คอร์ดเพลง เล็บขบ – DTT (ด้ง.ต้อง.ต้า)

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง เล็บขบ – DTT (ด้ง.ต้อง.ต้า)


 
เจอเธอครั้งแ
C 
รก 
 
อ้ายแอบมองใต้กระโ
Am 
ปรง
 
เฮ็ดให้อ้ายห
F 
ลง 
 
ฮักเ
G 
จ้าตั้งแต่วัน
C 
นั้น
 
หรือฟ้าลิ
Am 
ขิต 
 
ให้สองเฮานั้นได้เจ
Dm 
อกัน
 
ให้สองเฮ
Am 
านั้น 
 
..
G 
กันแล้วก็จา
C 
กลา

 
เธอควงคนใ
C 
หม่ขี่บิ๊กไบท์ราคาเป็
Am 
นแสน
 
หน้าขาวแผ่นแ
F 
วน 
 
กินเหล้าแดงตามผับตา
G 
มบาร์

 
C 
ลางวันกลางค่ำกลางคืน
 
กลางดึกกลางดื่นไปฮั่นไปนี่ไปพู้นไ
Am 
ปพี่
 
ไปเจอคนดี คนนี่คนนั้น คนที่อ้าย
F 
ฝัน 
 
ที่อ้ายฮักเบิดหั
G 
วใจ

 
F 
จ็บ..กะเ
G 
จ็บ 
 
บ่แม่นรอยเ
Em 
ล็บที่เจ็บชั่วค
Am 
ราว
 
ถ้ามันเ
F 
ป็นเล็บ
G 
ขบ.. 
 
กะสิเ
Em 
จ็บกว่านี่แม่
Am 
นบ่ 
 
(แม่นยุ)
 
ถ้ามั
Dm 
นเป็นความฮักสอ
G 
งเฮาอ้ายลืมบ่
C 
ได้

 
เคยห
C 
อมเคยฮักเคยใกล้เคยกอดตอนเจ้ายังเล่นกีตาร์
 
อ้ายยั
Am 
งสอนจับคอร์ด 
 
ถ้า
G 
น้องไปใสบ่รอด 
 
อย่า
F 
บอกว่าฮักต้มปอด
 
หัว
G 
ใจของคนเดินดินบ่แม่นว่าต่
C 
อนซิ้นหลอด

( ดนตรี ) | Am G | Em | F G | C |

 
F 
ฮ็ด.. 
 
กันคักแท้
G 
น้อ 
 
อ้ายบ่ดี
Em 
พอเลยต้องมีน้ำ
Am 
ตา
 
บ่หลูโ
F 
ตนอ้ายแนบ้
Am 
อหล่า 
 
คือ
F 
ได้เลือกหนีจา
G 
กกัน

 
C 
ลางวันกลางค่ำกลางคืน
 
กลางดึกกลางดื่นไปฮั่นไปนี่ไปพู้นไ
Am 
ปพี่
 
ไปเจอคนดี คนนี่คนนั้น คนที่อ้าย
F 
ฝัน 
 
ที่อ้ายฮักเบิดหั
G 
วใจ

 
F 
จ็บ..กะเ
G 
จ็บ 
 
บ่แม่นรอยเ
Em 
ล็บที่เจ็บชั่วค
Am 
ราว
 
ถ้ามันเ
F 
ป็นเล็บ
G 
ขบ.. 
 
กะสิเ
Em 
จ็บกว่านี่แม่
Am 
นบ่ 
 
(แม่นยุ)
 
ถ้ามั
Dm 
นเป็นความฮักสอ
G 
งเฮาอ้ายลืมบ่
C 
ได้

 
ถ้
Dm 
ามันเป็นความฮักสอ
G 
งเฮา…อ้ายลืมบ่
C 
ได้

เนื้อเพลง
เจอเธอครั้งแรก อ้ายแอบมองใต้กระโปรง
เฮ็ดให้อ้ายหลง ฮักเจ้าตั้งแต่วันนั้น
หรือฟ้าลิขิต ให้สองเฮานั้นได้เจอ
ให้สองเฮา ..กันแล้วก็จากลา

เธอควงคนใหม่ขี่บิ๊กไบท์ราคาเป็นแสน
หน้าขาวแผ่นแวน กินเหล้าแดงตามผับตามบาร์

กลางวันกลางค่ำกลางคืน
กลางดึกกลางดื่นไปฮั่นไปนี่ไปพู้นไปพี่
ไปเจอคนดี คนดีคนนั้น คนที่อ้ายฝัน ที่อ้ายฮักเบิดหัวใจ

เจ็บ..กะเจ็บ บ่แม่นรอยเล็บที่เจ็บชั่วคราว
ถ้ามันเป็นเล็บขบ กะสิเจ็บกว่านี่แม่นบ่ (แม่นยุ)
ถ้ามันเป็นความฮักสองเฮาอ้ายลืมบ่ได้

เคยหอมเคยฮักเคยใกล้เคยกอดตอนเจ้ายังเล่นกีตาร์
อ้ายยังสอนจับคอร์ด ถ้าน้องไปใสบ่รอด อย่าบอกว่าฮักต้มปอด
หัวใจของคนเดินดินบ่แม่นว่าต่อนซิ้นหลอด

( ดนตรี )

เฮ็ด.. กันคักแท้น้อ อ้ายบ่ดีพอเลยต้องมีน้ำตา
บ่หลูโตนอ้ายแนบ้อหล่า คือได้เลือกหนีจากกัน

กลางวันกลางค่ำกลางคืน
กลางดึกกลางดื่นไปฮั่นไปนี่ไปพู้นไปพี่
ไปเจอคนดี คนดีคนนั้น คนที่อ้ายฝัน ที่อ้ายฮักเบิดหัวใจ

เจ็บ..กะเจ็บ บ่แม่นว่าเล็บที่เจ็บชั่วคราว
ถ้ามันเป็นเล็บขบ กะสิเจ็บกว่านี่แม่นบ่ (แม่นยุ)
ถ้ามันเป็นความฮักสองเฮาอ้ายลืมบ่ได้

ถ้ามันเป็นความฮักสองเฮา…อ้ายลืมบ่ได้
เพลง : เล็บขบ
ศิลปิน : DTT (ด้ง.ต้อง.ต้า)
คำร้อง/ทำนอง : ต้องเต
เรียบเรียง : เตเต้
เล็บขบ - DTT (ด้ง.ต้อง.ต้า)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend