คอร์ดเพลง ฮักแทนเขาได้บ่ ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ & แพรวพราว แสงทอง

  
Text   
คอร์ดเพลง ฮักแทนเขาได้บ่ ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ & แพรวพราว แสงทอง

คอร์ด :

ศิลปิน : ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ & แพรวพราว แสงทอง

เนื้อร้อง/ทำนอง : อ.ตั้ม นครินทร์

คอร์ดในเพลง : E,F#m,G#m,A,B,C#m


INTRO | C#m | B | A B | C#m |
INTRO | B G#m | C#m | F#m B | E |

 
เห็นน้องนั่งเ
C#m 
ศร้า
 
เบิ่งหน้าเห
B 
งาๆน้ำตาพั
E 
งหย่าว
 
เจ็บไสแนน้อผู้
F#m 
สาว
 
หรือว่าเ
B 
จ้าเจ็บหม่อง
C#m 
หัวใจ
 
เขาป๋ามา
E 
ติ๋ 
 
คนที่
C#m 
ฮักไปลี้อ
F#m 
ยู่ไส
 
อ้ายเห็นแล้วอยากถามไ
B 
ถ่
 
ถ้าบ่รังเกียจ
G#m 
อ้ายผู้บ่าว
C#m 
มอซอ

 
เขาถิ่มน้อ
C#m 
งไป 
 
เฮ็ดจั่งใ
B 
ด๋กะบ่
E 
คืนต่าว
 
คนเคย
C#m 
ฮักเขาบ่
F#m 
คือเก่า
 
ถิ่มให้น้อ
B 
งเศร้าหาทา
C#m 
งไปต่อ
 
เจ็บใจอี
E 
หลี 
 
คนฮักมีใ
C#m 
หม่ถิ่มน้อง
F#m 
ลงคอ
 
อุตส่าวาดฝันวัน
B 
รอ 
 
แต่สุด
G#m 
ท้าย
 
ฮักพ้อ
C#m 
ทางตัน

 
ถ้าเขาบ่
B 
ฮัก 
 
อ้าย
G#m 
ฮักแทนเขา
C#m 
ได้บ่
 
อ้ายขอเป็นที่
F#m 
คิดต่อ
 
เป็นหม่องลี้
F#/A# 
ภัยจากชาย
G#m 
คนนั้น
 
ถ้าเขาบ่
B 
ฮัก 
 
อ้า
G#m 
ยฮักแทนเขา
C#m 
ได้บ่
 
ความเจ็บที่เขาเค
F#m 
ยก่อ
 
อ้ายสิเป็น
F#/A# 
คนเขี่ยออกจา
C#m 
กฝัน
 
ถ้าเขาหัก
E 
อก 
 
สิขอดาม
C#m 
อกที่หักตร
F#m 
งนั้น
 
ถ้าเจ้าบ่รังเกียจ
G#m 
กัน
 
อ้ายเป็นแฟนใ
C#7 
หม่ให้เจ้าไ
G#m 
ด้บ่

 
ขอเว
C#m 
ลาใจ 
 
หากมื้อใ
B 
ด๋ที่น้องลื
E 
มเขา
 
สิเปิดโอ
C#m 
กาสให้อ้ายเคีย
F#m 
งเงา
 
มาเป็นแฟนใ
B 
หม่ลืมคน
C#m 
ที่รอ
 
บ่โดนดอกห
E 
นา
 
น้องกะหวัง
C#m 
ว่าใจคง
F#m 
แข็งพอ
 
ถ้าอ้ายสิรับช่วง
B 
ต่อ
 
ก็อย่า
G#m 
ตั๋วใจของน้อ
C#m 
งอีกเด้อ

INSTRU | B G#m | C#m | F#m F#7 | G#m |
INSTRU | E C#m | F#m C#m | F#m B | E |

 
ถ้าเขาบ่
B 
ฮัก 
 
อ้าย
G#m 
ฮักแทนเขา
C#m 
ได้บ่
 
อ้ายขอเป็นที่
F#m 
คิดต่อ
 
เป็นหม่องลี้
F#/A# 
ภัยจากชาย
G#m 
คนนั้น
 
ถ้าเขาบ่
B 
ฮัก 
 
อ้า
G#m 
ยฮักแทนเขา
C#m 
ได้บ่
 
ความเจ็บที่เขาเค
F#m 
ยก่อ
 
อ้ายสิเป็น
F#/A# 
คนเขี่ยออกจา
C#m 
กฝัน
 
ถ้าเขาหัก
E 
อก 
 
สิขอดาม
C#m 
อกที่หักตร
F#m 
งนั้น
 
ถ้าเจ้าบ่รังเกียจ
G#m 
กัน
 
อ้ายเป็นแฟนใ
C#7 
หม่ให้เจ้าไ
G#m 
ด้บ่

 
ขอเว
C#m 
ลาใจ 
 
หากมื้อใ
B 
ด๋ที่น้องลื
E 
มเขา
 
สิเปิดโอ
C#m 
กาสให้อ้ายเคีย
F#m 
งเงา
 
มาเป็นแฟนใ
B 
หม่ลืมคน
C#m 
ที่รอ
 
บ่โดนดอกห
E 
นา
 
น้องกะหวัง
C#m 
ว่าใจคง
F#m 
แข็งพอ
 
ถ้าอ้ายสิรับช่วง
B 
ต่อ
 
ก็อย่า
G#m 
ตั๋วใจของน้อ
C#m 
งอีกเด้อ

 
อ้ายพร้อมสิรับช่วง
B 
ต่อ
 
สิกอด
G#m 
หัวใจของน้องอีกเด้อ..

OUTRO | A B | E | E |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฮักแทนเขาได้บ่


เห็นน้องนั่งเศร้า เบิ่งหน้าเหงาๆน้ำตาพังหย่าว
เจ็บไสแนน้อผู้สาว หรือว่าเจ้าเจ็บหม่องหัวใจ
เขาป๋ามาติ๋ คนที่ฮักไปลี้อยู่ไส
อ้ายเห็นแล้วอยากถามไถ่
ถ้าบ่รังเกียจอ้ายผู้บ่าวมอซอ

เขาถิ่มน้องไป เฮ็ดจั่งใด๋กะบ่คืนต่าว
คนเคยฮักเขาบ่คือเก่า ถิ่มให้น้องเศร้าหาทางไปต่อ
เจ็บใจอีหลี คนฮักมีใหม่ถิ่มน้องลงคอ
อุตส่าห์วาดฝันวันรอ แต่สุดท้ายฮักพ้อทางตัน

ถ้าเขาบ่ฮัก อ้ายฮักแทนเขาได้บ่
อ้ายขอเป็นที่คิดต่อ เป็นหม่องลี้ภัยจากชายคนนั้น
ถ้าเขาบ่ฮัก อ้ายฮักแทนเขาได้บ่
ความเจ็บที่เขาเคยก่อ อ้ายสิเป็นคนเขี่ยออกจากฝัน
ถ้าเขาหักอก สิขอดามอกที่หักตรงนั้น
ถ้าเจ้าบ่รังเกียจกันอ้ายเป็นแฟนใหม่ให้เจ้าได้บ่

ขอเวลาใจ หากมื้อใด๋ที่น้องลืมเขา
สิเปิดโอกาสให้อ้ายเคียงเงา มาเป็นแฟนใหม่ลืมคนที่รอ
บ่โดนดอกหนา น้องกะหวังว่าใจคงแข็งพอ
ถ้าอ้ายสิรับช่วงต่อ ก็อย่าตั๋วใจของน้องอีกเด้อ

( ดนตรี )

ถ้าเขาบ่ฮัก อ้ายฮักแทนเขาได้บ่
อ้ายขอเป็นที่คิดต่อ เป็นหม่องลี้ภัยจากชายคนนั้น
ถ้าเขาบ่ฮัก อ้ายฮักแทนเขาได้บ่
ความเจ็บที่เขาเคยก่อ อ้ายสิเป็นคนเขี่ยออกจากฝัน
ถ้าเขาหักอก สิขอดามอกที่หักตรงนั้น
ถ้าเจ้าบ่รังเกียจกันอ้ายเป็นแฟนใหม่ให้เจ้าได้บ่

ขอเวลาใจ หากมื้อใด๋ที่น้องลืมเขา
สิเปิดโอกาสให้อ้ายเคียงเงา มาเป็นแฟนใหม่ลืมคนที่รอ
บ่โดนดอกหนา น้องกะหวังว่าใจคงแข็งพอ
ถ้าอ้ายสิรับช่วงต่อ ก็อย่าตั๋วใจของน้องอีกเด้อ

อ้ายพร้อมสิรับช่วงต่อ สิกอดหัวใจของน้องอีกเด้อ

มิวสิควิดีโอ ฮักแทนเขาได้บ่ ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ & แพรวพราว แสงทอง

เพลง : ฮักแทนเขาได้บ่
ศิลปิน : ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ & แพรวพราว แสงทอง
เรียบเรียง : คมสัน พิมพ์แพทย์
ติดต่องานแสดง : 089-4283640, 081-3212344
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend