หน้าแรก » ต้าร์ ตจว. » คอร์ดเพลง ที่หลบภัย – ต้าร์ ตจว. feat.แบงค์ คอนสาร

คอร์ดเพลง ที่หลบภัย – ต้าร์ ตจว. feat.แบงค์ คอนสาร

คอร์ดเพลง : ที่หลบภัย ต้าร์ ตจว. feat.แบงค์ คอนสาร

คอร์ดเพลง ที่หลบภัย - ต้าร์ ตจว. feat.แบงค์ คอนสาร

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ต้าร์ ตจว. feat.แบงค์ คอนสาร : ที่หลบภัย

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ที่หลบภัย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง ที่หลบภัย - ต้าร์ ตจว. feat.แบงค์ คอนสาร

INTRO | G | Bm | Em | C |

 
เห็นเธอเดิน
มา 
 
น้ำ
D/F# 
ตาอาบหน้าร้อ
Em 
งไห้
 
บอก
ทนอยู่ไม่ไ
หว
 
เลยตัดสินใ
จกลับคืนมาหา
 
เขาไปมีค
นใหม่
 
เขาไ
D/F# 
ม่ใส่ใจ 
 
เหมือน
Em 
ที่เป็น
มา 
 
เขาลืมคำสั
ญญา 
 
ว่าจะรักเ
ธอคนเดียว..

 
แฟนเก่าค
Am 
นนี้
 
ขออยู่ข้าง ๆ อย่าง
Bm 
นี้ได้ไหม
 
จะอยู่เป็นเพื่
Am 
อนใจ
 
เพื่อน
คุยกับเธอไ
ปก่อน
 
จะเอาความ
Am 
รักและความห่วงใย
 
มาซับตรง
Bm 
แก้มอ่อน 
 
 
อยากช่วยเธอถอ
ดถอน
 
ความทุกข์ที่อยู่ในหั
วใจ

 
ที่ตรง
นี้ 
 
คือ
Bm 
ที่หลบภัยน้ำ
Em 
ตา
 
เธอเ
จ็บปวดจากเข
ามา
 
จะรัก
ษาดูแลหัวใจ
 
ผู้ชายคน
นี้ 
 
ยัง
Bm 
คงหวังดี
 
ไม่เ
Em 
คยเปลี่ยนไป
 
เคยรักเธอม
ากแค่ไหน..
.
 
ไม่เคยเปลี่ยนใจ ไปจา
กเธอ 
 
 

ทิ้งมันไปเลย 
 
สิ่งที่เคย
Bm 
ทำให้เธอเจ็บ
 
อย่าเอา
Em 
มันมาเก็บ 
 
อย่าเซฟไว้ในส
มอง
 
ยนมันทิ้งไป 
 
โยนทิ้งแม่
Bm 
น้ำลำคลอง
 
อย่าเอา
มันมาเกี่ยวข้อง
 
อย่าให้มันทำให้เธอหม่นห
มองใจ

 
แฟนเก่าค
Am 
นนี้
 
ขออยู่ข้าง ๆ อย่าง
Bm 
นี้ได้ไหม
 
จะอยู่เป็นเพื่
Am 
อนใจ
 
เพื่อน
คุยกับเธอไ
ปก่อน
 
จะเอาความ
Am 
รักและความห่วงใย
 
มาซับตรง
Bm 
แก้มอ่อน 
 
 
อยากช่วยเธอถอ
ดถอน
 
ความทุกข์ที่อยู่ในหั
วใจ

 
ที่ตรง
นี้ 
 
คือ
Bm 
ที่หลบภัยน้ำ
Em 
ตา
 
เธอเ
จ็บปวดจากเข
ามา
 
จะรัก
ษาดูแลหัวใจ
 
ผู้ชายคน
นี้ 
 
ยัง
Bm 
คงหวังดี
 
ไม่เ
Em 
คยเปลี่ยนไป
 
เคยรักเธอม
ากแค่ไหน..
.
 
ไม่เคยเปลี่ยนใจ ไปจากเธอ..
 

INSTRU | G | Bm | Em | C D |
INSTRU | G | Bm | C | D |

 
ที่ตรง
นี้ 
 
คือ
Bm 
ที่หลบภัยน้ำ
Em 
ตา
 
เธอเ
จ็บปวดจากเข
ามา
 
จะรัก
ษาดูแลหัวใจ
 
ผู้ชายคน
นี้ 
 
ยัง
Bm 
คงหวังดี
 
ไม่เ
Em 
คยเปลี่ยนไป
 
เคยรักเธอม
ากแค่ไหน..
.
 
ไม่เคยเปลี่ยนใจ ไปจากเธอ…
 

OUTRO | G |


เห็นเธอเดินมา น้ำตาอาบหน้าร้องไห้
บอกทนอยู่ไม่ไหว
เลยตัดสินใจกลับคืนมาหา
เขาไปมีคนใหม่
เขาไม่ใส่ใจ เหมือนที่เป็นมา 
เขาลืมคำสัญญา ว่าจะรักเธอคนเดียว..

แฟนเก่าคนนี้
ขออยู่ข้าง ๆ อย่างนี้ได้ไหม
จะอยู่เป็นเพื่อนใจ
เพื่อนคุยกับเธอไปก่อน
จะเอาความรักและความห่วงใย
มาซับตรงแก้มอ่อน ๆ
อยากช่วยเธอถอดถอน
ความทุกข์ที่อยู่ในหัวใจ

ที่ตรงนี้ คือที่หลบภัยน้ำตา
เธอเจ็บปวดจากเขามา
จะรักษาดูแลหัวใจ
ผู้ชายคนนี้ ยังคงหวังดี
ไม่เคยเปลี่ยนไป
เคยรักเธอมากแค่ไหน…
ไม่เคยเปลี่ยนใจ ไปจากเธอ

ทิ้งมันไปเลย สิ่งที่เคยทำให้เธอเจ็บ
อย่าเอามันมาเก็บ อย่าเซฟไว้ในสมอง
โยนมันทิ้งไป โยนทิ้งแม่น้ำลำคลอง
อย่าเอามันมาเกี่ยวข้อง
อย่าให้มันทำให้เธอหม่นหมองใจ

แฟนเก่าคนนี้
ขออยู่ข้าง ๆ อย่างนี้ได้ไหม
จะอยู่เป็นเพื่อนใจ
เพื่อนคุยกับเธอไปก่อน
จะเอาความรักและความห่วงใย
มาซับตรงแก้มอ่อน ๆ
อยากช่วยเธอถอดถอน
ความทุกข์ที่อยู่ในหัวใจ

ที่ตรงนี้ คือที่หลบภัยน้ำตา
เธอเจ็บปวดจากเขามา
จะรักษาดูแลหัวใจ
ผู้ชายคนนี้ ยังคงหวังดี
ไม่เคยเปลี่ยนไป
เคยรักเธอมากแค่ไหน…
ไม่เคยเปลี่ยนใจ ไปจากเธอ..

( ดนตรี )

ที่ตรงนี้ คือที่หลบภัยน้ำตา
เธอเจ็บปวดจากเขามา
จะรักษาดูแลหัวใจ
ผู้ชายคนนี้ ยังคงหวังดี
ไม่เคยเปลี่ยนไป
เคยรักเธอมากแค่ไหน…
ไม่เคยเปลี่ยนใจ ไปจากเธอ…


รูปภาพคอร์ด ที่หลบภัย – ต้าร์ ตจว. feat.แบงค์ คอนสาร

คอร์ดเพลง ที่หลบภัย - ต้าร์ ตจว. feat.แบงค์ คอนสาร

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ที่หลบภัย (คอร์ด)

คำร้องทำนอง InDY
เรียบเรียง : เธค คอนสาร
ติดต่องานแสดง : 095-601-4978
ที่หลบภัย - ต้าร์ ตจว. feat.แบงค์ คอนสาร
 โฆษณา