หน้าแรก » DTT (ด้ง.ต้อง.ต้า) » คอร์ดเพลง เล็บขบ – DTT (ด้ง.ต้อง.ต้า)

คอร์ดเพลง เล็บขบ – DTT (ด้ง.ต้อง.ต้า)

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง เล็บขบ – DTT (ด้ง.ต้อง.ต้า)


 
เจอเธอครั้งแ
รก 
 
อ้ายแอบมองใต้กระโ
Am 
ปรง
 
เฮ็ดให้อ้ายห
ลง 
 
ฮักเ
จ้าตั้งแต่วัน
นั้น
 
หรือฟ้าลิ
Am 
ขิต 
 
ให้สองเฮานั้นได้เจ
Dm 
อกัน
 
ให้สองเฮ
Am 
านั้น 
 
..
กันแล้วก็จา
กลา

 
เธอควงคนใ
หม่ขี่บิ๊กไบท์ราคาเป็
Am 
นแสน
 
หน้าขาวแผ่นแ
วน 
 
กินเหล้าแดงตามผับตา
มบาร์

 
ลางวันกลางค่ำกลางคืน
 
กลางดึกกลางดื่นไปฮั่นไปนี่ไปพู้นไ
Am 
ปพี่
 
ไปเจอคนดี คนนี่คนนั้น คนที่อ้าย
ฝัน 
 
ที่อ้ายฮักเบิดหั
วใจ

 
จ็บ..กะเ
จ็บ 
 
บ่แม่นรอยเ
Em 
ล็บที่เจ็บชั่วค
Am 
ราว
 
ถ้ามันเ
ป็นเล็บ
ขบ.. 
 
กะสิเ
Em 
จ็บกว่านี่แม่
Am 
นบ่ 
 
(แม่นยุ)
 
ถ้ามั
Dm 
นเป็นความฮักสอ
งเฮาอ้ายลืมบ่
ได้

 
เคยห
อมเคยฮักเคยใกล้เคยกอดตอนเจ้ายังเล่นกีตาร์
 
อ้ายยั
Am 
งสอนจับคอร์ด 
 
ถ้า
น้องไปใสบ่รอด 
 
อย่า
บอกว่าฮักต้มปอด
 
หัว
ใจของคนเดินดินบ่แม่นว่าต่
อนซิ้นหลอด

( ดนตรี ) | Am G | Em | F G | C |

 
ฮ็ด.. 
 
กันคักแท้
น้อ 
 
อ้ายบ่ดี
Em 
พอเลยต้องมีน้ำ
Am 
ตา
 
บ่หลูโ
ตนอ้ายแนบ้
Am 
อหล่า 
 
คือ
ได้เลือกหนีจา
กกัน

 
ลางวันกลางค่ำกลางคืน
 
กลางดึกกลางดื่นไปฮั่นไปนี่ไปพู้นไ
Am 
ปพี่
 
ไปเจอคนดี คนนี่คนนั้น คนที่อ้าย
ฝัน 
 
ที่อ้ายฮักเบิดหั
วใจ

 
จ็บ..กะเ
จ็บ 
 
บ่แม่นรอยเ
Em 
ล็บที่เจ็บชั่วค
Am 
ราว
 
ถ้ามันเ
ป็นเล็บ
ขบ.. 
 
กะสิเ
Em 
จ็บกว่านี่แม่
Am 
นบ่ 
 
(แม่นยุ)
 
ถ้ามั
Dm 
นเป็นความฮักสอ
งเฮาอ้ายลืมบ่
ได้

 
ถ้
Dm 
ามันเป็นความฮักสอ
งเฮา…อ้ายลืมบ่
ได้

เนื้อเพลง
เจอเธอครั้งแรก อ้ายแอบมองใต้กระโปรง
เฮ็ดให้อ้ายหลง ฮักเจ้าตั้งแต่วันนั้น
หรือฟ้าลิขิต ให้สองเฮานั้นได้เจอ
ให้สองเฮา ..กันแล้วก็จากลา

เธอควงคนใหม่ขี่บิ๊กไบท์ราคาเป็นแสน
หน้าขาวแผ่นแวน กินเหล้าแดงตามผับตามบาร์

กลางวันกลางค่ำกลางคืน
กลางดึกกลางดื่นไปฮั่นไปนี่ไปพู้นไปพี่
ไปเจอคนดี คนดีคนนั้น คนที่อ้ายฝัน ที่อ้ายฮักเบิดหัวใจ

เจ็บ..กะเจ็บ บ่แม่นรอยเล็บที่เจ็บชั่วคราว
ถ้ามันเป็นเล็บขบ กะสิเจ็บกว่านี่แม่นบ่ (แม่นยุ)
ถ้ามันเป็นความฮักสองเฮาอ้ายลืมบ่ได้

เคยหอมเคยฮักเคยใกล้เคยกอดตอนเจ้ายังเล่นกีตาร์
อ้ายยังสอนจับคอร์ด ถ้าน้องไปใสบ่รอด อย่าบอกว่าฮักต้มปอด
หัวใจของคนเดินดินบ่แม่นว่าต่อนซิ้นหลอด

( ดนตรี )

เฮ็ด.. กันคักแท้น้อ อ้ายบ่ดีพอเลยต้องมีน้ำตา
บ่หลูโตนอ้ายแนบ้อหล่า คือได้เลือกหนีจากกัน

กลางวันกลางค่ำกลางคืน
กลางดึกกลางดื่นไปฮั่นไปนี่ไปพู้นไปพี่
ไปเจอคนดี คนดีคนนั้น คนที่อ้ายฝัน ที่อ้ายฮักเบิดหัวใจ

เจ็บ..กะเจ็บ บ่แม่นว่าเล็บที่เจ็บชั่วคราว
ถ้ามันเป็นเล็บขบ กะสิเจ็บกว่านี่แม่นบ่ (แม่นยุ)
ถ้ามันเป็นความฮักสองเฮาอ้ายลืมบ่ได้

ถ้ามันเป็นความฮักสองเฮา…อ้ายลืมบ่ได้
เพลง : เล็บขบ
ศิลปิน : DTT (ด้ง.ต้อง.ต้า)
คำร้อง/ทำนอง : ต้องเต
เรียบเรียง : เตเต้
เล็บขบ - DTT (ด้ง.ต้อง.ต้า)
 โฆษณา