คอร์ดเพลง เมือบ้านเฮากันเถาะ – ไผ่ พงศธร x ต่าย อรทัย

  
Text   

INTRO | Bm | G | Em | F# | F# |
INTRO | D | F#m | Bm |
INTRO | G A | D | G A | D G A | D |

 
เมือบ้านเฮากันเถาะ
D 
น้อ 
 
 
F#m 
 
เมือบ้านเฮา
Bm 
เนาะ
 
อยู่กะ
A 
ดนแล้วเมือ
Bm 
งสวรรค์ 
 
 
G 
 
ลาเด้อ
A 
ลาเมืองหมอกค
D 
วัน 
 
 
F#m 
 
คึดฮอดกลิ่น
Bm 
ดิน 
 
กลิ่น
A 
นาห
Em 
ลาย ๆ  
A 

 
เมือบ้านเฮากันเถาะ
D 
น้อ 
 
 
F#m 
 
เมือบ้านเฮา
Bm 
เนาะ
 
อยู่กะ
A 
ดนแล้วเมือ
Bm 
งใหญ่ 
 
 
G 
 
แดดบ่
A 
อุ่น 
 
ฟ้าบ่
Em 
ใสบ่คือท่
A 
งไฮ 
 
ท่งนา
 
ที่บ้านเ
D 
ฮา 
 
 
G 
 
A 
 
D 

 
มื้อนี้มื้อสันวั
A 
นดี 
 
 
F#m 
 
A 
 
Bm 
 
ได้กลับบ้านซอง หม่อง
Bm 
เฮา 
 
 
F#m 
 
A 
 
Bm 
 
สิดนปานใด๋กะคื
F#m 
อเก่า..
A 
 
เป็นคนอิสานบ่ลื
D 
มส่น 
 
 
G 
 
A 
 
D 

 
หมู่เฮาล้อห
G 
มุน เอ้าหมุน เอ้าหมุน
 
ปลายเส้นทางคือบ้าน
F#m 
เฮา
 
เมื่อฝันฮอดฝั่ง เฮากะยังเป็นคน
Em 
เก่า
 
ขอคืนบ้านเ
A 
ฮา 
 
อยู่แบบเฮาตลอ
Bm 
ดไป

 
หมู่เฮาล้อห
G 
มุน เอ้าหมุน เอ้าหมุน
 
คนทางบ้าน ยังถ่า
F#m 
คอง คิดฮอด หลาย ๆ
 
ขอไปหอมแก้มแม่
Em 
พ่อ กอดตา หอมย
A 
าย
 
อยู่นำกันแบบพร้อมห
D 
น้า

 
เมือบ้านเฮา
Em 
เนาะ.
A 
.
 
เมือบ้านเฮากันเ
D 
ถาะ 
 
 
G 
 
A 
 
D 

 
เมือบ้านเฮากันเถาะ
D 
น้อ 
 
 
F#m 
 
เมือบ้านเฮา
Bm 
เนาะ
 
อยู่กะ
A 
ดนแล้วเมือ
Bm 
งสวรรค์ 
 
 
G 
 
ลาเด้อ
A 
ลาเมืองหมอกค
D 
วัน 
 
 
F#m 
 
คึดฮอดกลิ่น
Bm 
ดิน 
 
กลิ่น
A 
นาห
Em 
ลาย ๆ  
A 

 
เมือบ้านเฮากันเถาะ
D 
น้อ 
 
 
F#m 
 
เมือบ้านเฮา
Bm 
เนาะ
 
อยู่กะ
A 
ดนแล้วเมือ
Bm 
งใหญ่ 
 
 
G 
 
แดดบ่
A 
อุ่น 
 
ฟ้าบ่
Em 
ใส 
 
บ่คือท่
A 
งไฮ 
 
ท่งนา
 
ที่บ้านเ
D 
ฮา 
 
 
G 
 
A 
 
D 

INSTRU | Bm | G | Em | F# | F# |
INSTRU | D | F#m | Bm |
INSTRU | G A | D | G A | D G A | D |

 
มื้อนี้มื้อสันวั
A 
นดี 
 
 
F#m 
 
A 
 
Bm 
 
ได้กลับบ้านซอง หม่อง
Bm 
เฮา 
 
 
F#m 
 
A 
 
Bm 
 
สิดนปานใด๋กะคื
F#m 
อเก่า..
A 
 
เป็นคนอิสานบ่ลืม
D 
ส่น 
 
 
G 
 
A 
 
D 

 
หมู่เฮาล้อห
G 
มุน เอ้าหมุน เอ้าหมุน
 
ปลายเส้นทางคือบ้าน
F#m 
เฮา
 
เมื่อฝันฮอดฝั่ง เฮากะยังเป็นค
Em 
นเก่า
 
ขอคืนบ้านเ
A 
ฮา 
 
อยู่แบบเฮาตลอ
Bm 
ดไป

 
หมู่เฮาล้อห
G 
มุน เอ้าหมุน เอ้าหมุน
 
คนทางบ้าน ยังถ่า
F#m 
คอง คิดฮอด หลาย ๆ
 
ขอไปหอมแก้มแม่
Em 
พ่อ กอดตา หอมย
A 
าย
 
อยู่นำกันแบบพร้อมห
D 
น้า

 
หมู่เฮาล้อห
G 
มุน เอ้าหมุน เอ้าหมุน
 
ปลายเส้นทางคือบ้าน
F#m 
เฮา
 
เมื่อฝันฮอดฝั่ง เฮากะยังเป็นค
Em 
นเก่า
 
ขอคืนบ้านเ
A 
ฮา 
 
อยู่แบบเฮาตลอ
Bm 
ดไป

 
หมู่เฮาล้อห
G 
มุน เอ้าหมุน เอ้าหมุน
 
คนทางบ้าน ยังถ่า
F#m 
คอง คิดฮอด หลาย ๆ
 
ขอไปหอมแก้มแม่
Em 
พ่อ กอดตา หอมย
A 
าย
 
อยู่นำกันแบบพร้อมห
D 
น้า

 
เมือบ้านเฮ
Em 
าเนาะ.
A 
.
 
เมือบ้านเฮากันเ
D 
ถาะ 
 
 
G 
 
A 
 
D 


เมือบ้านเฮากันเถาะน้อ
เมือบ้านเฮาเนาะ
อยู่กะดนแล้วเมืองสวรรค์
ลาเด้อลาเมืองหมอกควัน
คึดฮอดกลิ่นดิน กลิ่นนาหลาย ๆ

เมือบ้านเฮากันเถาะน้อ
เมือบ้านเฮาเนาะ
อยู่กะดนแล้วเมืองใหญ่
แดดบ่อุ่น ฟ้าบ่ใสบ่คือท่งไฮ ท่งนา
ที่บ้านเฮา

มื้อนี้มื้อสันวันดี
ได้กลับบ้านซอง หม่องเฮา
สิดนปานใด๋กะคือเก่า..
เป็นคนอิสานบ่ลืมส่น

หมู่เฮาล้อหมุน เอ้าหมุน เอ้าหมุน
ปลายเส้นทางคือบ้านเฮา
เมื่อฝันฮอดฝั่ง เฮากะยังเป็นคนเก่า
ขอคืนบ้านเฮา อยู่แบบเฮาตลอดไป

หมู่เฮาล้อหมุน เอ้าหมุน เอ้าหมุน
คนทางบ้าน ยังถ่าคอง คิดฮอด หลาย ๆ
ขอไปหอมแก้มแม่พ่อ กอดตา หอมยาย
อยู่นำกันแบบพร้อมหน้า

เมือบ้านเฮาเนาะ..
เมือบ้านเฮากันเถาะ

เมือบ้านเฮากันเถาะน้อ
เมือบ้านเฮาเนาะ
อยู่กะดนแล้วเมืองสวรรค์
ลาเด้อลาเมืองหมอกควัน
คึดฮอดกลิ่นดิน กลิ่นนาหลาย ๆ

เมือบ้านเฮากันเถาะน้อ
เมือบ้านเฮาเนาะ
อยู่กะดนแล้วเมืองใหญ่
แดดบ่อุ่น ฟ้าบ่ใส บ่คือท่งไฮ ท่งนา
ที่บ้านเฮา

( ดนตรี )

มื้อนี้มื้อสันวันดี
ได้กลับบ้านซอง หม่องเฮา
สิดนปานใด๋กะคือเก่า..
เป็นคนอิสานบ่ลืมส่น

หมู่เฮาล้อหมุน เอ้าหมุน เอ้าหมุน
ปลายเส้นทางคือบ้านเฮา
เมื่อฝันฮอดฝั่ง เฮากะยังเป็นคนเก่า
ขอคืนบ้านเฮา อยู่แบบเฮาตลอดไป

หมู่เฮาล้อหมุน เอ้าหมุน เอ้าหมุน
คนทางบ้าน ยังถ่าคอง คิดฮอด หลาย ๆ
ขอไปหอมแก้มแม่พ่อ กอดตา หอมยาย
อยู่นำกันแบบพร้อมหน้า

หมู่เฮาล้อหมุน เอ้าหมุน เอ้าหมุน
ปลายเส้นทางคือบ้านเฮา
เมื่อฝันฮอดฝั่ง เฮากะยังเป็นคนเก่า
ขอคืนบ้านเฮา อยู่แบบเฮาตลอดไป

หมู่เฮาล้อหมุน เอ้าหมุน เอ้าหมุน
คนทางบ้าน ยังถ่าคอง คิดฮอด หลาย ๆ
ขอไปหอมแก้มแม่พ่อ กอดตา หอมยาย
อยู่นำกันแบบพร้อมหน้า

เมือบ้านเฮาเนาะ..
เมือบ้านเฮากันเถาะ…


รูปภาพคอร์ด เมือบ้านเฮากันเถาะ – ไผ่ พงศธร x ต่าย อรทัย

คอร์ดเพลง เมือบ้านเฮากันเถาะ - ไผ่ พงศธร x ต่าย อรทัย

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เมือบ้านเฮากันเถาะ (คอร์ด)

คำร้อง : วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ
ทำนอง/เรียบเรียง : จิระวัฒน์ ปานพุ่ม
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend