หน้าแรก » PHAMEK » คอร์ดเพลง เสี้ยวนาที – PHAMEK

คอร์ดเพลง เสี้ยวนาที – PHAMEK

คอร์ดเพลง : เสี้ยวนาที PHAMEK

คอร์ดเพลง เสี้ยวนาที - PHAMEK

ศิลปิน : PHAMEK

เนื้อร้อง : PHAMEK

คอร์ดทั้งหมด : Am,C,Dm7,Em,F,G


Tune to Eb
INTRO | C | Am | F Em | Dm7 G | ( 2 Times )

 
เพียงแค่เ
สี้ยวนาทีที่เจอะเจอ
 
ทำ
Am 
ใจฉันเคลิ้มไปกับเธอ
 
เป็นส
ายตาที่ไม่
Em 
อาจเผลอ
 
ไปมอ
Dm7 
งผู้ใด 
 
 
 
เพียงแค่เ
สี้ยวนาทีที่สบตา
 
เป็น
Am 
ช่วงเวลาที่ตรึงตราหั
วใจ 
 
 
Em 
 
ให้
Dm7 
ใจมันหลงมัน
รักแค่เพียงแต่เธอ

  แต่แล้วเรื่องราวก็จบ
Am 
  เหมือนฉันเป็นตัวตลก
 
  ได้แค่
ทำให้เธอยิ้ม 
 
แค่
Em 
ทำให้หัวเราะ
Dm7 
  แต่ว่ายังไม่
พอหัวใจเธอ

 
ก็รู้ว่า
ผิดแต่พยายามจะทำให้ถูก
 
เพราะรักคือเหตุผลเ
Am 
ดียวที่ในวันนี้ตัวฉันยังอยู่
 
ไหนบอกว่ารักกันม
าก 
 
ไหนบอกว่ารักเป็
Em 
นบ้า
 
รักคงลึกซึ้งม
Dm7 
ากๆ 
 
มันกัดกินหัวใจ
 
จนไม่อาจจะห้
าม 
 
แต่ยากให้ฟังกันบ้าง

 
เพียงแค่อยากจะก
อด
 
แค่อยากจะบอกแต่ไม่อาจเดินข้ามเส้น
 
 
เหมือนเธอแค่เข้ามา
Am 
ปลอบ
 
แล้วเธอก็หลอกเอาใจไปขว้างเล่น
 
 
สัญญาเป็นฝั่งเป็น
ฝา
 
แล้วที่ผ่านมาเห็นฉันเป็น
Em 
ใครกัน
 
แค่คำว่ารักคำ
Dm7 
เดียว
 
มันก็ติดที่ปากแต่ไม่อยากให้ใค
รฟัง

 
เพียงแค่เ
สี้ยวนาทีที่เจอะเจอ
 
ทำ
Am 
ใจฉันเคลิ้มไปกับเธอ
 
เป็นส
ายตาที่ไม่
Em 
อาจเผลอ
 
ไปมอ
Dm7 
งผู้ใด 
 
 
 
เพียงแค่เ
สี้ยวนาทีที่สบตา
 
เป็น
Am 
ช่วงเวลาที่ตรึงตราหั
วใจ 
 
 
Em 
 
ให้
Dm7 
ใจมันหลงมัน
รักแค่เพียงแต่เธอ

 
ฉันแค่อยากจะ
จูบในวันที่ท้อ
 
อยากกอดในวันที่ร้อง
 
 
สัญ
Am 
ญาจะมีเพียงเธอแม้ไม่ได้เจอะเจอในวันที่ง้อ
 
สมองมัน
สั่งให้พอพอ 
 
แต่ใจกลับ
Em 
บอกให้รอให้รอ
 
ใครๆก็บอ
Dm7 
กให้ยอมๆ 
 
นาฬิกายังบ
อกให้นอนๆ

 
อยู่กับน้ำ
ตาที่มันไหลรินยังคงไม่ชินการจากลา
 
ที่
Am 
ผมมันแย่ก็จริงเธอคงไม่อินกับกัญชา
 
เป็นเหมือนห
มาที่เธอให้เฝ้า
 
เหมือนปร
Em 
ะตูที่เธอไม่เข้า
 
ถ้าลองเป็น
Dm7 
เธอข้างในใจคงเศร้า
 
นี่ชีวิตจ
ริงไม่ใช่ในวงเหล้า

 
แล้วเธอก็บอ
กอีก 
 
ดูดมันเข้าไปเอาให้ปอดฉีก
 
พูดแล้วให้ฟังไม่ใช่
Am 
ทำอีก
 
เจ็บเป็นประจำเลยต้องวางบีท กูก็ทำผิด
 
 
บุ
หรี่กูหักไปห้าซอง 
 
กัญ
Em 
ชาไม่ดูดกูเข้านอน
 
คิด
Dm7 
ถึงสายตาที่เฝ้ามอง
 
ไม่มีอะ
ไรระบายได้เท่ากลอน

 
เพียงแค่เ
สี้ยวนาทีที่เจอะเจอ
 
ทำ
Am 
ใจฉันเคลิ้มไปกับเธอ
 
เป็นส
ายตาที่ไม่
Em 
อาจเผลอ
 
ไปมอ
Dm7 
งผู้ใด 
 
 
 
เพียงแค่เ
สี้ยวนาทีที่สบตา
 
เป็น
Am 
ช่วงเวลาที่ตรึงตราหั
วใจ 
 
 
Em 
 
ให้
Dm7 
ใจมันหลงมัน
รักแค่เพียงแต่เธอ

 
เพียงแค่เ
สี้ยวนาทีที่เจอะเจอ
 
ทำ
Am 
ใจฉันเคลิ้มไปกับเธอ
 
เป็นส
ายตาที่ไม่
Em 
อาจเผลอ
 
ไปมอ
Dm7 
งผู้ใด 
 
 
 
เพียงแค่เ
สี้ยวนาทีที่สบตา
 
เป็น
Am 
ช่วงเวลาที่ตรึงตราหั
วใจ 
 
 
Em 
 
ให้
Dm7 
ใจมันหลงมัน
รักแค่เพียงแต่เธอ

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เสี้ยวนาที


เพียงแค่เสี้ยวนาทีที่เจอะเจอ
ทำใจฉันเคลิ้มไปกับเธอ
เป็นสายตาที่ไม่อาจเผลอไปมองผู้ใด
เพียงแค่เสี้ยวนาทีที่สบตา
เป็นช่วงเวลาที่ตรึงตราหัวใจ
ให้ใจมันหลงมันรักแค่เพียงแต่เธอ

Verse
แต่แล้วเรื่องราวก็จบ
เหมือนฉันเป็นตัวตลก
ได้แค่ทำให้เธอยิ้ม แค่ทำให้หัวเราะ
แต่ว่ายังไม่พอหัวใจเธอ

Rap
ก็รู้ว่าผิดแต่พยายามจะทำให้ถูก
เพราะรักคือเหตุผลเดียวที่ในวันนี้ตัวฉันยังอยู่
ไหนบอกว่ารักกันมาก ไหนบอกว่ารักเป็นบ้า
รักคงลึกซึ้งมากๆมันกัดกินหัวใจจนไม่อาจจะห้าม
แต่ยากให้ฟังกันบ้าง

เพียงแค่อยากจะกอดแค่อยากจะบอกแต่ไม่อาจเดินข้ามเส้น
เหมือนเธอแค่เข้ามาปลอบแล้วเธอก็หลอกเอาใจไปขว้างเล่น
สัญญาเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วที่ผ่านมาเห็นฉันเป็นใครกัน
แค่คำว่ารักคำเดียว
มันก็ติดที่ปากแต่ไม่อยากให้ใครฟัง

Hook(1round)

Verse
ฉันแค่อยากจะจูบในวันที่ท้อ
อยากกอดในวันที่ร้อง
สัญญาจะมีเพียงเธอแม้ไม่ได้เจอะเจอในวันที่ง้อ
สมองมันสั่งให้พอพอ
แต่ใจกลับบอกให้รอให้รอ
ใครๆก็บอกให้ยอมๆ
นาฬิกายังบอกให้นอนๆ

อยู่กับน้ำตาที่มันไหลรินยังคงไม่ชินการจากลา
ที่ผมมันแย่ก็จริงเธอคงไม่อินกับกัญชา
เป็นเหมือนหมาที่เธอให้เฝ้าเหมือนประตูที่เธอไม่เข้า
ถ้าลองเป็นเธอข้างในใจคงเศร้า นี่ชีวิตจริงไม่ใช่ในวงเหล้า
แล้วเธอก็บอกอีก
ดูดมันเข้าไปเอาให้ปอดฉีก
พูดแล้วให้ฟังไม่ใช่ทำอีก
เจ็บเป็นประจำเลยต้องวางบีท
กูก็ทำผิด

บุหรี่กูหักไปห้าซอง
กัญชาไม่ดูดกูเข้านอน
คิดถึงสายตาที่เฝ้ามอง
ไม่มีอะไรระบายได้เท่ากลอน

Hook*

มิวสิควิดีโอเพลง เสี้ยวนาที PHAMEK

เพลง เสี้ยวนาที
ศิลปิน PHAMEK
BEAT PROD. BY PATWAN PP
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :