#m 
งไห้
 
คืน
นี้สิลืมเขาให้ได้.. 
 
เจ็บบ่พอ
C#7 
ตาย..
 
เฮาสิลืมให้ได้เด้
F#m 
อเสี่ยว

INSTRU | F#m | F#m | F#m |
INSTRU | D E | C#m F#m | Bm E | A |
INSTRU | D E | C#m F#m |
INSTRU | Bm | C#7 | C#7 |

 
ขอบ
F#m 
คุณเพื่อนเรา 
 
ที่พาเ
มาเพื่อลืมเธอ
 
หยุดพร่ำ
C#m 
เพ้อ 
 
ถึงคนที่ไ
F#m 
ม่จริงใจ
 
คบ
F#m 
ซ้อนซ่อนคม 
 
สุดท้ายต้องโ
ดนเธอทิ้งไป
 
หมดโ
C#m 
ปรหัวใจแล้วไง 
 
สุด
F#m 
ท้ายช้ำคือเรา

 
มาแต่เช้าฮอด
ค่ำ
 
มันก็
C#m 
ยังลืมเขา
F#m 
บ่ได้
 
นี่
บ่เขาว่าฮักห
ลาย 
 
เจ็บสิต
ายนำคน
 
มื้อ
นี้มั่วหน้าฮ้
าน
 
เมาเพื่อลืม
C#m 
เธอจนว่าหล
F#m 
งส่น
 
ขอ
Bm 
มือคนที่โ
ดนทิ้ง
C#7 
มา 
 
โฮ๊ะโอละน้อ..

 
ขอมือคนโ
สด.. 
 
 
แน
 
ขอมือคน
C#m 
แพ้ในคื
F#m 
นนี้
 
หากว่า
Bm 
เชื่อคำหมู่ตะ
กี้
 
เฮาสิบ่อต้
องนอนปวดใจ
 
ขอบ
คุณหลายๆ 
 
เด้อเ
สี่ยว
 
ที่พาเฮาเ
C#m 
ที่ยวกอดคอฮ้อ
F#m 
งไห้
 
คืน
Bm 
นี้สิลืมเขาให้ได้.. 
 
 
 
เจ็บบ่พอ
C#7 
ตาย.. 
 
สิโสดตายเพิ่นว่าค
F#m 
นซา

INSTRU | D E | C#m F#m | Bm E | A |
INSTRU | D E | C#m F#m | Bm | C#7 | C#7 |

 
ถ้า
F#m 
มีคนปวดใจ 
 
ก็คงเป็นอ้
ายคนนี้
 
อ้าย
C#m 
มันบ่มีหยังดี 
 
ถูก
F#m 
แล้วที่ทิ้งไป
 
คบ
F#m 
ซ้อนซ่อนคม 
 
จนหลงคา
รมนางมารร้าย
 
ดี
C#m 
แล้วที่ยังไม่ตาย 
 
เกือบจะไ
F#m 
ม่มีเงา

 
มาแต่เช้าฮอด
ค่ำ
 
มันก็
C#m 
ยังลืมเขา
F#m 
บ่ได้
 
นี่
บ่เขาว่าฮักห
ลาย 
 
เจ็บสิต
ายนำคน
 
มื้อ
นี้มั่วหน้าฮ้
าน
 
เมาเพื่อลืม
C#m 
เธอจนว่าหล
F#m 
งส่น
 
ขอ
Bm 
มือคนที่โ
ดนทิ้ง
C#7 
มา 
 
โฮ๊ะโอละน้อ..

 
ขอมือคนโ
สด.. 
 
 
แน
 
ขอมือคน
C#m 
แพ้ในคื
F#m 
นนี้
 
หากว่า
Bm 
เชื่อคำหมู่ตะ
กี้
 
เฮาสิบ่อต้
องนอนปวดใจ
 
ขอบ
คุณหลายๆ 
 
เด้อเ
สี่ยว
 
ที่พาเฮาเ
C#m 
ที่ยวกอดคอฮ้อ
F#m 
งไห้
 
คืน
Bm 
นี้สิลืมเขาให้ได้.
..
 
เจ็บบ่พอ
C#7 
ตาย.. 
 
โฮ้โฮโฮ..

 
ขอมือคนโ
สด.. 
 
 
แน
 
ขอมือคน
C#m 
แพ้ในคื
F#m 
นนี้
 
หากว่า
Bm 
เชื่อคำหมู่ตะ
กี้
 
เฮาสิบ่อต้
องนอนปวดใจ
 
ขอบ
คุณหลายๆ 
 
เด้อเ
สี่ยว
 
ที่พาเฮาเ
C#m 
ที่ยวกอดคอฮ้อ
F#m 
งไห้
 
คืน
Bm 
นี้สิลืมเขาให้ได้.
..
 
เจ็บบ่พอ
C#7 
ตาย.. 
 
สิโสดตายเพิ่นว่าค
F#m 
นซา

INSTRU | D E | C#m F#m |
INSTRU | Bm | C#7 | C#7 |

 
ขอมือค
นโสด.. 
 
น..
F#m 

INSTRU | F#m | F#m | F#m | F#m | F#m |
( คนโสด อยู่ไส ขอมือแนเร็ว )
( คนโสด คนโสด ขอเสียงดังๆ แนเร็ว )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คบซ้อนซ่อนคม


ขอมือคนโสดแน ขอมือคนแพ้ในคืนนี้
หากว่าเชื่อคำหมู่ตะกี้ เฮาสิบ่ต้องนอนปวดใจ

ขอบคุณหลายๆ เด้อเสี่ยว
ที่พาเฮาเที่ยวกอดคอฮ้องไห้
คืนนี้สิลืมเขาให้ได้
เจ็บบ่พอตาย เฮาสิลืมให้ได้เด้อเสี่ยว

( ดนตรี )

ขอบคุณเพื่อนเรา ที่พาเมาเพื่อลืมเธอ
หยุดพร่ำเพ้อ ถึงคนที่ไม่จริงใจ
คบซ้อนซ่อนคม สุดท้ายต้องโดนเธอทิ้งไป
หมดโปรหัวใจแล้วไง สุดท้ายช้ำคือเรา

เมาแต่เช้าฮอดค่ำ มันก็ยังลืมเขาบ่ได้
นี่บ่เขาว่าฮักหลาย เจ็บสิตายนำคน
มื้อนี้มั่วหน้าฮ้าน เมาเพื่อลืมเธอจนว่าหลงส่น
ขอมือคนที่โดนทิ้งมา โฮ๊ะ โอ ละ น้อ..

ขอมือคนโสดแน ขอมือคนแพ้ในคืนนี้
หากว่าเชื่อคำหมู่ตะกี้ เฮาสิบ่อต้องนอนปวดใจ
ขอบคุณหลายๆ เด้อเสี่ยว
ที่พาเฮาเที่ยวกอดคอฮ้องไห้
คืนนี้สิลืมเขาให้ได้ เจ็บบ่พอตาย
สิโสดตายเพิ่นว่าคนซา

( ดนตรี )

ถ้ามีคนปวดใจ ก็คงเป็นอ้ายคนนี้
อ้ายมันบ่มีหยังดี ถูกแล้วที่ทิ้งไป
คบซ้อนซ่อนคม จนหลงคารมนางมารร้าย
ดีแล้วที่ยังไม่ตาย เกือบจะไม่มีเงา

เมาแต่เช้าฮอดค่ำ มันก็ยังลืมเขาบ่ได้
นี่บ่เขาว่าฮักหลาย เจ็บสิตายนำคน
มื้อนี้มั่วหน้าฮ้าน เมาเพื่อลืมเธอจนว่าหลงส่น
ขอมือคนที่โดนทิ้งมา โฮ๊ะ โอ ละ น้อ..

ขอมือคนโสดแน ขอมือคนแพ้ในคืนนี้
หากว่าเชื่อคำหมู่ตะกี้ เฮาสิบ่อต้องนอนปวดใจ
ขอบคุณหลายๆ เด้อเสี่ยว
ที่พาเฮาเที่ยวกอดคอฮ้องไห้
คืนนี้สิลืมเขาให้ได้ เจ็บบ่พอตาย

ขอมือคนโสดแน ขอมือคนแพ้ในคืนนี้
หากว่าเชื่อคำหมู่ตะกี้ เฮาสิบ่อต้องนอนปวดใจ
ขอบคุณหลายๆ เด้อเสี่ยว
ที่พาเฮาเที่ยวกอดคอฮ้องไห้
คืนนี้สิลืมเขาให้ได้ เจ็บบ่พอตาย
สิโสดตายเพิ่นว่าคนซา

( ดนตรี )

ขอมือคนโสดแน..

( ดนตรี )

( คนโสด อยู่ไส ขอมือแนเร็ว )
( คนโสด คนโสด ขอเสียงดัง ๆ แนเร็ว )

มิวสิควิดีโอ คบซ้อนซ่อนคม ลำเพลิน วงศกร, แซ็ค ชุมแพ

เพลง คบซ้อนซ่อนคม
ศิลปิน : ลำเพลิน วงศกร, แซ็ค ชุมแพ

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 4 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา