คอร์ดเพลง บ๊ายบาย – วงเบบี้ดั๊ก

  
Text   

คอร์ดเพลง : บ๊ายบาย วงเบบี้ดั๊ก

คอร์ดเพลง บ๊ายบาย - วงเบบี้ดั๊ก

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงเบบี้ดั๊ก : บ๊ายบาย


INTRO | D | Bm | G | A | ( 3 Times )

D 
รั้งเอาไว้ทำไรบทสุ
Bm 
ดท้ายเธอไปกับเขา
 
G 
รือจะทิ้งเราให้นอ
A 
นเศร้าใจ
D 
คบกันมาเป็นปีไม่เค
Bm 
ยมีความหมายอะไร
G 
ไปเลยไปอย่าได้เสี
A 
ยเวลา

D 
ยอมให้ได้กันละส่วนตั
Bm 
วฉันจะยินดี
G 
ต่อไปนี้จะไม่เสี
A 
ยน้ำตา
D 
ก็แค่ความรักที่เธอไม่เค
Bm 
ยเห็นค่า
 
กั
G 
บคำ.. 
 
สั
A 
ญญา.. 
 
D 
วงๆ

G 
คน.. 
 
มันมั
A 
กง่าย 
 
 
G 
คง.. 
 
รับไ
A 
ม่ได้
G 
ไป.. 
 
ไปเลย
A 
ไป..

 
โบกมือแล้วบ๊
D 
ายบายบ่าย 
 
กู
Bm 
ดบ๊ายลาก่อน
 
ปิ
G 
ดไฟใส่กลอนปร
A 
ะตูหัวใจ
D 
คนที่มันไม่รักจะบั
Bm 
งคับมันยังไง
 
G 
ชิญไปตามสบายไม่ต้องย้อ
A 
นกลับมา
 
โบกมือแล้ว
D 
บ๊ายบายบ่าย 
 
กูดบ๊า
Bm 
ยบายเถิด
 
G 
ยู่ไปก็เลิก 
 
ก็
A 
มีแต่ปัญหา
 
D 
ย่าได้พบได้เจอกั
Bm 
นเลยชาติหน้า
 
G 
อลา ณ บั
A 
ดนี้ 
 
บ๊ายบ
D 
าย.
A 
..

INSTRU | D | Bm | G | A | D | Bm | G A | D |

G 
คน.. 
 
มันมั
A 
กง่าย 
 
 
G 
คง.. 
 
รับไ
A 
ม่ได้
G 
ไป.. 
 
ไปเลย
A 
ไป..

 
โบกมือแล้วบ๊
D 
ายบายบ่าย 
 
กู
Bm 
ดบ๊ายลาก่อน
 
ปิ
G 
ดไฟใส่กลอนปร
A 
ะตูหัวใจ
D 
คนที่มันไม่รักจะบั
Bm 
งคับมันยังไง
 
G 
ชิญไปตามสบายไม่ต้องย้อ
A 
นกลับมา
 
โบกมือแล้ว
D 
บ๊ายบายบ่าย 
 
กูดบ๊า
Bm 
ยบายเถิด
 
G 
ยู่ไปก็เลิก 
 
ก็
A 
มีแต่ปัญหา
 
D 
ย่าได้พบได้เจอกั
Bm 
นเลยชาติหน้า
 
G 
อลา ณ บั
A 
ดนี้ 
 
บ๊ายบ
D 
าย.
A 
..

D 
คนที่มันไม่รักจะไปแคร์มันทำไม 
 
 
Bm 
คนที่มันไม่สนก็อย่าไปสนใจ
G 
อยู่คนเดียวตามสบาย I don’t l
A 
ike let get to see
D 
ช่างเถอะช่างมันช่างเถอะช่าง 
 
 
Bm 
Nobody don’t cry
 
อย่
G 
ากลายเป็นคนใจร้าย 
 
ยังไม่ส
A 
ายเริ่มต้นอีกที
D 
ฉันก็จะไม่สน่่คนที่มันไม่รัก 
 
 
Bm 
รูเอาไว้ว่าไม่แคร์หรอกครับ
 
อยู่ค
G 
นเดียวยอมแล้วพอแล้ว 
 
บ๊ายบายว่าห
A 
ล๊าบ

 
โบกมือแล้วบ๊
D 
ายบายบ่าย 
 
กู
Bm 
ดบ๊ายลาก่อน
 
ปิ
G 
ดไฟใส่กลอนปร
A 
ะตูหัวใจ
D 
คนที่มันไม่รักจะบั
Bm 
งคับมันยังไง
 
G 
ชิญไปตามสบายไม่ต้องย้อ
A 
นกลับมา
 
โบกมือแล้ว
D 
บ๊ายบายบ่าย 
 
กูดบ๊า
Bm 
ยบายเถิด
 
G 
ยู่ไปก็เลิก 
 
ก็
A 
มีแต่ปัญหา
 
D 
ย่าได้พบได้เจอกั
Bm 
นเลยชาติหน้า
 
G 
อลา ณ บั
A 
ดนี้..

 
โบกมือแล้วบ๊
D 
ายบายบ่าย 
 
กู
Bm 
ดบ๊ายลาก่อน
 
ปิ
G 
ดไฟใส่กลอนปร
A 
ะตูหัวใจ
D 
คนที่มันไม่รักจะบั
Bm 
งคับมันยังไง
 
G 
ชิญไปตามสบายไม่ต้องย้อ
A 
นกลับมา
 
โบกมือแล้ว
D 
บ๊ายบายบ่าย 
 
กูดบ๊า
Bm 
ยบายเถิด
 
G 
ยู่ไปก็เลิก 
 
ก็
A 
มีแต่ปัญหา
 
D 
ย่าได้พบได้เจอกั
Bm 
นเลยชาติหน้า
 
G 
อลา ณ บั
A 
ดนี้ 
 
บ๊ายบ
D 
าย.
A 
..

OUTRO | D | Bm | G | A | ( 2 Times ) | D |


รั้งเอาไว้ทำไรบทสุดท้ายเธอไปกับเขา
หรือจะทิ้งเราให้นอนเศร้าใจ
คบกันมาเป็นปีไม่เคยมีความหมายอะไร
ไปเลยไปอย่าได้เสียเวลา

ยอมให้ได้กันละส่วนตัวฉันจะยินดี
ต่อไปนี้จะไม่เสียน้ำตา
ก็แค่ความรักที่เธอไม่เคยเห็นค่า
กับคำ.. สัญญา.. ลวงๆ

คน.. มันมักง่าย คง.. รับไม่ได้
ไป.. ไปเลยไป..

โบกมือแล้วบ๊ายบายบ่าย กูดบ๊ายลาก่อน
ปิดไฟใส่กลอนประตูหัวใจ
คนที่มันไม่รักจะบังคับมันยังไง
เชิญไปตามสบายไม่ต้องย้อนกลับมา
โบกมือแล้วบ๊ายบายบ่าย กูดบ๊ายบายเถิด
อยู่ไปก็เลิก ก็มีแต่ปัญหา
อย่าได้พบได้เจอกันเลยชาติหน้า
ขอลา ณ บัดนี้ บ๊ายบาย…

( ดนตรี )

คน.. มันมักง่าย คง.. รับไม่ได้
ไป.. ไปเลยไป..

โบกมือแล้วบ๊ายบายบ่าย กูดบ๊ายลาก่อน
ปิดไฟใส่กลอนประตูหัวใจ
คนที่มันไม่รักจะบังคับมันยังไง
เชิญไปตามสบายไม่ต้องย้อนกลับมา
โบกมือแล้วบ๊ายบายบ่าย กูดบ๊ายบายเถิด
อยู่ไปก็เลิก ก็มีแต่ปัญหา
อย่าได้พบได้เจอกันเลยชาติหน้า
ขอลา ณ บัดนี้ บ๊ายบาย…

คนที่มันไม่รักจะไปแคร์มันทำไม คนที่มันไม่สนก็อย่าไปสนใจ
อยู่คนเดียวตามสบาย I on’t lik lt t to s
ช่างเถอะช่างมันช่างเถอะช่าง Nooy on’t ry
อย่ากลายเป็นคนใจร้าย ยังไม่สายเริ่มต้นอีกที
ฉันก็จะไม่สน่่คนที่มันไม่รัก รูเอาไว้ว่าไม่แคร์หรอกครับ
อยู่คนเดียวยอมแล้วพอแล้ว บ๊ายบายว่าหล๊าบ

โบกมือแล้วบ๊ายบายบ่าย กูดบ๊ายลาก่อน
ปิดไฟใส่กลอนประตูหัวใจ
คนที่มันไม่รักจะบังคับมันยังไง
เชิญไปตามสบายไม่ต้องย้อนกลับมา
โบกมือแล้วบ๊ายบายบ่าย กูดบ๊ายบายเถิด
อยู่ไปก็เลิก ก็มีแต่ปัญหา
อย่าได้พบได้เจอกันเลยชาติหน้า
ขอลา ณ บัดนี้..

โบกมือแล้วบ๊ายบายบ่าย กูดบ๊ายลาก่อน
ปิดไฟใส่กลอนประตูหัวใจ
คนที่มันไม่รักจะบังคับมันยังไง
เชิญไปตามสบายไม่ต้องย้อนกลับมา
โบกมือแล้วบ๊ายบายบ่าย กูดบ๊ายบายเถิด
อยู่ไปก็เลิก ก็มีแต่ปัญหา
อย่าได้พบได้เจอกันเลยชาติหน้า
ขอลา ณ บัดนี้ บ๊ายบาย…


รูปภาพคอร์ด บ๊ายบาย – วงเบบี้ดั๊ก

คอร์ดเพลง บ๊ายบาย - วงเบบี้ดั๊ก

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง บ๊ายบาย (คอร์ด)

คำร้อง / ทำนอง : ซีเคน หนุ่มอ้อยโชว์
เรียบเรียง : ผไท ทองลิ้ม
ติดต่องาน โทร.089-6469424 / 080-0381672
บ๊ายบาย - วงเบบี้ดั๊ก
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend