คอร์ดเพลง ยิ้มเหงาๆ เศร้างามๆ – พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

  
Text   
คอร์ดเพลง ยิ้มเหงาๆ เศร้างามๆ

INTRO | G | Em | Am | G | ( 2 Times )
INTRO | D | G |

 
ยิ้มเห
G 
งาๆ 
 
เศร้าพอง
Em 
ามๆ
 
มีคนถ
Am 
ามว่าเธอคือใ
G 
คร
 
ทั้งทั้งโลกนี้ก้าวไกลแส
Em 
นไกล
 
เธอยังสดใ
Am 
สอยู่ในโล
G 
กเก่า

 
ยิ้มเห
G 
งาๆ 
 
ของคนง
Em 
ามๆ
 
คนที่แบก
Am 
หามโลกไว้ค
G 
รึ่งหนึ่ง
 
โลกวันนี้แม้งามเพียงค
Em 
รึ่ง
 
ก็ครึ่งของ
Am 
เธอที่สร้าง
G 
ที่ทำ

 
* เศร้าง
G 
ามๆ 
 
โปรดอย่าถามถึงความทรง
Am 
จำ
 
เรื่องความพลัดพ
D 
ราก 
 
จากค
Am 
นที่เธอร
G 
ัก


 
** ยิ้มเห
G 
งาๆ 
 
เศร้าพอง
Em 
ามๆ
 
คือนิ
Am 
ยามของความทุ
G 
กข์ยาก
 
ถ้าครึ่งโลกร้ายที่ฉันถ
Em 
างถาก
 
เป็นครึ่งโลก
Am 
สวย 
 
ขอมอบใ
G 
ห้เธอ

INSTRU | G | Em | Am | G | ( 4 Times )
INSTRU | D | G |

( * , ** )

OUTRO | G | Em | Am | G | ( 2 Times )
OUTRO | D | G |

เนื้อเพลง
ยิ้มเหงาๆ เศร้าพองามๆ
มีคนถามว่าเธอคือใคร
ทั้งทั้งโลกนี้ก้าวไกลแสนไกล
เธอยังสดใสอยู่ในโลกเก่า
ยิ้มเหงาๆ ของคนงามๆ
คนที่แบกหามโลกไว้ครึ่งหนึ่ง
โลกวันนี้แม้งามเพียงครึ่ง
ก็ครึ่งของเธอที่สร้างที่ทำ

* เศร้างามๆ โปรดอย่าถามถึงความทรงจำ
เรื่องความพลัดพราก จากคนที่เธอรัก

** ยิ้มเหงาๆ เศร้าพองามๆ
คือนิยามของความทุกข์ยาก
ถ้าครึ่งโลกร้ายที่ฉันถางถาก
เป็นครึ่งโลกสวย ขอมอบให้เธอ

(ดนตรี)

(ซ้ำ * , **)

(ดนตรี)
พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend