หน้าแรก » วงเบบี้ดั๊ก » คอร์ดเพลง บ๊ายบาย – วงเบบี้ดั๊ก

คอร์ดเพลง บ๊ายบาย – วงเบบี้ดั๊ก

คอร์ดเพลง : บ๊ายบาย วงเบบี้ดั๊ก

คอร์ดเพลง บ๊ายบาย - วงเบบี้ดั๊ก

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงเบบี้ดั๊ก : บ๊ายบาย


INTRO | D | Bm | G | A | ( 3 Times )

รั้งเอาไว้ทำไรบทสุ
Bm 
ดท้ายเธอไปกับเขา
 
รือจะทิ้งเราให้นอ
นเศร้าใจ
คบกันมาเป็นปีไม่เค
Bm 
ยมีความหมายอะไร
ไปเลยไปอย่าได้เสี
ยเวลา

ยอมให้ได้กันละส่วนตั
Bm 
วฉันจะยินดี
ต่อไปนี้จะไม่เสี
ยน้ำตา
ก็แค่ความรักที่เธอไม่เค
Bm 
ยเห็นค่า
 
กั
บคำ.. 
 
สั
ญญา.. 
 
วงๆ

คน.. 
 
มันมั
กง่าย 
 
 
คง.. 
 
รับไ
ม่ได้
ไป.. 
 
ไปเลย
ไป..

 
โบกมือแล้วบ๊
ายบายบ่าย 
 
กู
Bm 
ดบ๊ายลาก่อน
 
ปิ
ดไฟใส่กลอนปร
ะตูหัวใจ
คนที่มันไม่รักจะบั
Bm 
งคับมันยังไง
 
ชิญไปตามสบายไม่ต้องย้อ
นกลับมา
 
โบกมือแล้ว
บ๊ายบายบ่าย 
 
กูดบ๊า
Bm 
ยบายเถิด
 
ยู่ไปก็เลิก 
 
ก็
มีแต่ปัญหา
 
ย่าได้พบได้เจอกั
Bm 
นเลยชาติหน้า
 
อลา ณ บั
ดนี้ 
 
บ๊ายบ
าย.
..

INSTRU | D | Bm | G | A | D | Bm | G A | D |

คน.. 
 
มันมั
กง่าย 
 
 
คง.. 
 
รับไ
ม่ได้
ไป.. 
 
ไปเลย
ไป..

 
โบกมือแล้วบ๊
ายบายบ่าย 
 
กู
Bm 
ดบ๊ายลาก่อน
 
ปิ
ดไฟใส่กลอนปร
ะตูหัวใจ
คนที่มันไม่รักจะบั
Bm 
งคับมันยังไง
 
ชิญไปตามสบายไม่ต้องย้อ
นกลับมา
 
โบกมือแล้ว
บ๊ายบายบ่าย 
 
กูดบ๊า
Bm 
ยบายเถิด
 
ยู่ไปก็เลิก 
 
ก็
มีแต่ปัญหา
 
ย่าได้พบได้เจอกั
Bm 
นเลยชาติหน้า
 
อลา ณ บั
ดนี้ 
 
บ๊ายบ
าย.
..

คนที่มันไม่รักจะไปแคร์มันทำไม 
 
 
Bm 
คนที่มันไม่สนก็อย่าไปสนใจ
อยู่คนเดียวตามสบาย I don’t l
ike let get to see
ช่างเถอะช่างมันช่างเถอะช่าง 
 
 
Bm 
Nobody don’t cry
 
อย่
ากลายเป็นคนใจร้าย 
 
ยังไม่ส
ายเริ่มต้นอีกที
ฉันก็จะไม่สน่่คนที่มันไม่รัก 
 
 
Bm 
รูเอาไว้ว่าไม่แคร์หรอกครับ
 
อยู่ค
นเดียวยอมแล้วพอแล้ว 
 
บ๊ายบายว่าห
ล๊าบ

 
โบกมือแล้วบ๊
ายบายบ่าย 
 
กู
Bm 
ดบ๊ายลาก่อน
 
ปิ
ดไฟใส่กลอนปร
ะตูหัวใจ
คนที่มันไม่รักจะบั
Bm 
งคับมันยังไง
 
ชิญไปตามสบายไม่ต้องย้อ
นกลับมา
 
โบกมือแล้ว
บ๊ายบายบ่าย 
 
กูดบ๊า
Bm 
ยบายเถิด
 
ยู่ไปก็เลิก 
 
ก็
มีแต่ปัญหา
 
ย่าได้พบได้เจอกั
Bm 
นเลยชาติหน้า
 
อลา ณ บั
ดนี้..

