คอร์ดเพลง ความรู้ ความจริง – Boy Imagine’s

  
Text   

คอร์ดเพลง : ความรู้ ความจริง Boy Imagine’s

คอร์ดเพลง ความรู้ ความจริง - Boy Imagine's

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Boy Imagine’s : ความรู้ ความจริง


 
เมื่อ
สายน้ำพานพบทะเล
 
ยิ่งได้มารู้ว่
Bm 
าตัวเองเล็ก
 
แล้วท้องทะเลนั้นช่างกว้างใหญ่
 
 
เมื่อ
ทะเลได้พบแผ่นฟ้า
 
เราจึงได้รู้ว่
าผืนฟ้านั้นกว้างกว่า

 
และ
เมื่อฉันออกมานอกเขตแดนนี้
 
สิ่ง
Bm 
ที่ฉันเคยรู้ทั้งหมด
 
ที่มันสั่นคลอนขึ้นมาทันใด
 
 
สิ่ง
ที่เคยคิดว่าแสนไกล
 
เรายังคงมีถั
ดไปจากสิ่งนั้น

 
เพราะสิ่งไหน
อะไร 
 
มันจะยิ่งใหญ่
 
จนว่าไม่มีสิ่
Bm 
งใดอยู่ภายนอกมัน
 
และ
สิ่งใดที่มันจะเล็กลงไป
 
จนไม่มีสิ่
งใดอยู่ภายในมัน

 
และ
สิ่งที่รู้เราจะมีสักเพียงไหน
 
เมื่อเทียบกับทั้ง
หมด..
 
สิ่งที่เราพบ
เจอจริงๆ
 
นั้นมันจะมีได้สักเพียงไหน
 
 
เมื่อ
เทียบกับทั้งหมด

 
สิ่งที่เรารู้นั้
นเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เราไม่รู้
 
ช่วงเวลา
Bm 
ที่เรานั้นมีชีวิตอยู่บนโลก
 
มันก็คงจะเทียบไม่ได้เ
ลย
 
กับช่วงเวลา
ที่เราไม่ได้มีชีวิต

 
เราเกิดบนโลก
ขึ้นมา 
 
แค่เพียงลำพัง
 
แล้วเราจะต้อง
Bm 
ตายไป 
 
เพียงลำพัง
 
ทุกผู้คนนั้น
เพียงผู้ร่วมทางทางหนึ่ง
 
แต่ช่วงเวลา
ที่ได้ร่วมทางหนึ่งนั้น
 
ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรัก
เธอ
 
ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรัก
Bm 
เธอ
 
ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรัก
เธอ..       

 
เพียง
พอหรือยังชีวิตหนึ่ง
 
รู้เ
Bm 
ท่านี้พอหรือยังชีวิตหนึ่ง
 
แม้ชั่
วชีวิตเราจะเจอกันเพียงหนึ่งครั้ง
 
แต่เพียงเธอยิ้ม
ให้กัน 
 
ใช่ไหม

 
ครั้ง
เดียวเพียงได้พานพบ
 
ครั้ง
Bm 
เดียวเพียงได้สัมผัส
 
ร้อย
วันตายก็ใช่อายุสั้น
 
พันปีจากกัน
ก็ใช่ว่าอายุยืน

 
เพรา
ะสิ่งที่รู้เราจะมีสักเพียงไหน
 
เมื่อเทียบกับทั้ง
หมด
 
สิ่งที่เราพบ
เจอจริงๆ
 
นั้นมันจะมีได้สักเพียงไหน
 
 
เมื่อ
เทียบกับทั้งหมด

 
สิ่งที่เรารู้นั้
นเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เราไม่รู้
 
ช่วงเวลา
Bm 
ที่เรานั้นมีชีวิตอยู่บนโลก
 
มันก็คงจะเทียบไม่ได้เ
ลย
 
กับช่วงเวลา
ที่เราไม่ได้มีชีวิต

 
เราเกิดบนโลก
ขึ้นมา 
 
แค่เพียงลำพัง
 
แล้วเราจะต้อง
Bm 
ตายไป 
 
เพียงลำพัง
 
ทุกผู้คนนั้น
เพียงผู้ร่วมทางทางหนึ่ง
 
แต่ช่วงเวลา
ที่ได้ร่วมทางหนึ่งนั้น
 
ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรัก
เธอ
 
ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรัก
Bm 
เธอ
 
ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรัก
เธอ..       

INSTRU | D | Bm | G | A |

 
ถ้า
หากเราใช้แต่สิ่งที่รู้และคุ้นชิน
 
เป็นเกณฑ์ตัดสิน
สรรพสิ่งทั้งหลาย
 
อย่าง
นั้นคนเป็นถ้าร้องไห้เมื่อจะตาย
 
คนตายจะร้อง
ไห้ไหมเมื่อจะเกิด
 
เพรา
ะสิ่งที่เรารู้นั้นเราจะมีสักเพียงไหน
 
เมื่อเทียบกับทั้ง
หมด
 
สิ่งที่เราพบ
เจอจริงๆ
 
นั้นมันจะมีได้สักเพียงไหน
 
 
เมื่อ
เทียบกับทั้งหมด

 
สิ่งที่เรารู้นั้
นเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เราไม่รู้
 
ช่วงเวลา
Bm 
ที่เรานั้นมีชีวิตอยู่บนโลก
 
มันก็คงจะเทียบไม่ได้เ
ลย
 
กับช่วงเวลา
ที่เราไม่ได้มีชีวิต

 
เราเกิดบนโลก
ขึ้นมา 
 
แค่เพียงลำพัง
 
แล้วเราจะต้อง
Bm 
ตายไป 
 
เพียงลำพัง
 
ทุกผู้คนนั้น
เพียงผู้ร่วมทางทางหนึ่ง
 
แต่ช่วงเวลา
ที่ได้ร่วมทางหนึ่งนั้น

 
เราเกิดบนโลก
ขึ้นมา 
 
แค่เพียงลำพัง
 
แล้วเราจะต้อง
Bm 
ตายไป 
 
เพียงลำพัง
 
ทุกผู้คนนั้น
เพียงผู้ร่วมทางทางหนึ่ง
 
แต่ช่วงเวลา
ที่ได้ร่วมทางหนึ่งนั้น
 
ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรัก
เธอ
 
ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรัก
Bm 
เธอ
 
ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรัก
เธอ..
 
ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรัก
..
 
ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักเธอ..
 

OUTRO | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง


เมื่อสายน้ำพานพบทะเล
ยิ่งได้มารู้ว่าตัวเองเล็ก
แล้วท้องทะเลนั้นช่างกว้างใหญ่
เมื่อทะเลได้พบแผ่นฟ้า
เราจึงได้รู้ว่าผืนฟ้านั้นกว้างกว่า

และเมื่อฉันออกมานอกเขตแดนนี้
สิ่งที่ฉันเคยรู้ทั้งหมด
ที่มันสั่นคลอนขึ้นมาทันใด
สิ่งที่เคยคิดว่าแสนไกล
เรายังคงมีถัดไปจากสิ่งนั้น

เพราะสิ่งไหนอะไร มันจะยิ่งใหญ่
จนว่าไม่มีสิ่งใดอยู่ภายนอกมัน
และสิ่งใดที่มันจะเล็กลงไป
จนไม่มีสิ่งใดอยู่ภายในมัน

และสิ่งที่รู้เราจะมีสักเพียงไหน
เมื่อเทียบกับทั้งหมด..
สิ่งที่เราพบเจอจริงๆ
นั้นมันจะมีได้สักเพียงไหน
เมื่อเทียบกับทั้งหมด

สิ่งที่เรารู้นั้นเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เราไม่รู้
ช่วงเวลาที่เรานั้นมีชีวิตอยู่บนโลก
มันก็คงจะเทียบไม่ได้เลย
กับช่วงเวลาที่เราไม่ได้มีชีวิต

เราเกิดบนโลกขึ้นมา แค่เพียงลำพัง
แล้วเราจะต้องตายไป เพียงลำพัง
ทุกผู้คนนั้นเพียงผู้ร่วมทางทางหนึ่ง
แต่ช่วงเวลาที่ได้ร่วมทางหนึ่งนั้น
ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักเธอ
ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักเธอ
ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักเธอ..

เพียงพอหรือยังชีวิตหนึ่ง
รู้เท่านี้พอหรือยังชีวิตหนึ่ง
แม้ชั่วชีวิตเราจะเจอกันเพียงหนึ่งครั้ง
แต่เพียงเธอยิ้มให้กัน ใช่ไหม

ครั้งเดียวเพียงได้พานพบ
ครั้งเดียวเพียงได้สัมผัส
ร้อยวันตายก็ใช่อายุสั้น
พันปีจากกันก็ใช่ว่าอายุยืน

เพราะสิ่งที่รู้เราจะมีสักเพียงไหน
เมื่อเทียบกับทั้งหมด
สิ่งที่เราพบเจอจริงๆ
นั้นมันจะมีได้สักเพียงไหน
เมื่อเทียบกับทั้งหมด

สิ่งที่เรารู้นั้นเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เราไม่รู้
ช่วงเวลาที่เรานั้นมีชีวิตอยู่บนโลก
มันก็คงจะเทียบไม่ได้เลย
กับช่วงเวลาที่เราไม่ได้มีชีวิต

เราเกิดบนโลกขึ้นมา แค่เพียงลำพัง
แล้วเราจะต้องตายไป เพียงลำพัง
ทุกผู้คนนั้นเพียงผู้ร่วมทางทางหนึ่ง
แต่ช่วงเวลาที่ได้ร่วมทางหนึ่งนั้น
ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักเธอ
ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักเธอ
ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักเธอ..

( ดนตรี )

ถ้าหากเราใช้แต่สิ่งที่รู้และคุ้นชิน
เป็นเกณฑ์ตัดสินสรรพสิ่งทั้งหลาย
อย่างนั้นคนเป็นถ้าร้องไห้เมื่อจะตาย
คนตายจะร้องไห้ไหมเมื่อจะเกิด
เพราะสิ่งที่เรารู้นั้นเราจะมีสักเพียงไหน
เมื่อเทียบกับทั้งหมด
สิ่งที่เราพบเจอจริงๆ
นั้นมันจะมีได้สักเพียงไหน
เมื่อเทียบกับทั้งหมด

สิ่งที่เรารู้นั้นเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เราไม่รู้
ช่วงเวลาที่เรานั้นมีชีวิตอยู่บนโลก
มันก็คงจะเทียบไม่ได้เลย
กับช่วงเวลาที่เราไม่ได้มีชีวิต

เราเกิดบนโลกขึ้นมา แค่เพียงลำพัง
แล้วเราจะต้องตายไป เพียงลำพัง
ทุกผู้คนนั้นเพียงผู้ร่วมทางทางหนึ่ง
แต่ช่วงเวลาที่ได้ร่วมทางหนึ่งนั้น

เราเกิดบนโลกขึ้นมา แค่เพียงลำพัง
แล้วเราจะต้องตายไป เพียงลำพัง
ทุกผู้คนนั้นเพียงผู้ร่วมทางทางหนึ่ง
แต่ช่วงเวลาที่ได้ร่วมทางหนึ่งนั้น
ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักเธอ
ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักเธอ
ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักเธอ..
ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรัก..
ฉันพลันได้รู้ว่าฉันนั้นรักเธอ..

มิวสิควิดีโอ ความรู้ ความจริง Boy Imagine’s
เพลง ความรู้ ความจริง (คอร์ด)

กีต้าร์ + ร้องเพลง – บอย อิมเมจิ้น
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend