หน้าแรก » แอม ศรนรินทร์ » คอร์ดเพลง มูฟออนบ่ได้ – แอม ศรนรินทร์

คอร์ดเพลง มูฟออนบ่ได้ – แอม ศรนรินทร์

คอร์ดเพลง : มูฟออนบ่ได้ แอม ศรนรินทร์

คอร์ดเพลง มูฟออนบ่ได้ - แอม ศรนรินทร์

ศิลปิน : แอม ศรนรินทร์

เนื้อร้อง/ทำนอง : แอม ศรนรินทร์

คอร์ดทั้งหมด : Am,C,Dm,Em,F,G


INTRO | Am | G | F | C Em |
INTRO | Am | G | F G | Am | Am |

Am 
น้ำ..ตา
ตก
 
ย้อ
ยปก 
 
ใส่โจกเหล้
าขาว
Am 
คิด..ฮอ
ดผู้สาว 
 
คึดฮอดเรื่องร
าว
 
ที่
มันยังฝังในห
Am 
ลืบหัวใจ

 
เป็นห
Dm 
ยังน้อเฮาคือจั่งบ่ลืมจั
Am 
กเถื่อ
 
เมาซำ
Dm 
ใด๋ก็ยังบ่เฮ็ดให้เบื่อ 
 
สิคิ
Am 
ดฮอด
 
หลับตา
Dm 
นอนภาพเจ้ายังนำมาหลอก
 
มาหลอนใ
Am 
นฝันตลอด
 
อยากเซ
าคึดฮอด 
 
ก็บ่ฮู้สิเฮ็
ดจั่งใด๋
 
ให้ใจมันลืมบ่อยากเจ็บตื่ม ไปกว่านี้
 

 
มูฟออนบ่
ได้ 
 
กะมูฟ
ไห้ท่อนั้
Am 
นตั้ว
 
ยอมถืกคนด่าว่า
ซั่ว
 
ที่ต้องคอย
ปัวหัวใจอ
ยู่บ่เซา 
 
 
C7 
 
ยัง
ลืมบ่ได้จน
หมู่เขาซา
 
ต้องถื
Em 
กมองว่าเป็นหมาหั
Am 
วเน่า
 
ฮู้
อยู่ว่าเจ็บที่ยัง
คึดฮอดเขา
 
สิเ
ป็นสิตายก็ต้องท
นเอา
 
ย้อนว่าเฮาเซาฮักบ่
ได้

 
อยากสิ
Am 
ลืมก็แฮงจำ
 
บ่อยากสิ
จำก็แฮงเจ็บ
 
ลง
ลึกเข้าไปในหัว
ใจ
 
ต้องเป็นจั่
Am 
งซี่อีกโดนส่ำใด๋
 
หรือสิให้เ
ฮาต้องขาดใจต
าย
 
ไป
สา 
 
มันจั่งสิเซาคึดฮอด
 

INSTRU | Am | G | F | C |
INSTRU | Am | G | F G | Am |

 
เป็นห
Dm 
ยังน้อเฮาคือจั่งบ่ลืมจั
Am 
กเถื่อ
 
เมาซำ
Dm 
ใด๋ก็ยังบ่เฮ็ดให้เบื่อ 
 
สิคิ
Am 
ดฮอด
 
หลับตา
Dm 
นอนภาพเจ้ายังนำมาหลอก
 
มาหลอนใ
Am 
นฝันตลอด
 
อยากเซ
าคึดฮอด 
 
ก็บ่ฮู้สิเฮ็
ดจั่งใด๋
 
ให้ใจมันลืมบ่อยากเจ็บตื่ม ฮือ..
 

 
มูฟออนบ่
ได้ 
 
กะมูฟ
ไห้ท่อนั้
Am 
นตั้ว
 
ยอมถืกคนด่าว่า
ซั่ว
 
ที่ต้องคอย
ปัวหัวใจอ
ยู่บ่เซา 
 
 
C7 
 
ยัง
ลืมบ่ได้จน
หมู่เขาซา
 
ต้องถื
Em 
กมองว่าเป็นหมาหั
Am 
วเน่า
 
ฮู้
อยู่ว่าเจ็บที่ยัง
คึดฮอดเขา
 
สิเ
ป็นสิตายก็ต้องท
นเอา
 
ย้อนว่าเฮาเซาฮักบ่
ได้

OUTRO | Am | F | Am | F | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง มูฟออนบ่ได้


น้ำ..ตาตก
ย้อยปก ใส่โจกเหล้าขาว
คิด..ฮอดผู้สาว คึดฮอดเรื่องราว
ที่มันยังฝังในหลืบหัวใจ

เป็นหยังน้อเฮาคือจั่งบ่ลืมจักเถื่อ
เมาซำใด๋ก็ยังบ่เฮ็ดให้เบื่อ สิคิดฮอด
หลับตานอนภาพเจ้ายังนำมาหลอก
มาหลอนในฝันตลอด
อยากเซาคึดฮอด ก็บ่ฮู้สิเฮ็ดจั่งใด๋
ให้ใจมันลืมบ่อยากเจ็บตื่ม ไปกว่านี้

มูฟออนบ่ได้ กะมูฟไห้ท่อนั้นตั้ว
ยอมถืกคนด่าว่าซั่ว
ที่ต้องคอยปัวหัวใจอยู่บ่เซา
ยังลืมบ่ได้จนหมู่เขาซา
ต้องถืกมองว่าเป็นหมาหัวเน่า
ฮู้อยู่ว่าเจ็บที่ยังคึดฮอดเขา
สิเป็นสิตายก็ต้องทนเอา
ย้อนว่าเฮาเซาฮักบ่ได้

อยากสิลืมก็แฮงจำ
บ่อยากสิจำก็แฮงเจ็บ
ลงลึกเข้าไปในหัวใจ
ต้องเป็นจั่งซี่อีกโดนส่ำใด๋
หรือสิให้เฮาต้องขาดใจตาย
ไปสา มันจั่งสิเซาคึดฮอด

( ดนตรี )

เป็นหยังน้อเฮาคือจั่งบ่ลืมจักเถื่อ
เมาซำใด๋ก็ยังบ่เฮ็ดให้เบื่อ สิคิดฮอด
หลับตานอนภาพเจ้ายังนำมาหลอก
มาหลอนในฝันตลอด
อยากเซาคึดฮอด ก็บ่ฮู้สิเฮ็ดจั่งใด๋
ให้ใจมันลืมบ่อยากเจ็บตื่ม ฮือ..

มูฟออนบ่ได้ กะมูฟไห้ท่อนั้นตั้ว
ยอมถืกคนด่าว่าซั่ว
ที่ต้องคอยปัวหัวใจอยู่บ่เซา
ยังลืมบ่ได้จนหมู่เขาซา
ต้องถืกมองว่าเป็นหมาหัวเน่า
ฮู้อยู่ว่าเจ็บที่ยังคึดฮอดเขา
สิเป็นสิตายก็ต้องทนเอา
ย้อนว่าเฮาเซาฮักบ่ได้

มิวสิควิดีโอเพลง มูฟออนบ่ได้ แอม ศรนรินทร์

เพลง มูฟออนบ่ได้
ศิลปิน แอม ศรนรินทร์
เรียบเรียง : วุฒิ ผาศิลป์
ติดต่องาน : 092-5316331 : 0972288095

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา