หน้าแรก » Txrbo » คอร์ดเพลง ใจน้อย – Txrbo

คอร์ดเพลง ใจน้อย – Txrbo

คอร์ดเพลง ใจน้อย Txrbo

คอร์ดเพลง ใจน้อย - Txrbo

เพลง ใจน้อย (คอร์ด)

ศิลปิน : Txrbo

แนวเพลง : #สตริง

Single : Txrbo ใจน้อย

คีย์คอร์ดเพลง ใจน้อย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | C D | Bm Em | Am D | G |

  กลัวเธอรำ
คาญเวลาที่
Bm 
ฉันนั้นจะโทร
Em 
หา
Am 
  รบกวนเว
ลาของเธอหรือเ
ปล่า
  ที่ชอบใจ
น้อย
 
  งอนให้เธอ
Bm 
ง้ออาจเพราะว่า
Em 
ฉันเหงา
Am 
  ก็โลกของ
ฉันนั้นมีแต่เ
ธอ

  เดี๋ยวนี้ไม่
ค่อยรับโทรศั
Bm 
พท์
 
  รู้มั้ยคน
Em 
ดีฉันนอนไม่ห
Am 
ลับ
 
  อย่าห
ายกันไปแบบ
นี้..
  ถึงบ้านหรือ
ยังหรือยังไม่ก
Bm 
ลับ
 
  หรือเธอจะ
Em 
ไปหาใครหรือเ
Am 
ปล่า
 
  ช่วยบ
อกก่อนจะน้
อยใจ

 
อย่าปล่อยให้
ใจน้อย 
คนที่เขานั้นเ
Bm 
ฝ้าคอย
Em 
รู้ตัวดีว่าอ
Am 
าจ รบก
วนเธอมาก
ไป
 
แต่หากได้
ยินเสียง 
ฮือ.. 
 
 
Bm 
 
Em 
 
Am 
 
ขอร้
องช่วยคอลก
ลับมา..

INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |

  ดึกดื่นคืน
นี้อากาศห
Bm 
นาวๆ
 
  เธอคิดเหมือน
Em 
กันไหม
Am 
  หัวใจเรา
ยังตรงกันหรือเ
ปล่า
  ก็อาจงอ
แงและไม่น่า
Bm 
รัก
 
  เหมือนคนอื่นใ
Em 
ครเขา
Am 
  งั้นเธอก็แ
คร์แค่เราก็
พอ..

  เดี๋ยวนี้ไม่ค่
อยรับโทร
Bm 
ศัพท์
 
  รู้มั้ยคน
Em 
ดีฉันนอนไม่ห
Am 
ลับ
 
  อย่าห
ายกันไปแบบ
นี้
  ถึงบ้านหรือ
ยังหรือยังไม่
Bm 
กลับ
 
  หรือเธอจะ
Em 
ไปหาใครหรือเ
Am 
ปล่า
 
  ช่วยบ
อกก่อนจะน้
อยใจ..

 
อย่าปล่อยให้
ใจน้อย 
คนที่เขานั้นเ
Bm 
ฝ้าคอย
Em 
รู้ตัวดีว่าอ
Am 
าจ รบก
วนเธอมาก
ไป
 
แต่หากได้
ยินเสียง 
ฮือ.. 
 
 
Bm 
 
Em 
 
Am 
 
ขอร้
องช่วยคอลก
ลับมา..

OUTRO | C D | Bm Em | Am D | G |


กลัวเธอรำคาญเวลาที่ฉันนั้นจะโทรหา
รบกวนเวลาของเธอหรือเปล่า
ที่ชอบใจน้อย
งอนให้เธอง้ออาจเพราะว่าฉันเหงา
ก็โลกของฉันนั้นมีแต่เธอ

เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยรับโทรศัพท์
รู้มั้ยคนดีฉันนอนไม่หลับ
อย่าหายกันไปแบบนี้..
ถึงบ้านหรือยังหรือยังไม่กลับ
หรือเธอจะไปหาใครหรือเปล่า
ช่วยบอกก่อนจะน้อยใจ

อย่าปล่อยให้ใจน้อย คนที่เขานั้นเฝ้าคอย
รู้ตัวดีว่าอาจ รบกวนเธอมากไป
แต่หากได้ยินเสียง ฮือ..
ขอร้องช่วยคอลกลับมา..

( ดนตรี )

ดึกดื่นคืนนี้อากาศหนาวๆ
เธอคิดเหมือนกันไหม
หัวใจเรายังตรงกันหรือเปล่า
ก็อาจงอแงและไม่น่ารัก
เหมือนคนอื่นใครเขา
งั้นเธอก็แคร์แค่เราก็พอ..

เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยรับโทรศัพท์
รู้มั้ยคนดีฉันนอนไม่หลับ
อย่าหายกันไปแบบนี้
ถึงบ้านหรือยังหรือยังไม่กลับ
หรือเธอจะไปหาใครหรือเปล่า
ช่วยบอกก่อนจะน้อยใจ..

อย่าปล่อยให้ใจน้อย คนที่เขานั้นเฝ้าคอย
รู้ตัวดีว่าอาจ รบกวนเธอมากไป
แต่หากได้ยินเสียง ฮือ..
ขอร้องช่วยคอลกลับมา..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ใจน้อย (คอร์ด)
ศิลปิน Txrbo
 โฆษณา