 
โบกมือแล้วบ๊
ายบายบ่าย 
 
กู
Bm 
ดบ๊ายลาก่อน
 
ปิ
ดไฟใส่กลอนปร
ะตูหัวใจ
คนที่มันไม่รักจะบั
Bm 
งคับมันยังไง
 
ชิญไปตามสบายไม่ต้องย้อ
นกลับมา
 
โบกมือแล้ว
บ๊ายบายบ่าย 
 
กูดบ๊า
Bm 
ยบายเถิด
 
ยู่ไปก็เลิก 
 
ก็
มีแต่ปัญหา
 
ย่าได้พบได้เจอกั
Bm 
นเลยชาติหน้า
 
อลา ณ บั
ดนี้ 
 
บ๊ายบ
าย.
..

OUTRO | D | Bm | G | A | ( 2 Times ) | D |


รั้งเอาไว้ทำไรบทสุดท้ายเธอไปกับเขา
หรือจะทิ้งเราให้นอนเศร้าใจ
คบกันมาเป็นปีไม่เคยมีความหมายอะไร
ไปเลยไปอย่าได้เสียเวลา

ยอมให้ได้กันละส่วนตัวฉันจะยินดี
ต่อไปนี้จะไม่เสียน้ำตา
ก็แค่ความรักที่เธอไม่เคยเห็นค่า
กับคำ.. สัญญา.. ลวงๆ

คน.. มันมักง่าย คง.. รับไม่ได้
ไป.. ไปเลยไป..

โบกมือแล้วบ๊ายบายบ่าย กูดบ๊ายลาก่อน
ปิดไฟใส่กลอนประตูหัวใจ
คนที่มันไม่รักจะบังคับมันยังไง
เชิญไปตามสบายไม่ต้องย้อนกลับมา
โบกมือแล้วบ๊ายบายบ่าย กูดบ๊ายบายเถิด
อยู่ไปก็เลิก ก็มีแต่ปัญหา
อย่าได้พบได้เจอกันเลยชาติหน้า
ขอลา ณ บัดนี้ บ๊ายบาย…

( ดนตรี )

คน.. มันมักง่าย คง.. รับไม่ได้
ไป.. ไปเลยไป..

โบกมือแล้วบ๊ายบายบ่าย กูดบ๊ายลาก่อน
ปิดไฟใส่กลอนประตูหัวใจ
คนที่มันไม่รักจะบังคับมันยังไง
เชิญไปตามสบายไม่ต้องย้อนกลับมา
โบกมือแล้วบ๊ายบายบ่าย กูดบ๊ายบายเถิด
อยู่ไปก็เลิก ก็มีแต่ปัญหา
อย่าได้พบได้เจอกันเลยชาติหน้า
ขอลา ณ บัดนี้ บ๊ายบาย…

คนที่มันไม่รักจะไปแคร์มันทำไม คนที่มันไม่สนก็อย่าไปสนใจ
อยู่คนเดียวตามสบาย I on’t lik lt t to s
ช่างเถอะช่างมันช่างเถอะช่าง Nooy on’t ry
อย่ากลายเป็นคนใจร้าย ยังไม่สายเริ่มต้นอีกที
ฉันก็จะไม่สน่่คนที่มันไม่รัก รูเอาไว้ว่าไม่แคร์หรอกครับ
อยู่คนเดียวยอมแล้วพอแล้ว บ๊ายบายว่าหล๊าบ

โบกมือแล้วบ๊ายบายบ่าย กูดบ๊ายลาก่อน
ปิดไฟใส่กลอนประตูหัวใจ
คนที่มันไม่รักจะบังคับมันยังไง
เชิญไปตามสบายไม่ต้องย้อนกลับมา
โบกมือแล้วบ๊ายบายบ่าย กูดบ๊ายบายเถิด
อยู่ไปก็เลิก ก็มีแต่ปัญหา
อย่าได้พบได้เจอกันเลยชาติหน้า
ขอลา ณ บัดนี้..

โบกมือแล้วบ๊ายบายบ่าย กูดบ๊ายลาก่อน
ปิดไฟใส่กลอนประตูหัวใจ
คนที่มันไม่รักจะบังคับมันยังไง
เชิญไปตามสบายไม่ต้องย้อนกลับมา
โบกมือแล้วบ๊ายบายบ่าย กูดบ๊ายบายเถิด
อยู่ไปก็เลิก ก็มีแต่ปัญหา
อย่าได้พบได้เจอกันเลยชาติหน้า
ขอลา ณ บัดนี้ บ๊ายบาย…


รูปภาพคอร์ด บ๊ายบาย – วงเบบี้ดั๊ก

คอร์ดเพลง บ๊ายบาย - วงเบบี้ดั๊ก

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง บ๊ายบาย (คอร์ด)

คำร้อง / ทำนอง : ซีเคน หนุ่มอ้อยโชว์
เรียบเรียง : ผไท ทองลิ้ม
ติดต่องาน โทร.089-6469424 / 080-0381672
บ๊ายบาย - วงเบบี้ดั๊ก
 โฆษณา