คอร์ดเพลง เด็กพี่ – ศาล สานศิลป์

  
Text   

คอร์ดเพลง : เด็กพี่ ศาล สานศิลป์

คอร์ดเพลง เด็กพี่ - ศาล สานศิลป์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ศาล สานศิลป์ : เด็กพี่


INTRO | A | C#m | F#m | F#m |
INTRO | A | C#m | F#m | F#m |
INTRO | D | C#m | Bm | A |
INTRO | D | C#m | Bm | E |

A 
อยู่คนเดียวมาตั้ง
C#m 
นาน
 
ก็ยังไม่เคยต้อง
F#m 
การ
 
ใครมากเท่าเธอขนาดนี้
 
 
A 
ว๊บแค่มอง มอง ไปสอ
C#m 
งที
 
คนอะไรสะดุ
F#m 
ดตา
 
โอ้ยเป็นบ้า ทำไมชั่งน่ารัก
 

 
ไม่ใช่ว่าห
D 
นักดีกรี 
 
หรือแ
E 
พ้แสงไฟ
C#m 
คืนที่จิตใจมันเ
F#m 
หงาเกินทน
Bm 
คนก็มากมาย 
 
แต่ทำ
D 
ไมกลับมองแค่เ
E 
ธอ

 
โค
A 
ตรโดนใจถึงขั้น
C#m 
เพ้อ
 
อะไร อะไรก็
F#m 
เธอ 
 
จะเป็นบ้าทรงตัวไม่อยู่แล้ว
 
ไม่ม
A 
าก ไม่น้อย แปลว่า
C#m 
แนว
 
อ่ะแนวนี้ถู
F#m 
กใจ 
 
มันปังไม่ไหวทำไงไม่ให้รัก

 
คงต้องอก
D 
หัก 
 
ถ้าคนข้
E 
างๆ 
 
เป็นแฟนเธอ
C#m 
ฟ้าส่งมาให้เจอ 
 
แค่
F#m 
ให้เลยไป
Bm 
คิดนิดนึงก็ผิด 
 
 
D 
รู้ก็ยังจะคิ
E 
ดมันห้ามใ
A 
จไม่ได้

 
มาเป็นเด็กพี่ดีไ
D 
หม
 
ก็เอาหัว
E 
ใจส่งให้เธอไปหมด
C#m 
แล้ว.. 
 
 
F#m 
 
ทางนี้อ่ะฟรีไม่
Bm 
แมน 
 
ทางนั้นถ้าแฟนไ
E 
ม่มี
 
ก็ยกแก้วขึ้น
A 
มาสักหน่อย
 
ถ้าได้เป็นแฟนจะ
D 
รัก 
 
หัวปรักหัวป
E 
รำ
 
ก็ไม่เคย
C#m 
ทำกับใครบ่
F#m 
อยๆ
Bm 
รักแค่เพียงแรกเจอ
 
E 
ธอนี่มันน่าสอยมาดูแ
A 
ลจริงๆ 
 
 
E 

INSTRU | A | C#m | F#m | F#m |
INSTRU | A | C#m | F#m | F#m |
INSTRU | D | E | C#m | F#m |
INSTRU | Bm | D | E | E |

 
โค
A 
ตรโดนใจถึงขั้น
C#m 
เพ้อ
 
อะไร อะไรก็
F#m 
เธอ 
 
จะเป็นบ้าทรงตัวไม่อยู่แล้ว
 
ไม่ม
A 
าก ไม่น้อย แปลว่า
C#m 
แนว
 
อ่ะแนวนี้ถู
F#m 
กใจ 
 
มันปังไม่ไหวทำไงไม่ให้รัก

 
คงต้องอก
D 
หัก 
 
ถ้าคนข้
E 
างๆ 
 
เป็นแฟนเธอ
C#m 
ฟ้าส่งมาให้เจอ 
 
แค่
F#m 
ให้เลยไป
Bm 
คิดนิดนึงก็ผิด 
 
 
D 
รู้ก็ยังจะคิ
E 
ดมันห้ามใ
A 
จไม่ได้

 
มาเป็นเด็กพี่ดีไ
D 
หม
 
ก็เอาหัว
E 
ใจส่งให้เธอไปหมด
C#m 
แล้ว.. 
 
 
F#m 
 
ทางนี้อ่ะฟรีไม่
Bm 
แมน 
 
ทางนั้นถ้าแฟนไ
E 
ม่มี
 
ก็ยกแก้วขึ้น
A 
มาสักหน่อย
 
ถ้าได้เป็นแฟนจะ
D 
รัก 
 
หัวปรักหัวป
E 
รำ
 
ก็ไม่เคย
C#m 
ทำกับใครบ่
F#m 
อยๆ
Bm 
รักแค่เพียงแรกเจอ
 
E 
ธอนี่มันน่าสอยมาดูแ
A 
ลจริงๆ

 
มาเป็นเด็กพี่ดีไ
D 
หม
 
ก็เอาหัว
E 
ใจส่งให้เธอไปหมด
C#m 
แล้ว.. 
 
 
F#m 
 
ทางนี้อ่ะฟรีไม่
Bm 
แมน 
 
ทางนั้นถ้าแฟนไ
E 
ม่มี
 
ก็ยกแก้วขึ้น
A 
มาสักหน่อย
 
ถ้าได้เป็นแฟนจะ
D 
รัก 
 
หัวปรักหัวป
E 
รำ
 
ก็ไม่เคย
C#m 
ทำกับใครบ่
F#m 
อยๆ
Bm 
รักแค่เพียงแรกเจอ
 
E 
ธอนี่มันน่าสอยมาดูแ
A 
ลจริงๆ

Bm 
รักแค่เพียงแรกเจอ
 
ถ้าเ
D 
ธอไม่ว่างคงหงอย.
E 
..
 
จะเมาให้ตายจริงๆ
 

OUTRO | D | C#m | Bm | A |
OUTRO | D | C#m | Bm | E | A |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เด็กพี่


อยู่คนเดียวมาตั้งนาน
ก็ยังไม่เคยต้องการ
ใครมากเท่าเธอขนาดนี้
แว๊บแค่มอง มอง ไปสองที
คนอะไรสะดุดตา
โอ้ยเป็นบ้า ทำไมชั่งน่ารัก

ไม่ใช่ว่าหนักดีกรี หรือแพ้แสงไฟ
คืนที่จิตใจมันเหงาเกินทน
คนก็มากมาย แต่ทำไมกลับมองแค่เธอ

โคตรโดนใจถึงขั้นเพ้อ
อะไร อะไรก็เธอ จะเป็นบ้าทรงตัวไม่อยู่แล้ว
ไม่มาก ไม่น้อย แปลว่าแนว
อ่ะแนวนี้ถูกใจ มันปังไม่ไหวทำไงไม่ให้รัก

คงต้องอกหัก ถ้าคนข้างๆ เป็นแฟนเธอ
ฟ้าส่งมาให้เจอ แค่ให้เลยไป
คิดนิดนึงก็ผิด รู้ก็ยังจะคิดมันห้ามใจไม่ได้

มาเป็นเด็กพี่ดีไหม
ก็เอาหัวใจส่งให้เธอไปหมดแล้ว..
ทางนี้อ่ะฟรีไม่แมน ทางนั้นถ้าแฟนไม่มี
ก็ยกแก้วขึ้นมาสักหน่อย
ถ้าได้เป็นแฟนจะรัก หัวปรักหัวปรำ
ก็ไม่เคยทำกับใครบ่อยๆ
รักแค่เพียงแรกเจอ
เธอนี่มันน่าสอยมาดูแลจริงๆ

( ดนตรี )

โคตรโดนใจถึงขั้นเพ้อ
อะไร อะไรก็เธอ จะเป็นบ้าทรงตัวไม่อยู่แล้ว
ไม่มาก ไม่น้อย แปลว่าแนว
อ่ะแนวนี้ถูกใจ มันปังไม่ไหวทำไงไม่ให้รัก

คงต้องอกหัก ถ้าคนข้างๆ เป็นแฟนเธอ
ฟ้าส่งมาให้เจอ แค่ให้เลยไป
คิดนิดนึงก็ผิด รู้ก็ยังจะคิดมันห้ามใจไม่ได้

มาเป็นเด็กพี่ดีไหม
ก็เอาหัวใจส่งให้เธอไปหมดแล้ว..
ทางนี้อ่ะฟรีไม่แมน ทางนั้นถ้าแฟนไม่มี
ก็ยกแก้วขึ้นมาสักหน่อย
ถ้าได้เป็นแฟนจะรัก หัวปรักหัวปรำ
ก็ไม่เคยทำกับใครบ่อยๆ
รักแค่เพียงแรกเจอ
เธอนี่มันน่าสอยมาดูแลจริงๆ

มาเป็นเด็กพี่ดีไหม
ก็เอาหัวใจส่งให้เธอไปหมดแล้ว..
ทางนี้อ่ะฟรีไม่แมน ทางนั้นถ้าแฟนไม่มี
ก็ยกแก้วขึ้นมาสักหน่อย
ถ้าได้เป็นแฟนจะรัก หัวปรักหัวปรำ
ก็ไม่เคยทำกับใครบ่อยๆ
รักแค่เพียงแรกเจอ
เธอนี่มันน่าสอยมาดูแลจริงๆ

รักแค่เพียงแรกเจอ
ถ้าเธอไม่ว่างคงหงอย…
จะเมาให้ตายจริงๆ

มิวสิควิดีโอ เด็กพี่ ศาล สานศิลป์

เพลง เด็กพี่ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ปรีชาปัดภัย
Arrange : ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
ติดต่องานแสดงศิลปิน โทร 0984426915
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend