หน้าแรก » กอล์ฟ สุทธิพงษ์ » คอร์ดเพลง ศาสตราจารย์ความเจ็บ – กอล์ฟ สุทธิพงษ์

คอร์ดเพลง ศาสตราจารย์ความเจ็บ – กอล์ฟ สุทธิพงษ์

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ศาสตราจารย์ความเจ็บ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
เป็นปรมจ
ารย์ด้านการถืก
Am 
ป๋า
 
เป็นอัจฉ
Dm 
ริยะด้านการถืก
Am 
ตั๋ว
 
เป็น
Bb 
ผู้ชำนาญการ 
 
 
Am 
ด้านความซั่ว
 
เป็นภาร
Gm 
โรงเก็บกวาดหัวใจเป็นแ
ป้ว

INSTRU | F Am | Dm Am |
INSTRU | Bb Am | Gm C | F C |

 
ชี
วิตมันบ่แม่นละคร
Am 
เด้
 
ตอนจบสิได้แฮ
Dm 
ปปี้เอ็นดิ้ง
 
ทุกเรื่องทุกตอน
Am 
ไป
 
ชีวิต
Bb 
จริงมีทั้งน้ำตา 
 
มีคว
Am 
ามเสียใจ
 
น้ำเน่าห
Gm 
ลาย 
 
กว่าในละครบ่อยากเ
ว้า

 
ถ้าหากว่า
มีค่าจ้าง
 
จากการอก
Am 
หักคงรวยแล้ว
 
คงสิ
Dm 
ซื้อนาท่งใหญ่ไกลลิบ
Am 
ตา
 
เอาความเ
Bb 
จ็บมาถมที่
 
กะคือสิ
Am 
เต็มพอดีล่ะ
 
มันห
Gm 
ลายคักสาเจ็บโพด
โพ

 
ตำแหน่ง
Gm 
เจ็บอ้ายชำนาญ
 
ตำแหน่งคน
Am 
น่ารำคาญอ้ายจอง
 
ตำแ
Bb 
หน่งส่วนเกินในชีวิตน้อง
 
กะ
คงเป็นอ้ายคือเก่า..

 
เป็นปรมจ
ารย์ด้านการถืก
Am 
ป๋า
 
เป็นอัจฉ
Dm 
ริยะด้านการถืก
Am 
ตั๋ว
 
เป็น
Bb 
ผู้ชำนาญการ 
 
 
Am 
ด้านความซั่ว
 
เป็นภาร
Gm 
โรงเก็บกวาดหัวใจเป็นแ
ป้ว

 
ตำแหน่งสมห
วังคงบ่คู่ควรกับ
Am 
เฮา
 
หน้าที่แห่งความโง่เ
Dm 
ขลาอ้ายชำนาญ
Am 
แล้ว
 
น้ำตาไ
Bb 
หลฮ้องไห้เกือบดั
Am 
บแนว
 
กูนี่
Gm 
ล่ะเป็นโปรเฟสชันแ
นล 
 
ด้านความเสี
ยใจ

INSTRU | F Am | Dm Am |
INSTRU | Bb Am | Gm C |
INSTRU | F Am | Dm Am |
INSTRU | Bb Am | Gm C |

 
ตำแหน่ง
Gm 
เจ็บอ้ายชำนาญ
 
ตำแหน่งคน
Am 
น่ารำคาญอ้ายจอง
 
ตำแ
Bb 
หน่งส่วนเกินในชีวิตน้อง
 
กะ
คงเป็นอ้ายคือเก่า.. 
 
 
Gm 
 
Am 
 
Bb 
 

 
เป็นปรมจ
ารย์ด้านการถืก
Am 
ป๋า
 
เป็นอัจฉ
Dm 
ริยะด้านการถืก
Am 
ตั๋ว
 
เป็น
Bb 
ผู้ชำนาญการ 
 
 
Am 
ด้านความซั่ว
 
เป็นภาร
Gm 
โรงเก็บกวาดหัวใจเป็นแ
ป้ว

 
ตำแหน่งสมห
วังคงบ่คู่ควรกับ
Am 
เฮา
 
หน้าที่แห่งความโง่เ
Dm 
ขลาอ้ายชำนาญ
Am 
แล้ว
 
น้ำตาไ
Bb 
หลฮ้องไห้เกือบดั
Am 
บแนว
 
กูนี่
Gm 
ล่ะเป็นโปรเฟสชันแ
นล..

 
เป็นปรมจ
ารย์ด้านการถืก
Am 
ป๋า
 
เป็นอัจฉ
Dm 
ริยะด้านการถืก
Am 
ตั๋ว
 
เป็น
Bb 
ผู้ชำนาญการ 
 
 
Am 
ด้านความซั่ว
 
เป็นภาร
Gm 
โรงเก็บกวาดหัวใจเป็นแ
ป้ว

 
ตำแหน่งสมห
วังคงบ่คู่ควรกับ
Am 
เฮา
 
หน้าที่แห่งความโง่เ
Dm 
ขลาอ้ายชำนาญ
Am 
แล้ว
 
น้ำตาไ
Bb 
หลฮ้องไห้เกือบดั
Am 
บแนว
 
กูนี่
Gm 
ล่ะเป็นโปรเฟสชันแ
นล
 
ด้านความเสี
ยใจ

 
กูนี่
Gm 
ล่ะเป็นโปรเฟสชันแ
นล
 
ด้านความผิ
ดหวัง..


เป็นปรมจารย์ด้านการถืกป๋า
เป็นอัจฉริยะด้านการถืกตั๋ว
เป็นผู้ชำนาญการ ด้านความซั่ว
เป็นภารโรงเก็บกวาดหัวใจเป็นแป้ว

( ดนตรี )

ชีวิตมันบ่แม่นละครเด้
ตอนจบสิได้แฮปปี้เอ็นดิ้ง
ทุกเรื่องทุกตอนไป
ชีวิตจริงมีทั้งน้ำตา มีความเสียใจ
น้ำเน่าหลาย กว่าในละครบ่อยากเว้า

ถ้าหากว่ามีค่าจ้าง
จากการอกหักคงรวยแล้ว
คงสิซื้อนาท่งใหญ่ไกลลิบตา
เอาความเจ็บมาถมที่
กะคือสิเต็มพอดีล่ะ
มันหลายคักสาเจ็บโพดโพ

ตำแหน่งเจ็บอ้ายชำนาญ
ตำแหน่งคนน่ารำคาญอ้ายจอง
ตำแหน่งส่วนเกินในชีวิตน้อง
กะคงเป็นอ้ายคือเก่า..

เป็นปรมจารย์ด้านการถืกป๋า
เป็นอัจฉริยะด้านการถืกตั๋ว
เป็นผู้ชำนาญการ ด้านความซั่ว
เป็นภารโรงเก็บกวาดหัวใจเป็นแป้ว

ตำแหน่งสมหวังคงบ่คู่ควรกับเฮา
หน้าที่แห่งความโง่เขลาอ้ายชำนาญแล้ว
น้ำตาไหลฮ้องไห้เกือบดับแนว
กูนี่ล่ะเป็นโปรเฟสชันแนล ด้านความเสียใจ

( ดนตรี )

ตำแหน่งเจ็บอ้ายชำนาญ
ตำแหน่งคนน่ารำคาญอ้ายจอง
ตำแหน่งส่วนเกินในชีวิตน้อง
กะคงเป็นอ้ายคือเก่า..

เป็นปรมจารย์ด้านการถืกป๋า
เป็นอัจฉริยะด้านการถืกตั๋ว
เป็นผู้ชำนาญการ ด้านความซั่ว
เป็นภารโรงเก็บกวาดหัวใจเป็นแป้ว

ตำแหน่งสมหวังคงบ่คู่ควรกับเฮา
หน้าที่แห่งความโง่เขลาอ้ายชำนาญแล้ว
น้ำตาไหลฮ้องไห้เกือบดับแนว
กูนี่ล่ะเป็นโปรเฟสชันแนล..

เป็นปรมจารย์ด้านการถืกป๋า
เป็นอัจฉริยะด้านการถืกตั๋ว
เป็นผู้ชำนาญการ ด้านความซั่ว
เป็นภารโรงเก็บกวาดหัวใจเป็นแป้ว

ตำแหน่งสมหวังคงบ่คู่ควรกับเฮา
หน้าที่แห่งความโง่เขลาอ้ายชำนาญแล้ว
น้ำตาไหลฮ้องไห้เกือบดับแนว
กูนี่ล่ะเป็นโปรเฟสชันแนล
ด้านความเสียใจ

กูนี่ล่ะเป็นโปรเฟสชันแนล
ด้านความผิดหวัง..


รูปภาพคอร์ด ศาสตราจารย์ความเจ็บ – กอล์ฟ สุทธิพงษ์

คอร์ดเพลง ศาสตราจารย์ความเจ็บ - กอล์ฟ สุทธิพงษ์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ศาสตราจารย์ความเจ็บ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : กอล์ฟ สุทธิพงษ์
เรียบเรียง : น้ำไวน์ ล้อมเดช
ติดต่อการแสดง : 085-7770808ม 061-0396524
 โฆษณา