คอร์ดเพลง จุกคักบักโควิด – แพรวพราว แสงทอง

  
Text   

คอร์ดเพลง : จุกคักบักโควิด แพรวพราว แสงทอง

คอร์ดเพลง จุกคักบักโควิด - แพรวพราว แสงทอง

เพลง :

ศิลปิน : แพรวพราว แสงทอง

เนื้อร้อง/ทำนอง : อ.ตั้ม นครินทร์

คอร์ดทั้งหมด : Am,G,Em,Dm,C,F


INTRO | Am G | Am | Em |
INTRO | Dm | Em | C Em | Am | Am |

 
โควิดระ
Am 
บาดบ้านเมืองพิน
G 
าศเศรษฐกิจบ่
C 
ดี
 
หมอลำตก
Am 
งานรายได้
Dm 
บ่มี 
 
ฟังข่าวทุก
G 
ทีแฮงจุ
Em 
กในใจ
 
ลูกน้องต
Am 
กงาน 
 
จั่กสิหันห
C 
น้าไปพึ่ง
Dm 
ผู้ใด๋
 
มาสร้าง
Am 
กุฏิเพื่อเปิดรา
Em 
ยได้ 
 
พอให้ลู
Dm 
กวงมีเงิน
Em 
สู้ต่อ

 
เป็นบุญ
Am 
ผู้ข้าที่แฟนบ่
G 
ลาป๋าถิ่มไป
C 
ไส
 
แฟนคลับยัง
Am 
คอยส่งกำลั
Dm 
งใจ 
 
บ่ห่างหนีไ
G 
กลพอได้ลื
Em 
มท้อ
 
ถ้าเมื่อฟ้า
Am 
สางยามโชคเข้าข้
C 
างอาชีพ
Dm 
ที่รอ
 
สวรรค์เป็
Am 
นใจพอได้
Em 
ลำต่อ 
 
ก็หวังแต่
G 
รอโควิดมันจ
C 
าง

 
ปานย่างต
Dm 
กส่าง 
 
แนมท
G 
างกะมืด
Am 
อีหลี
 
ไผแห
G 
น่ตระหนี่น้อง
F 
ที 
 
ซ่อยดึงเอา
G 
ไว้พอให้
Em 
มีหวัง
 
ทนกัดแข่ว
C 
สู้ 
 
ผู้ใด๋
Am 
สิฮู้ไผน้อรั
Dm 
บฟัง
 
อาชีพหม
Am 
อลำน้ำตามัน
Em 
หลั่ง 
 
บ่มีหนท
G 
างสิได้แ
C 
สดง

 
โควิดระ
Am 
บาดบ้านเมืองพิน
G 
าศเศรษฐกิจเริ่มถ
C 
อย
 
โรงงานสั่ง
Am 
ปิดเจ๊งหลายบ่
Dm 
ผ่อย
 
ร่วมอาชีพ
Am 
ข้อยผู้ใด๋
Em 
สิเห็น
 
บ่มีเงิน
Am 
เดือน 
 
ก็อดส่า
C 
สู้ดิ้นอยู่ให้
Dm 
เป็น
 
เบิ่งนักด
Am 
นตรีน้ำตากร
Em 
ะเด็น
 
หางเครื่องงดเ
G 
ต้น 
 
หนี้สินท่ว
C 
มตัว

INSTRU | Dm G | Am G | F G | Em |
INSTRU | C Am | Dm Am | Em G | Am |

 
เป็นบุญ
Am 
ผู้ข้าที่แฟนบ่
G 
ลาป๋าถิ่มไป
C 
ไส
 
แฟนคลับยัง
Am 
คอยส่งกำลั
Dm 
งใจ 
 
บ่ห่างหนีไ
G 
กลพอได้ลื
Em 
มท้อ
 
ถ้าเมื่อฟ้า
Am 
สางยามโชคเข้าข้
C 
างอาชีพ
Dm 
ที่รอ
 
สวรรค์เป็
Am 
นใจพอได้
Em 
ลำต่อ 
 
ก็หวังแต่
G 
รอโควิดมันจ
C 
าง

 
ปานย่างต
Dm 
กส่าง 
 
แนมท
G 
างกะมืด
Am 
อีหลี
 
ไผแห
G 
น่ตระหนี่น้อง
F 
ที 
 
ซ่อยดึงเอา
G 
ไว้พอให้
Em 
มีหวัง
 
ทนกัดแข่ว
C 
สู้ 
 
ผู้ใด๋
Am 
สิฮู้ไผน้อรั
Dm 
บฟัง
 
อาชีพหม
Am 
อลำน้ำตามัน
Em 
หลั่ง 
 
บ่มีหนท
G 
างสิได้แ
C 
สดง

 
โควิดระ
Am 
บาดบ้านเมืองพิน
G 
าศเศรษฐกิจเริ่มถ
C 
อย
 
โรงงานสั่ง
Am 
ปิดเจ๊งหลายบ่
Dm 
ผ่อย
 
ร่วมอาชีพ
Am 
ข้อยผู้ใด๋
Em 
สิเห็น
 
บ่มีเงิน
Am 
เดือน 
 
ก็อดส่า
C 
สู้ดิ้นอยู่ให้
Dm 
เป็น
 
เบิ่งนักด
Am 
นตรีน้ำตากร
Em 
ะเด็น
 
หางเครื่องงดเ
G 
ต้น 
 
หนี้สินท่ว
C 
มตัว

 
บ่มีเงิ
Am 
นเดือนก็อดส่า
C 
สู้ดิ้นอยู่ให้
Dm 
เป็น
 
เบิ่งหลายอ
Am 
าชีพน้ำตากระ
Em 
เด็น
 
ทนความทุกข์เ
G 
ข็ญ.. 
 
หนี้สินท่วมตัว

OUTRO | Am C | Dm Am | Em G | Am | Am |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง จุกคักบักโควิด


โควิดระบาดบ้านเมืองพินาศเศรษฐกิจบ่ดี
หมอลำตกงานรายได้บ่มี ฟังข่าวทุกทีแฮงจุกในใจ
ลูกน้องตกงาน จั่กสิหันหน้าไปพึ่งผู้ใด๋
มาสร้างกุฏิเพื่อเปิดรายได้ พอให้ลูกวงมีเงินสู้ต่อ

เป็นบุญผู้ข้าที่แฟนบ่ลาป๋าถิ่มไปไส
แฟนคลับยังคอยส่งกำลังใจ บ่ห่างหนีไกลพอได้ลืมท้อ
ถ้าเมื่อฟ้าสางยามโชคเข้าข้างอาชีพที่รอ
สวรรค์เป็นใจพอได้ลำต่อ ก็หวังแต่รอโควิดมันจาง

ปานย่างตกส่าง แนมทางกะมืดอีหลี
ไผแหน่ตระหนี่น้องที ซ่อยดึงเอาไว้พอให้มีหวัง
ทนกัดแข่วสู้ ผู้ใด๋สิฮู้ไผน้อรับฟัง
อาชีพหมอลำน้ำตามันหลั่ง บ่มีหนทางสิได้แสดง

โควิดระบาดบ้านเมืองพินาศเศรษฐกิจเริ่มถอย
โรงงานสั่งปิดเจ๊งหลายบ่ผ่อย
ร่วมอาชีพข้อยผู้ใด๋สิเห็น
บ่มีเงินเดือน ก็อดส่าสู้ดิ้นอยู่ให้เป็น
เบิ่งนักดนตรีน้ำตากระเด็น
หางเครื่องงดเต้น หนี้สินท่วมตัว

( ดนตรี )

เป็นบุญผู้ข้าที่แฟนบ่ลาป๋าถิ่มไปไส
แฟนคลับยังคอยส่งกำลังใจ บ่ห่างหนีไกลพอได้ลืมท้อ
ถ้าเมื่อฟ้าสางยามโชคเข้าข้างอาชีพที่รอ
สวรรค์เป็นใจพอได้ลำต่อ ก็หวังแต่รอโควิดมันจาง

ปานย่างตกส่าง แนมทางกะมืดอีหลี
ไผแหน่ตระหนี่น้องที ซ่อยดึงเอาไว้พอให้มีหวัง
ทนกัดแข่วสู้ ผู้ใด๋สิฮู้ไผน้อรับฟัง
อาชีพหมอลำน้ำตามันหลั่ง บ่มีหนทางสิได้แสดง

โควิดระบาดบ้านเมืองพินาศเศรษฐกิจเริ่มถอย
โรงงานสั่งปิดเจ๊งหลายบ่ผ่อย
ร่วมอาชีพข้อยผู้ใด๋สิเห็น
บ่มีเงินเดือน ก็อดส่าสู้ดิ้นอยู่ให้เป็น
เบิ่งนักดนตรีน้ำตากระเด็น
หางเครื่องงดเต้น หนี้สินท่วมตัว

บ่มีเงินเดือนก็อดส่าสู้ดิ้นอยู่ให้เป็น
เบิ่งหลายอาชีพน้ำตากระเด็น
ทนความทุกข์เข็ญ.. หนี้สินท่วมตัว

มิวสิควิดีโอ จุกคักบักโควิด แพรวพราว แสงทอง

เพลง จุกคักบักโควิด
ศิลปิน : แพรวพราว แสงทอง
เรียบเรียง อ.วิทย์ เด็กบ้านนอก
ติดต่องานแสดง 089-4283640
081-3212344, 081-7111059
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend