คอร์ดเพลง ตะเว็นตกดิน – ดอกอ้อ ทุ่งทอง x บอย พนมไพร

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ตะเว็นตกดิน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Bm | A | G | A |

 
(ช.)  
Bm 
คั่นว่าเขาเซาฮัก
 
กะอย่าสิ
F#m 
ปักใจนำเขาหลาย
 
เสีย
Em 
ตายน้ำตา 
 
ที่มันไหล
 
อ้
A 
ายปวดใจแทนเจ้า

 
(ญ.) บ่แม่นว่า
Bm 
น้องบ่อยากสิลืม
 
แห่งเจ็บ
F#m 
ตื่มยามคิดฮอดเขา
 
เหลือ
G 
ใจเจ้าของ 
 
ที่หอบเอา
 
ฮักแ
A 
ท้ไปให้เขายองเล่น

 
(ช.) กะเห็น
Em 
อยู่.. 
 
แต่บ่ฮู้สิส่อย
 
หยัง
F#m 
เจ้าได้หลายกว่านี้
 
(ญ.) ขอบใจอิ
Em 
หลี
 
ที่อ้ายยังมาปลอบ
D 
ใจอยู่เป็นหมู่
 
(ช.) เจ็บแฮงบ่
Em 
หล่า เห็นหน้าเศร้า ๆ
 
เว้า
F#m 
ไปน้ำตา
Bm 
ขู 
 
 
A 
 
(ญ.) อยู่ได้
G 
อยู่ 
 
ส่ำนี้คงบ่พ
A 
อตาย

 
(ช.) ถ้าแม่นบ่ไ
G 
หว 
 
อ้ายสิ
A 
นั่งเฝ้า
 
จน
F#m 
ฮอดตะเว็นต
Bm 
กดิน
 
(ญ.) ถึงน้ำตา
G 
ริน 
 
แต่ใจยังแ
A 
ข็ง
 
ถึงเจ็บ
F#m 
แฮงน้องยังสู้
Bm 
ได้

 
(ช.) ให้จำใส่
G 
ใจ 
 
บ่ได้มีเ
A 
ขาผู้เดียว
 
บนทางเ
F#m 
ทียวในโลกที่เจ้า
Bm 
อยู่
 
(ญ.) น้องสิเฮ็ด
G 
สู้
 
(ช.) ให้สู้เด้อน
A 
าง
 
ปล่อยเขา
F#m 
ไปตามทางของ
Bm 
เขา

 
(ญ.) ฮอดมื้อเ
G 
ช้า 
 
สิเป็นคนใ
A 
หม่
 
เอาหัว
F#m 
ใจคืนมา 
 
แล้วถิ่ม
Bm 
ป๋าความเศร้า 
 
 
A 
 
(ช.) อ้ายสิ
G 
อยู่สู้เป็นหมู่เ
A 
จ้า
 
สิเก็บ
G 
ฮักปลอม ๆ จากเ
A 
ขา
 
ให้ฟ้าวถิ่ม ให้ฟ้า
D 
วลืม..

INSTRU | Bm | F#m | G A | D |
INSTRU | Bm | F#m | G A | D |

 
(ช.) กะเห็น
Em 
อยู่.. 
 
แต่บ่ฮู้สิส่อย
 
หยัง
F#m 
เจ้าได้หลายกว่านี้
 
(ญ.) ขอบใจอิ
Em 
หลี
 
ที่อ้ายยังมาปลอบ
D 
ใจอยู่เป็นหมู่
 
(ช.) เจ็บแฮงบ่
Em 
หล่า เห็นหน้าเศร้า ๆ
 
เว้า
F#m 
ไปน้ำตา
Bm 
ขู 
 
 
A 
 
(ญ.) อยู่ได้
G 
อยู่ 
 
ส่ำนี้คงบ่พ
A 
อตาย

 
(ช.) ถ้าแม่นบ่ไ
G 
หว 
 
อ้ายสิ
A 
นั่งเฝ้า
 
จน
F#m 
ฮอดตะเว็นต
Bm 
กดิน
 
(ญ.) ถึงน้ำตา
G 
ริน 
 
แต่ใจยังแ
A 
ข็ง
 
ถึงเจ็บ
F#m 
แฮงน้องยังสู้
Bm 
ได้

 
(ช.) ให้จำใส่
G 
ใจ 
 
บ่ได้มีเ
A 
ขาผู้เดียว
 
บนทางเ
F#m 
ทียวในโลกที่เจ้า
Bm 
อยู่
 
(ญ.) น้องสิเฮ็ด
G 
สู้
 
(ช.) ให้สู้เด้อน
A 
าง
 
ปล่อยเขา
F#m 
ไปตามทางของ
Bm 
เขา

 
(ญ.) ฮอดมื้อเ
G 
ช้า 
 
สิเป็นคนใ
A 
หม่
 
เอาหัว
F#m 
ใจคืนมา 
 
แล้วถิ่ม
Bm 
ป๋าความเศร้า 
 
 
A 
 
(ช.) อ้ายสิ
G 
อยู่สู้เป็นหมู่เ
A 
จ้า
 
สิเก็บ
G 
ฮักปลอม ๆ จากเ
A 
ขา
 
ให้ฟ้าวถิ่ม ให้ฟ้า
D 
วลืม..

 
(ช.) อ้ายสิอ
G 
ยู่สู้เป็นหมู่เ
A 
จ้า
 
(ญ.) น้องสิโย
G 
นถิ่มฮักเ
A 
น่า ๆ ให้หายไป..
 
กับตะเว็นตกดิน…
 

OUTRO | Bm | F#m | G A | D |


(ช.) คั่นว่าเขาเซาฮัก
กะอย่าสิปักใจนำเขาหลาย
เสียตายน้ำตา ที่มันไหล
อ้ายปวดใจแทนเจ้า

(ญ.) บ่แม่นว่าน้องบ่อยากสิลืม
แห่งเจ็บตื่มยามคิดฮอดเขา
เหลือใจเจ้าของ ที่หอบเอา
ฮักแท้ไปให้เขายองเล่น

(ช.) กะเห็นอยู่.. แต่บ่ฮู้สิส่อย
หยังเจ้าได้หลายกว่านี้
(ญ.) ขอบใจอิหลี
ที่อ้ายยังมาปลอบใจอยู่เป็นหมู่
(ช.) เจ็บแฮงบ่หล่า เห็นหน้าเศร้า ๆ
เว้าไปน้ำตาขู
(ญ.) อยู่ได้อยู่ ส่ำนี้คงบ่พอตาย

(ช.) ถ้าแม่นบ่ไหว อ้ายสินั่งเฝ้า
จนฮอดตะเว็นตกดิน
(ญ.) ถึงน้ำตาริน แต่ใจยังแข็ง
ถึงเจ็บแฮงน้องยังสู้ได้

(ช.) ให้จำใส่ใจ บ่ได้มีเขาผู้เดียว
บนทางเทียวในโลกที่เจ้าอยู่
(ญ.) น้องสิเฮ็ดสู้
(ช.) ให้สู้เด้อนาง
ปล่อยเขาไปตามทางของเขา

(ญ.) ฮอดมื้อเช้า สิเป็นคนใหม่
เอาหัวใจคืนมา แล้วถิ่มป๋าความเศร้า
(ช.) อ้ายสิอยู่สู้เป็นหมู่เจ้า
สิเก็บฮักปลอม ๆ จากเขา
ให้ฟ้าวถิ่ม ให้ฟ้าวลืม..

( ดนตรี )

(ช.) กะเห็นอยู่.. แต่บ่ฮู้สิส่อย
หยังเจ้าได้หลายกว่านี้
(ญ.) ขอบใจอิหลี
ที่อ้ายยังมาปลอบใจอยู่เป็นหมู่
(ช.) เจ็บแฮงบ่หล่า เห็นหน้าเศร้า ๆ
เว้าไปน้ำตาขู
(ญ.) อยู่ได้อยู่ ส่ำนี้คงบ่พอตาย

(ช.) ถ้าแม่นบ่ไหว อ้ายสินั่งเฝ้า
จนฮอดตะเว็นตกดิน
(ญ.) ถึงน้ำตาริน แต่ใจยังแข็ง
ถึงเจ็บแฮงน้องยังสู้ได้

(ช.) ให้จำใส่ใจ บ่ได้มีเขาผู้เดียว
บนทางเทียวในโลกที่เจ้าอยู่
(ญ.) น้องสิเฮ็ดสู้
(ช.) ให้สู้เด้อนาง
ปล่อยเขาไปตามทางของเขา

(ญ.) ฮอดมื้อเช้า สิเป็นคนใหม่
เอาหัวใจคืนมา แล้วถิ่มป๋าความเศร้า
(ช.) อ้ายสิอยู่สู้เป็นหมู่เจ้า
สิเก็บฮักปลอม ๆ จากเขา
ให้ฟ้าวถิ่ม ให้ฟ้าวลืม..

(ช.) อ้ายสิอยู่สู้เป็นหมู่เจ้า
(ญ.) น้องสิโยนถิ่มฮักเน่า ๆ ให้หายไป
กับตะเว็นตกดิน..


รูปภาพคอร์ด ตะเว็นตกดิน – ดอกอ้อ ทุ่งทอง x บอย พนมไพร

คอร์ดเพลง ตะเว็นตกดิน - ดอกอ้อ ทุ่งทอง x บอย พนมไพร

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ตะเว็นตกดิน (คอร์ด)


คำร้อง : ปรีชา ปัดภัย
ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย/จินนี่ ภูไท
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานจ้าง โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend