หน้าแรก » วงโอทู » คอร์ดเพลง แฟนใหม่หาไม่ยาก – วงโอทู

คอร์ดเพลง แฟนใหม่หาไม่ยาก – วงโอทู

คอร์ดเพลง : แฟนใหม่หาไม่ยาก วงโอทู

คอร์ดเพลง แฟนใหม่หาไม่ยาก - วงโอทู

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงโอทู : แฟนใหม่หาไม่ยาก

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง แฟนใหม่หาไม่ยาก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Tune to Eb
INTRO | C | C |
INTRO | C | Am | F | G |

 
เธอพยาย
ามทำเพื่อเขา
 
แต่ไม่มีสิ่ง
Am 
ใดสนองกลับมา
 
มีแต่เ
จ็บ 
 
วาจาที่ทำร้ายจิต
ใจ

 
ยิ่ง
คบยิ่งนานเท่าไหร่..
 
เขายิ่
Am 
งรู้บทบาทของเรา
 
ที่ย
อมตามใจ 
 
ดูแลเทคแ
คร์อยู่ฝ่ายเดียว

Am 
  รักเขาทำไม 
 
ถ้าเขา
Em 
ไม่ใยดี
Am 
  เอาเวลา.. 
 
ที่เสี
Em 
ยไปคิดทบทวนสิ่งที่ผ่านมา
 
  กลับมาม
องตัวเอง
 
  ว่าที่ทำเพื่อเขาแล้วมันมีค่
าอะไร

 
แฟนใหม่หาไม่ย
าก 
 
ถ้าเธอยอมเปิ
Am 
ดใจ
 
ลืมอดีต
ไป ให้มัน เป็นบทเรีย
นในชีวิต
 
รักใ
หม่.. 
 
คงอี
Am 
กไม่นาน
 
มันต้อง
มีสักคน.. 
 
ที่เขา
รักและจริงใจเ
ธอ
 
โอ๊ะ
Am 
โอ.. 
 
โอ้
โห.. 
 
รักใ
หม่คงอีกไม่น
าน
 
โอ้
Am 
โห.. 
 
โอ้
โห.. 
 
รักใ
หม่คงอีกไม่นาน..

INSTRU | C Am | F G |
INSTRU | C Am | F G | F | G |

Am 
  รักเขาทำไม 
 
ถ้าเขา
Em 
ไม่ใยดี
Am 
  เอาเวลา.. 
 
ที่เสี
Em 
ยไปคิดทบทวนสิ่งที่ผ่านมา
 
  กลับมาม
องตัวเอง
 
  ว่าที่ทำเพื่อเขาแล้วมันมีค่
าอะไร

 
แฟนใหม่หาไม่ย
าก 
 
ถ้าเธอยอมเปิ
Am 
ดใจ
 
ลืมอดีต
ไป ให้มัน เป็นบทเรีย
นในชีวิต
 
รักใ
หม่.. 
 
คงอี
Am 
กไม่นาน
 
มันต้อง
มีสักคน.. 
 
ที่เขา
รักและจริงใจเ
ธอ
 
โอ๊ะ
Am 
โอ.. 
 
โอ้
โห.. 
 
รักใ
หม่คงอีกไม่น
าน
 
โอ้
Am 
โห.. 
 
โอ้
โห.. 
 
รักใ
หม่คงอีกไม่นาน..

OUTRO | C Am | F G | ( 4 Times ) | C |


เธอพยายามทำเพื่อเขา
แต่ไม่มีสิ่งใดสนองกลับมา
มีแต่เจ็บ วาจาที่ทำร้ายจิตใจ

ยิ่งคบยิ่งนานเท่าไหร่..
เขายิ่งรู้บทบาทของเรา
ที่ยอมตามใจ ดูแลเทคแคร์อยู่ฝ่ายเดียว

รักเขาทำไม ถ้าเขาไม่ใยดี
เอาเวลา.. ที่เสียไปคิดทบทวนสิ่งที่ผ่านมา
กลับมามองตัวเอง
ว่าที่ทำเพื่อเขาแล้วมันมีค่าอะไร

แฟนใหม่หาไม่ยาก ถ้าเธอยอมเปิดใจ
ลืมอดีตไป ให้มัน เป็นบทเรียนในชีวิต
รักใหม่.. คงอีกไม่นาน
มันต้องมีสักคน.. ที่เขารักและจริงใจเธอ
โอ๊ะโอ.. โอ้โห.. รักใหม่คงอีกไม่นาน
โอ้โห.. โอ้โห.. รักใหม่คงอีกไม่นาน..

( ดนตรี )

รักเขาทำไม ถ้าเขาไม่ใยดี
เอาเวลา.. ที่เสียไปคิดทบทวนสิ่งที่ผ่านมา
กลับมามองตัวเอง
ว่าที่ทำเพื่อเขาแล้วมันมีค่าอะไร

แฟนใหม่หาไม่ยาก ถ้าเธอยอมเปิดใจ
ลืมอดีตไป ให้มัน เป็นบทเรียนในชีวิต
รักใหม่.. คงอีกไม่นาน
มันต้องมีสักคน.. ที่เขารักและจริงใจเธอ
โอ๊ะโอ.. โอ้โห.. รักใหม่คงอีกไม่นาน
โอ้โห.. โอ้โห.. รักใหม่คงอีกไม่นาน..


รูปภาพคอร์ด แฟนใหม่หาไม่ยาก – วงโอทู

คอร์ดเพลง แฟนใหม่หาไม่ยาก - วงโอทู

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง แฟนใหม่หาไม่ยาก (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง – จอม วงโอทู
เรียบเรียง – เสก ผานชื่น
ติดต่อวงโอทู 087-2977039
 โฆษณา