คอร์ดเพลง แค่เธอที่ต้องการ – PREM

  
Text   

INTRO | A E/G# | F#m E | D C#m | Bm E |

A 
ทุกเมฆฝนที่ผ่า
E/G# 
นมา
 
ทุกคืนที่ลมห
F#m 
นาวพัดโชยผ่านไ
E 
 
ยิ่งคิดถึงเ
D 
ธอทุกล
C#m 
มหาย
Bm 
ใจ
E 
A 
เหมือนว่าเข็มนา
E/G# 
ฬิกามันหยุดเคลื่อน
F#m 
ไหว
 
เมื่อเธอจากไ
E 
ป 
 
แต่ทั้งหัวใ
D 
จยังอ
C#m 
ยู่ที่เดิ
Bm 
E 


 
* ฉันยั
D 
งคง 
 
ติดอยู่กับภา
C#m 
พเก่า
 
ภาพที่เ
D 
รา 
 
B7 
คยมีรักเคยผูก
E 
พัน


 
**  
A 
..กลับมาไ
E/G# 
ด้ไหมฉันยอมได้ทุ
F#m 
กอย่าง
 
Em 
อเพียงแค่พอได้มีท
D 
าง
 
ให้
C#m 
กลับมารัก
Bm 
กัน
E 
A 
..ในชีวิ
E/G# 
ตนี้แค่เธอที่ต้อ
F#m 
งการ
 
ให้รัก
Em 
ใครก็คงไม่มีท
D 
าง
 
ที่
C#m 
ว่างในหั
Bm 
วใจ 
 
มีไ
E 
ว้แค่ให้เธอ


INSTRU | A E/G# | F#m E | D C#m | Bm E |

A 
ทรมานสักเท่
E/G# 
าไร
 
คนอยู่ตร
F#m 
งนี้จะหันไปทางไ
E 
หน
 
ก็ยังเ
D 
ห็นเพียง
C#m 
เงาของเ
Bm 
ธอ
E 

( *, ** )

D 
..ขอแค่เ
Dm 
ธอ 
 
กลับมา
C#m 
เป็นคนเดิมได้ไหม
 
อย่างในวัน
F#7 
นั้นเหมือนเคย
 
อ้อน
Bm 
วอนเธอกลับมา
 
โปรดมั่
E 
นใจ จะรักเธอ ฉันสัญญา


INSTRU | A E/G# | F#m E | D C#m | Bm E |

( ** )


A 
..ไม่มีเธ
E/G# 
อแล้ว 
 
อยู่ในวั
F#m 
นนี้
E 
D 
C#m 
Bm 
 
มี
E 
ไว้แค่ให้เ
F 
ธอ
Dm 
A 

เนื้อเพลง
ทุกเมฆฝนที่ผ่านมา
ทุกคืนที่ลมหนาวพัดโชยผ่านไป
ยิ่งคิดถึงเธอทุกลมหายใจ
เหมือนว่าเข็มนาฬิกามันหยุดเคลื่อนไหว
เมื่อเธอจากไป แต่ทั้งหัวใจยังอยู่ที่เดิม


* ฉันยังคงติดอยู่กับภาพเก่า
ภาพที่เราเคยมีรักเคยผูกพัน


** กลับมาได้ไหมฉันยอมได้ทุกอย่าง
ขอเพียงแค่พอได้มีทาง
ให้กลับมารักกัน
ในชีวิตนี้แค่เธอที่ต้องการ
ให้รักใครก็คงไม่มีทาง
ที่ว่างในหัวใจ มีไว้แค่ให้เธอ


(ดนตรี)

ทรมานสักเท่าไร
คนอยู่ตรงนี้จะหันไปทางไหน
ก็ยังเห็นเพียงเงาของเธอ

( *, ** )

ขอแค่เธอ กลับมาเป็นคนเดิมได้ไหม
อย่างในวันนั้นเหมือนเคย
อ้อนวอนเธอกลับมา
โปรดมั่นใจ จะรักเธอ ฉันสัญญา


(ดนตรี)

( ** )


ไม่มีเธอแล้ว อยู่ในวันนี้
มีไว้แค่ให้เธอ
คำร้อง : PREM & โอ๊บ เอก ยักษ์
ทำนอง : เจ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เรียบเรียง : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ & PREM
ดาวน์โหลดเพลงนี้ได้ที่ *492 222 169
PREM - แค่เธอที่ต้องการ - คอร์ด เนื้อเพลง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend