หน้าแรก » เปิดเกมส์ » คอร์ดเพลง ที่เดิม – เปิดเกมส์

คอร์ดเพลง ที่เดิม – เปิดเกมส์

คอร์ดเพลง : ที่เดิม เปิดเกมส์

คอร์ดเพลง ที่เดิม - เปิดเกมส์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เปิดเกมส์ : ที่เดิม

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ที่เดิม คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | D A | Bm G | ( 2 Times )

 
  
  เธอกับเขา.. 
 
 
  เราสามคน..
 
  
Bm 
  ใจเธอ
นั้นวกวนหรือเป
ล่า.
..

 
  
  วันก่อนก็บอกมีแค่ฉัน 
 
แต่วัน
นี้มีเขาคนไหนเล่า
 
  ไหนละเ
Bm 
รื่องราว..
 
  ที่เธอบอกว่ารั
กกัน.. 
 
กับ
ฉันไปตลอ
ดกาล
 
  ทำไมมาทิ้
งกัน
 
  ทำไมเธอหลอ
Bm 
กฉัน 
 
ไม่เข้
าใจ

INSTRU | D A | Bm G | ( 2 Times )

 
ใน
Bm 
วันที่ไม่มีเธอคนนั้
นอยู่
 
เธอทำ
ให้ใจของฉันดวง
นี้มันว่างเปล่า
 
ใน
Bm 
วันที่ฉันไม่มีเธออ
ยู่ในหัวใจ
 
ยอม
รับว่าฉันนั้นว่างเป
ล่า

 
จริง ๆ แ
ล้วก็ไม่ 
 
ก็ไม่จำเ
ป็นต้องมีใคร
 
ไม่จำเ
Bm 
ป็นต้องมีคนข้างกา
ยก็ได้
 
อยู่
ตัวคนเดียวมันโคต
F#m 
รดีจะตาย
Em 
ไม่ต้องเดือดร้อนเ
ลย
 
อยู่กันเท่
านี้ 
 
อยู่กับเว
ลา
 
กับความเป็น
Bm 
จริงที่ไม่มีเธอเหมือนวั
นเก่า
 
ก็
ดีนะเรา 
 
ควรจะก
ลับมาอยู่ตรง
ที่เดิม

INSTRU | A G |

 
ใน
Bm 
วันที่ไม่มีเธอคนนั้
นอยู่
 
เธอทำ
ให้ใจของฉันดวง
นี้มันว่างเปล่า
 
ใน
Bm 
วันที่ฉันไม่มีเธออ
ยู่ในหัวใจ
 
ยอม
รับว่าฉันนั้นว่างเป
ล่า

 
จริง ๆ แ
ล้วก็ไม่ 
 
ก็ไม่จำเ
ป็นต้องมีใคร
 
ไม่จำเ
Bm 
ป็นต้องมีคนข้างกา
ยก็ได้
 
อยู่
ตัวคนเดียวมันโคต
F#m 
รดีจะตาย
Em 
ไม่ต้องเดือดร้อนเ
ลย
 
อยู่กันเท่
านี้ 
 
อยู่กับเว
ลา
 
กับความเป็น
Bm 
จริงที่ไม่มีเธอเหมือนวั
นเก่า
 
ก็
ดีนะเรา 
 
ควรจะก
ลับมาอยู่ตรง
ที่เดิม

INSTRU | Em F#m | G D |
INSTRU | Em F#m | G | A |

 
จริง ๆ แ
ล้วก็ไม่ 
 
ก็ไม่จำเ
ป็นต้องมีใคร
 
ไม่จำเ
Bm 
ป็นต้องมีคนข้างกา
ยก็ได้
 
อยู่
ตัวคนเดียวมันโคต
F#m 
รดีจะตาย
Em 
ไม่ต้องเดือดร้อนเ
ลย
 
อยู่กันเท่
านี้ 
 
อยู่กับเว
ลา
 
กับความเป็น
Bm 
จริงที่ไม่มีเธอเหมือนวั
นเก่า
 
ก็
ดีนะเรา 
 
ควรจะก
ลับมาอยู่ตรง
ที่เดิม

 
ก็
ดีนะเรา 
 
ควรจะกลั
บมาอยู่ตรง
ที่เดิม…


เธอกับเขา.. เราสามคน..
ใจเธอนั้นวกวนหรือเปล่า…

วันก่อนก็บอกมีแค่ฉัน แต่วันนี้มีเขาคนไหนเล่า
ไหนละเรื่องราว..
ที่เธอบอกว่ารักกัน.. กับฉันไปตลอดกาล
ทำไมมาทิ้งกัน
ทำไมเธอหลอกฉัน ไม่เข้าใจ

( ดนตรี )

ในวันที่ไม่มีเธอคนนั้นอยู่
เธอทำให้ใจของฉันดวงนี้มันว่างเปล่า
ในวันที่ฉันไม่มีเธออยู่ในหัวใจ
ยอมรับว่าฉันนั้นว่างเปล่า

จริง ๆ แล้วก็ไม่ ก็ไม่จำเป็นต้องมีใคร
ไม่จำเป็นต้องมีคนข้างกายก็ได้
อยู่ตัวคนเดียวมันโคตรดีจะตาย
ไม่ต้องเดือดร้อนเลย
อยู่กันเท่านี้ อยู่กับเวลา
กับความเป็นจริงที่ไม่มีเธอเหมือนวันเก่า
ก็ดีนะเรา ควรจะกลับมาอยู่ตรงที่เดิม

( ดนตรี )

ในวันที่ไม่มีเธอคนนั้นอยู่
เธอทำให้ใจของฉันดวงนี้มันว่างเปล่า
ในวันที่ฉันไม่มีเธออยู่ในหัวใจ
ยอมรับว่าฉันนั้นว่างเปล่า

จริง ๆ แล้วก็ไม่ ก็ไม่จำเป็นต้องมีใคร
ไม่จำเป็นต้องมีคนข้างกายก็ได้
อยู่ตัวคนเดียวมันโคตรดีจะตาย
ไม่ต้องเดือดร้อนเลย
อยู่กันเท่านี้ อยู่กับเวลา
กับความเป็นจริงที่ไม่มีเธอเหมือนวันเก่า
ก็ดีนะเรา ควรจะกลับมาอยู่ตรงที่เดิม

( ดนตรี )

จริง ๆ แล้วก็ไม่ ก็ไม่จำเป็นต้องมีใคร
ไม่จำเป็นต้องมีคนข้างกายก็ได้
อยู่ตัวคนเดียวมันโคตรดีจะตาย
ไม่ต้องเดือดร้อนเลย
อยู่กันเท่านี้ อยู่กับเวลา
กับความเป็นจริงที่ไม่มีเธอเหมือนวันเก่า
ก็ดีนะเรา ควรจะกลับมาอยู่ตรงที่เดิม

ก็ดีนะเรา ควรจะกลับมาอยู่ตรงที่เดิม…


รูปภาพคอร์ด ที่เดิม – เปิดเกมส์

คอร์ดเพลง ที่เดิม - เปิดเกมส์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ที่เดิม (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : กษิฐศักดิ์ หนูวงค์
เรียบเรียง : A2 HOME STUDIO
ติดต่องาน : โทร.081-082-6999
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :