หน้าแรก » วงกางเกง » คอร์ดเพลง มีอะไรในใจหรือเปล่า – วงพัทลุง x วงกางเกง

คอร์ดเพลง มีอะไรในใจหรือเปล่า – วงพัทลุง x วงกางเกง


INTRO | F#m E | A E | D E | A | A |

 
  มีแฟนกับเขาหนึ่
งคน
 
  ก็ไม่
รู้ว่าเขาจะ
C#m 
ทิ้งเราไป
F#m 
วันไหน
Bm 
  แต่ดูเหมือนเธอจะเป
ลี่ยนไป
 
  
เธอมีอะ
C#m 
ไรในใจหรือ
F#m 
เปล่า
 
  
เธอมีอะ
ไรในใจหรือเ
ปล่า

 
  ฉันคงมีให้เธอ
ไม่พอ
 
  สิ่งที่
C#m 
เธอร้องขอฉันก็
F#m 
ไม่มี
Bm 
  อดทนหน่อยน่ะค
นดี
 
  เพราะสิ่งดี
ๆตอนนี้ที่
C#m 
เหลือก็คือ
F#m 
เธอ
Bm 
  อย่าเพิ่งทิ้งกันไ
ปก่อน
 
  นี่คือ
คำอ้อนวอนที่
C#m 
ฉันเก็บไว้
F#m 
ข้างใน
Bm 
  แต่ดูเหมือนเธอจะเป
ลี่ยนไป
 
  เ
ธอมีอะไ
C#m 
รในใจหรือ
F#m 
เปล่า
 
  
เธอมีอะไ
รในใจหรือเ
ปล่า

 
เธออายใช่ไ
หมที่มีฉันเป็นแ
ฟน
 
เป็นเด็กเลี้ยง
วัวเนื้อตัวมอม
F#m 
แมม
 
ไม่หล่อไม่ร
วยเหมือนที่เ
ธอตั้งความหวัง
ไว้
 
แล่ะฉันคน
นี้ขอสัญ
ญา
 
จะดูแลรัก
C#m 
เธอไปจนวัน
F#m 
ตาย
 
ถ้า
เธอมีใจให้กัน 
 
ถ้า
Dm 
เธอรักกัน.
..
 
ฉันสัญ
 
ญา..

INSTRU | A E | F#m E | D E | A |

 
  มีแฟนกับเขาหนึ่
งคน
 
  ก็ไม่
รู้ว่าเขาจะ
C#m 
ทิ้งเราไปวัน
F#m 
ไหน
Bm 
  เพราะดูเหมือนเธอจะเป
ลี่ยนไป
 
  เ
ธอมีอะ
C#m 
ไรในใจหรือ
F#m 
เปล่า
 
  เ
ธอมีอะ
ไรในใจหรือเ
ปล่า

INSTRU | F#m | E | F#m | E |
INSTRU | D E | A F#m | D E | A |
INSTRU | D E | C#m F#m | D Dm | D E |
INSTRU | A E | F#m E | D E | A |

 
เธออายใช่ไ
หมที่มีฉันเป็นแ
ฟน
 
เป็นเด็กเลี้ยง
วัวเนื้อตัวมอม
F#m 
แมม
 
ไม่หล่อไม่ร
วยเหมือนที่เ
ธอตั้งความหวัง
ไว้
 
แล่ะฉันคน
นี้ขอสัญ
ญา
 
จะดูแลรัก
C#m 
เธอไปจนวัน
F#m 
ตาย
 
ถ้า
เธอมีใจให้กัน 
 
ถ้า
Dm 
เธอรักกัน.
..
 
ฉันสัญ
 
ญา..

OUTRO | A E | F#m E | D E | A |


มีแฟนกับเขาหนึ่งคน
ก็ไม่รู้ว่าเขาจะทิ้งเราไปวันไหน
แต่ดูเหมือนเธอจะเปลี่ยนไป
เธอมีอะไรในใจหรือเปล่า
เธอมีอะไรในใจหรือเปล่า

ฉันคงมีให้เธอไม่พอ
สิ่งที่เธอร้องขอฉันก็ไม่มี
อดทนหน่อยน่ะคนดี
เพราะสิ่งดีๆตอนนี้ที่เหลือก็คือเธอ
อย่าเพิ่งทิ้งกันไปก่อน
นี่คือคำอ้อนวอนที่ฉันเก็บไว้ข้างใน
แต่ดูเหมือนเธอจะเปลี่ยนไป
เธอมีอะไรในใจหรือเปล่า
เธอมีอะไรในใจหรือเปล่า

เธออายใช่ไหมที่มีฉันเป็นแฟน
เป็นเด็กเลี้ยงวัวเนื้อตัวมอมแมม
ไม่หล่อไม่รวยเหมือนที่เธอตั้งความหวังไว้
แล่ะฉันคนนี้ขอสัญญา
จะดูแลรักเธอไปจนวันตาย
ถ้าเธอมีใจให้กัน ถ้าเธอรักกัน…
ฉันสัญญา..

( ดนตรี )

มีแฟนกับเขาหนึ่งคน
ก็ไม่รู้ว่าเขาจะทิ้งเราไปวันไหน
เพราะดูเหมือนเธอจะเปลี่ยนไป
เธอมีอะไรในใจหรือเปล่า
เธอมีอะไรในใจหรือเปล่า

( ดนตรี )

เธออายใช่ไหมที่มีฉันเป็นแฟน
เป็นเด็กเลี้ยงวัวเนื้อตัวมอมแมม
ไม่หล่อไม่รวยเหมือนที่เธอตั้งความหวังไว้
แล่ะฉันคนนี้ขอสัญญา
จะดูแลรักเธอไปจนวันตาย
ถ้าเธอมีใจให้กัน ถ้าเธอรักกัน…
ฉันสัญญา..

มิวสิควิดีโอ มีอะไรในใจหรือเปล่า วงพัทลุง x วงกางเกง
เพลง มีอะไรในใจหรือเปล่า (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : โกแบว อินทร์เทียร
ติดต่องานการแสดง
วงกางเกง : 092-2566543, 086-9443763
วงพัทลุง : 084-1853266
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search
 โฆษณา